Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Coraz ba dziej zyskuje na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Coraz ba dziej zyskuje na prawdopodobieństwie hipoteza, że ogólne obniżenie ży- wotności starców (hypobiosis senilis), szczególnie zmiany wsteczne mózgu, ma za przyczynę upośledzenie ukrwienia tkanki, a tym samym jej należytego natlenienia (hypoxaemia chronica cerebri). Doust i in. (1953) dowiedli tego za pomocą spektro- skopowych padań włośniczek paznokci, przy czym okazało się, że misy cenie ilenem włośniczek Jest znacznie niższe u chorych z otępieniem starczym niż u ich normal- nych rówiespików. Stąd wysiłki, podejmowane w wielu ośrodkach klinicznych, przy- wrócenia prawidłowej hemodynamiki mózgu celem jego należytego ukrwienia za pomocą różnych środków. Wypróbowano wielokrotnie ćwiczenia hiperwentylacyjne , oraz leki r zszerzające naczynia krwionośne mózgu, np. am.inofilinę (eufilinę), kwas nikotynowy metrazol doustnie w ciągu kilku miesięcy w dawkach po 0,2-0,3 do 4 razy dzie nie, wziewanie karbogenu (5% C02 + 90% 02) 2 razy dziennie po 5 min. w ciągu mi siąca, tutaj zaliczyć można również opisaną wyżej metodę nowokainową, stosowaną głównie w Ośrodku Geriatrycznym Parhona w Bukareszcie (1955 i póź- niej). W piśmiennictwie światowym mnożą się poważne doniesienia o świetnych wynikach leczniczych, uzyskiwanych za pomocą tych środków. Również na idei lep- szego odżywienia tkanki mózgowej oparte są sposoby leczenia za pomocą hormonów płciowych, estrogenu, progesteronu, testosteronu itd. Za pomocą wszystkich tych środków u yskiwano nie tylko ustępowanie psychoz czynnościowych wikłających podstawow sprawę, lecz również, i to ma największe znaczenie teoretyczno-nau- kowe, poprawę objawów otępiennych i charakteropatycznych. Wskazane są również leki neUrologiCZne, zwłaszcza w stanach pobudzenia. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, ból pleców, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Coraz ba dziej zyskuje na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Późno pojawiające się napady padaczkowe powinny zawsze budzić podejrze- I nie guza mózgu. O ile napady korowe typu Jacksona mają znaczenie objawu lokalizacyjnego, o tyle napady uogólnione nie dają podstaw do takiej oceny, gdyż najczęściej bywają wyrazem wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego. Jak z tego widzimy, żaden pojedynczo wzięty objaw nie posiada bezwzględnej sil dowodowej, lecz razem wzięte, choćby nie były w komplecie, powinny budzić podejrzenie guza mózgu. Dopiero pojawienie się objawów ogniskowych łącznie z wynikami badań pneumo- i elektroencefalograficznych rozstrzyga o rozpoz- naniu . Zaburzenia psychiczne zwłaszcza gdy chodzi o wczesne rozpoznanie lub o rozpoznanie tam, gdzie wszystkie inne objawy zawiodą, posiadają ogromne przez neurologów na ogół nie zawsze doceniane znaczenie rozpoznawcze. I tutaj można zresztą powiedzieć, że wynik badania psychiatrycznego nigdy nie daje jeszcze pewności rozpoznawczej. Obowiązkiem psychiatry. jest jednak myśleć zawsze o możliwości guza mózgu. Nie jest błędem, jeśli podejrzenie psychiatry okaże się z biegiem czasu bezpodstawne, nie jest błędem nie do darowania, jeżeli zaburzenia psychiczne spowodowane guzem mózgu zostaną rozpoznane błędnie. Chory taki umieszczony w szpitalu psychiatrycznym lub oddany pods opiekę rodziny z byle jakim psychiatrycznym rozpoznaniem, bywa często stra- cony. Wyraźne objawy guza mózgu wyjdą na jaw w okresie, gdy może już być za późno na właściwe w tych przypadkach leczenie neurochirurgiczne. W pod- ręcznikach neurologii zaburzenia psychiczne często omawia się nie dość dokład- nie albo się je niemal pomija, poprzestając na ogólnikach. W ogóle w piśmien- nictwie nie dość ostro rozgranicza się objawy organiczne związane bezpośred- nio z guzem mózgu, od zespołów nawarstwionych epigenetycznie. Te ostatnie nie są bowiem objawem, lecz powikłaniem. Powikłanie to wystąpić może, jak to widzieliśmy, na podłożu organicznym wszelkiej etiologii. Znaczenie rozpoz- nawcze mają następujące zaburzenia psychiczne. [podobne: , salon fryzjerski mokotów, artykuły fryzjerskie, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries