Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Pacjenci we wszystkich czterech grupach otrzymywali sofosbuwir (Gilead Sciences) i rybawirynę (Copegus, Roche) przez 12 tygodni. Pacjenci z grupy otrzymywali tylko sofosbuwir i rybawirynę, podczas gdy pacjenci w grupach 2, 3 i 4 otrzymywali odpowiednio 4, 8 i 12 tygodni współistniejącego peginterferonu alfa-2a (Pegasys, Roche). Sofosbuwir podawano doustnie w dawce 400 mg raz na dobę. Rybawiryna była podawana doustnie dwa razy na dobę, z dawkami określonymi w zależności od masy ciała (1000 mg na dobę u pacjentów o masie ciała <75 kg i 1200 mg na dobę u pacjentów o masie ciała . 75 kg). Peginterferon alfa-2a podawano raz na tydzień w dawce 180 .g podskórnie. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z genotypem HCV (genotyp 2 w stosunku do genotypu 3) i genotypem gospodarza IL28B, co oceniono pod kątem polimorfizmu pojedynczego nukleotydu rs12979860 (CC vs. CT lub TT). Po zakończeniu dawkowania w pierwotnych czterech grupach leczenia, protokół został zmieniony tak, aby obejmował dwie dodatkowe grupy wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem HCV o genotypie 2 lub 3: 10 pacjentów leczonych przez 12 tygodni sofosbuwirem, w dawce 400 mg raz na dobę, w monoterapii i 10 pacjentów leczonych schematem trzech leków – sofosbuwirem plus peginterferonem i rybawiryną – przez całkowity czas 8 tygodni.
W badaniu wzięło udział łącznie 35 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1: 10 pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie co najmniej 12 tygodni leczenia peginterferonem i rybawiryną (spadek poziomu HCV RNA, <2 log10 IU na mililitr ) i 25, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia zakażenia HCV.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego w obu uczestniczących ośrodkach i zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską, wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz lokalnymi wymaganiami prawnymi. Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez sponsorów (Pharmasset and Gilead Sciences) we współpracy z głównymi badaczami. Sponsor zebrał dane i monitorował przebieg badania. PharStat (Research Triangle Park, NC) przeprowadził analizy statystyczne. Badacze, uczestniczące instytucje i sponsor zgodzili się zachować poufność danych. Pierwsza wersja manuskryptu została przygotowana przez pierwszego autora. Ostateczne projekty i przeglądy zostały przygotowane przez lekarza pisarza zatrudnionego przez Gilead Sciences, z udziałem wszystkich autorów. Wszyscy autorzy mieli dostęp do danych i ponosili odpowiedzialność za integralność i kompletność zgłaszanych danych. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Oceny skuteczności
Poziomy RNA HCV w surowicy mierzono za pomocą testu COBAS AmpliPrep / COBAS TaqMan HCV, wersja 2.0 (Roche Molecular Systems), z dolną granicą oznaczalności wynoszącą 43 IU na mililitr i dolną granicą wykrywalności 15 IU na mililitr
[więcej w: medycyna paliatywna czasopismo, rehabilitacja we Wrocławiu, fitamina ]
[więcej w: porażenie nerwu przeponowego, forum kulturystyczne, poradnia preluksacyjna ]

Tags: , ,

No Responses to “Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C AD 3”

 1. Tadeusz Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do implanty poznań[...]

 2. Sara Says:

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

 3. Zuzanna Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do sprzęt medyczny[...]

 4. Adrian Says:

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

Powiązane tematy z artykułem: forum kulturystyczne poradnia preluksacyjna porażenie nerwu przeponowego