Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Poziomy RNA HCV w surowicy mierzono w następujących punktach podczas badania: przy badaniu przesiewowym; na początku; w 6, 12, 24, 48 i 72 godzinie po pierwszej dawce; tygodniowo przez cały 8-tygodniowy lub 12-tygodniowy okres leczenia; oraz w 2, 4, 8, 12 i 24 tygodniu po leczeniu. Monitorowanie oporności
Próbki surowicy uzyskane w każdym punkcie czasowym były przechowywane w celu monitorowania oporności na leki. Próbki do genotypowego i fenotypowego monitorowania NS5B zebrano przed podaniem dawki w dniach dawkowania. Sekwencjonowanie populacji regionu kodującego HCV NS5B wirusowej polimerazy przeprowadzono z użyciem standardowej technologii sekwencjonowania populacji we wszystkich wyjściowych próbkach wirusowych (przed leczeniem) i na dowolnej próbce z poziomem RNA HCV wynoszącym 1000 IU na mililitr lub więcej. Ponadto zaplanowano monitorowanie oporności u wszystkich pacjentów, u których nie wystąpiła odpowiedź lub u których wystąpiło odbicie, przełom lub plateau poziomu HCV RNA w surowicy pomiędzy dniem a końcem 12. tygodnia.
Oceny bezpieczeństwa
Oceniono objawy życiowe, wykonano elektrokardiografię i przeprowadzono badania kliniczne z objawami, a także wykonano oceny laboratoryjne pod kątem analizy biochemicznej, testów hematologicznych i analizy moczu. Wszystkie zdarzenia niepożądane zostały zarejestrowane i ocenione zgodnie z tabelą podziału na AIDS dla oceny ciężkości przypadków u dorosłych i zdarzeń niepożądanych dla dzieci.12
Analiza statystyczna
Badanie to nie było zaprojektowane do oceny formalnych hipotez statystycznych i nie przeprowadzono obliczeń wielkości próby. Zdarzenia niepożądane, parametry życiowe, testy laboratoryjne, wielkość spadku poziomu RNA HCV i wskaźniki odpowiedzi wirusologicznej podczas leczenia i po leczeniu porównywano opisowo w grupach leczonych. W przypadku odpowiedzi wirusologicznej obliczono dwustronne 95% przedziały ufności z użyciem dokładnego rozkładu dwumianowego.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy demograficzne i kliniczne. W sumie 95 pacjentów zostało zapisanych i otrzymało co najmniej jedną dawkę badanego leku. Wszyscy pacjenci zakończyli leczenie sofosbuwirem i rybawiryną. Jeden pacjent w grupie 4 przerwał podawanie peginterferonu alfa-2a. Wyjściową charakterystykę pacjentów przedstawiono w Tabeli 1.
Odpowiedź wirusologiczna
Odpowiedź wirusologiczna podczas leczenia
Rycina 1. Rycina 1. Średnia zmiana od wartości początkowej poziomu RNA wirusa HCV (HCV) podczas leczenia. Wszyscy pacjenci z zakażeniem HCV genotypem 2 lub 3 ukończyli 12 tygodni leczenia. Wszyscy pacjenci mieli poziom HCV RNA poniżej granicy wykrywalności (tj. <15 IU na mililitr) od 4. tygodnia do końca leczenia. Zobacz rys. S1 w dodatkowym dodatku dla danych od pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1.
Tabela 2
[hasła pokrewne: żuraw warsztatowy, kurs psychoterapii lublin, łóżka rehabilitacyjne ]
[podobne: półpasiec u dzieci zdjęcia, ból w dolnym odcinku kręgosłupa, skala depresji hamiltona pdf ]

Tags: , ,

No Responses to “Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C AD 4”

 1. Shooter Says:

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 2. Flint Says:

  [..] Cytowany fragment: Diabetolog kraków[...]

 3. Jakub Says:

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 4. Zod Says:

  Article marked with the noticed of: masło shea[...]

 5. Nadia Says:

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

 6. Joanna Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: USG 3D[...]

 7. Katarzyna Says:

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

Powiązane tematy z artykułem: ból w dolnym odcinku kręgosłupa półpasiec u dzieci zdjęcia skala depresji hamiltona pdf