Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Zaburzenia psychiczne, które zaleza nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne, które zależą nie tylko od wzmożonego ciśnienia śródczasz- kowego, ale i od uszkodzenia samej tkanki mózgowej bezpośrednio, często poprze- dzają wystąpienie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i stąd ich duże znaczenie rozpoznawcze. Nie zawsze bowiem sprawa zaczyna się od objawów ogni- skowych, zależnych od jej umiejcowienia. Zdarza się, że przypadki guzów w począt- kowym okresie nie mają uchwytnych objawów neurologicznych. Często ogólne objawy guza mózgu mogą być niewyraźne lub w ogóle nieuchwytne. Do tych ogólnych objawów zalicza się obok objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego także napady padaczkowe uogólnione. . Natomiast na samym początku może się rzucać w oczy tylko zespół psychoorganiczny, którego etiologia pozostaje długi czas nie wyjaśniona. Zespól: ten może mieć nieocenione znaczenie rozpoznawcze, mimo że nie wska- zuje jeszcze sam przez się na naturę cierpienia. Budzi jednak podejrzenie i zmu- sza do szukania przyczyn, a to jest zawsze warunkiem dojścia do trafnego roz- poznania. Nie można więc żadną miarą zgodzić się z twierdzeniem, że “zabu- rzenia psychiczne w przebiegu guza mózgu są objawem niestałym i zmiennym; znaczenie rozpoznawcze tych zaburzeń zwykle nie jest duże”. Otóż właśnie jest duże i doniosłe, zwłaszcza gdy nie ma wyraźniejszych objawów neurologicz- nych. Ileż to razy się zdarza, że skargi podmiotowe chorego w przypadku guza mózgu bierze się za objawy psychonerwicowe, lekceważąc powagę sprawy lub że zaburzenia psychiczne leczy się błędnie wskutek mylnego rozpoznania. Objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego nie zaw- sze występują w tak pełnym zespole, aby można było na nich oprzeć rozpozna- nie. Bóle głowy są tak częstym objawem w całej medycynie, że łatwo prze- oczyć ich szczególne cechy przy guzie mózgu. Może to być w ciągu długiego czasu jedyny objaw. Ból ten często, ale nie zawsze, odczuwany jest po chorej stropie. Przy guzie tylnej jamy czaszki chorzy zazwyczaj skarżą się na bóle z tyłu głowy, trzymają kark sztywno i starają się unikać ruchów głową, zwłasz- cza obrotowych. Ból bywa obustronny, głęboki, czasem stwierdza się bolesność uciskową wylotów nerwu trójdzielnego i jego odgałęzień, także nerwów po- tylicznych. Łatwo wówczas o pomyłkę w kierunku nerwobólu nerwu trójdziel- nego. [patrz też: , masło shea, gabinet ginekologiczny, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Zaburzenia psychiczne, które zaleza nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie przetworami miedzi Jako metodę chemoterapeutyczną polecono w gruźlicy płuc także le- czenie przetworami miedzi. W Polsce usilnie ją propaguje Zdzisław Mi- cnaleki. Ostatnio poleca on w tym celu dwa przetwory miedzi: gliko- kolan miedzi i CUx (cup rum 10). Glikokolan miedzi stosuje Michalski w przypadkach “na prawdę” przewlekłych, przebiegających bez gorączki. Lek wstrzykuje się dożylnie przez długi okres czasu w postaci 0,5% roztworu w dawce 5 ml co dzień. W przypadkach o prawie prawidłowym opadaniu krwinek można lek wstrzykiwać co drugi dzień, lecz wten- czas w dawce 10 ml za-każdym razem. Chorych nie gorączkujących z wy- sokim odczynem Biernackiego (80-90 mm po pierwszej godzinie) można także leczyć glikokolanem miedzi, lecz jedynie wtenczas, jeżeli opada- nie krwinek w czasie leczenia ma wyraźną skłonność do zwalniania się. Wzrost przyśpieszenia opadania krwinek nakazuje bezwzględne odsta- wienie glikokolanu miedziowego, gdyż w przeciw.nym razie sprawa gru- źlicza ulega zaostrzeniu. W przeciwieństwie do glikokolanu miedziowego, dla CUx podaje Mi- chalski następujące wskazania: 1. wszystkie przypadki gruźlicy płuc ostre, wysoko gorączkujące z wysokim opadaniem, być może nawet ostre okresy gruźlicy pro- sówkowej płuc i opon w najpierwszych dniach choroby; 2. wszystkie przypadki gruźlicy płuc, w których pod wpływem wstrzy- kiwań glikokolanu miedzi przyśpiesza się opadanie krwinek; 3. okresy zaostrzenia gruźlicy płuc oraz przypadki gruźlicy płuc wy- siękowej przebiegające z wysoką gorączką i ze znacznym przyśpie- szeniem opadania krwinek. Praktycznie zatem biorąc mniej więcej w 60% gruźlicy płuc przyku- wającej chorego wskutek gorączki do łoża wskazane jest leczenie prze- tworem CUx, pozostałe zaś 40% “na prawdę” przewlekłej gruźlicy nadają się do leczenia glikokolanem miedziowym, który Michalski zastępuje przez CUx w okresach zaostrzenia choroby. Co się tyczy dawkowania CUx, to gdy chodzi o obniżenie przyspie- szonego opadania krwinek, poleca Michalski dożylne wstrzykiwanie co dzień 5 ml, natomiast dla zwalczania wysokiej gorączki – co dzień lub co drugi dzień 10 mI. Metoda, propagowana przez Michalskiego, nie znalazła dotychczas uznania. [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, olej lniany, rehabilitacja ]

Comments Off