Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

PSEUDOSCLEROSIS SPASTICA SIVE MORBUS JAKOB-CREUTZFELDI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSEUDOSCLEROSIS SPASTICA SIVE MORBUS JAKOB-CREUTZFELDI Rzadka ta choroba występuje w czwartym lub piątym dziesiątku lat. Zaczyna się od zwiastunów nerwicowych, po czym pojawiają się zaburzenia chodu i ogólny stan -osłabienia. Objawy te mogą ulegać przemijającym remisjom i nagłym pogor- szeniom. Wreszcie narasta drażliwość, pojawiają się stany podniecenia, aż dojdzie do ciężkiego otępienia wśród objawów piramidowych i pozapiramidowych, wyra- żających się drżeniem, pogarszaniem się chodu, wzmożeniem napięcia mięśniowego, czasem napadami padaczkowymi i bólami pochodzenia wzgórzowego. Choroba trwa miesiące lub lata. Pod względem anatomopatologicznym stwierdza się w korze mózgowej, zwłaszcza w przedniej okolicy centralnej, zmiany zwyrodnieniowe z prze- rostem gleju. Zmiany te dotyczą również pnia mózgowego i rdzenia. Stwierdza się również zanik dróg piramidowych. Czasem choroba występuje na tle rodzinnym. W rozpoznaniu różnicowym trudności mogą nastręczać późne postacie niedoroz- woju amaurotycznego, które wykazują podobieństwo kliniczne, pod względem ana-. tomicznym jednakże chodzi o zupełnie inny obraz. ZESPÓŁ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (HYPERTONIA-ESSENTIALIS) Mówi się obecnie o chorobie nadciśnieniowej, chociaż nikt nie dowiódł istnie- nia takiej jednostki nozologicznej. Rozmaite czynniki etiologiczne mogą się bo- wiem składać na powstanie nadciśnienia. Miażdżyca naczyń bywa podłożem bardzo częstym, ale jeszcze częściej być może stawia się nadciśnienie w związek przyczynowy z procesem starzenia się dlatego, że zespół ten stwierdzają lekarze najczęściej u ludzi niemłodych. Jest wiele dowodów na to, że sam zespół nad- ciśnieniowy jest pierwotnie stanem nerwicowym. Mamy prawo mówić o ciśnie- niu samoistnym tylko w przypadkach bez spodłoża-organicznego, a w przypad- kach ze stwierdzonymi zmianami organicznymi tylko w stosunku do okresu najwcześniejszego, gdy były jeszcze tylko zaburzenia czynnościowe o cechach nerwicy, w znaczeniu stadium neurasthenicum. Aby mieć prawo do rozpozna- nia nadciśnienia, trzeba stwierdzić długotrwale utrzymujące się wzmożenie ciś- nienia tętniczego tak skurczowego, jak i rozkurczowego. Stwierdzenie wzmoże- riia samego tylko ciśnienia skurczowego nie uprawnia jeszcze lekarza do po- dejrzeń, może to być bowiem zjawisko chwilowe, zależne od przemijających, niekoniecznie chorobliwych przyczyn wzruszeniowych. Nawet jeżeli lekarz po- weźmie podejrzenie, a tym bardziej jeżeli nabierze przekonania, że ma przed sobą przypadek nadciśnienia “samoistnego”, nie powinien i nie ma prawa po- dejrzeń swoich wobec chorego, a nawet wobec jego otoczenia, na którego dys- krecję nie może liczyć, wypowiadać. Wypowiedź taka bywa bowiem tragicznym -w skutkach urazem jatrogennym i częstokroć początkiem tzw. choroby nad- ciśnieniowej. W rozpoznaniu hypertonia essentialis “esencją” bywa niewiedza lub nieostrożność lekarza. [patrz też: , deratyzacja warszawa, Karmy dla psów, Balsam Johnson ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

PSEUDOSCLEROSIS SPASTICA SIVE MORBUS JAKOB-CREUTZFELDI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie jam gruźliczych w płucach sqczkowaniem ssqcym W r. 1938 polecił Monaldi leczenie jam płucnych pochodzenia gru- źliczego metodą polegającą na wprowadzeniu do jamy przez ścianę klatki piersiowej i przez miąższ płucny gumowego cewnika z następowym długo- trwałym – od kilku miesięcy do dwóch lat i dłużej – usuwaniem jej za- wartośc za pomocą przyrządu aspiracyjnego. Skuteczność metody ma zależeć: 1. od zmniejszenia zatruwania ustroju obficie znajdującymi się w ja- mie jadami gruźliczymi i wytworami rozpadu; 2. od obniżenia ciśnienia w jamie z następowym stopniowym zbliża- iniern się ich ścian i poprawą ich ukrwienia oraz od ich oczyszczania się ze .zmianą wydzieliny ropiastej w surowiczą; 3. od organicznego zarośnięcia ujścia doprowadzającego oskrzela lub doprowadzających oskrzeli. Zmniejszaniu się jamy sprzyja także ucisk, który wywiera na nią po- wietrze dostające się teraz do otaczającej ją tkanki płucnej przedtem nie- dodętej. W miarę zmniejszania się wydzieliny oraz rozmiaru jamy poprawia się ogólny stan chorego, ustępują objawy toksyczne, łagodnieje kaszel i zmniejsza się ilość plwociny a zarazem niebezpieczeństwo rozsiewania prątków w płucach poza obrębem jamy. Nieraz goją się równocześnie inne jamy gruźlicze w tym samym płucu oraz w drugim płucu. Najlepsze i naj szybsze wyniki uzyskuje się w przypadkach odosobnionych jam dużych rozdętych o ścianach cienkich i sprężystych, otoczonych stosunkowo zdrową tkanką płucną, zwłaszcza jam leżących powierzchownie, blisko przedniej ściany klatki piersiowej. Jamy głęboko usadowione mniej się nadają do leczenia sączkowaniem, ze względu na możliwość wytworzenia się długiej przetoki poprzez grubą warstwę miąższu płucnego. Sączkowanie przepro- wadza się od przodu a to dla zarezerwowania od tyłu terenu dia późniejszej operacji na klatce piersiowej, w związku z tym, że większość jam “zamkniętych” pod wpływem leczenia. sączkowaniem otwiera się z czasem ponownie. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, wkładki sfp, Balsam Johnson ]

Comments Off