Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Leczenie zapobiegawcze uwiadu starczego wzbogacilo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie zapobiegawcze uwiądu starczego wzbogaciło się w ostatnich latach o me- todę nowokainową. Okazuje się, że kilkuletnie stosowanie domięśniowych wstrzy- kiwań nowokfliny 2u w dawce 2-5 ml 3 razy tygodniowo, z wielokrotnym powta- rzaniem serii wstrzykiwań po 10-15 zabiegów, daje zadziwiające wyniki w lecze- niu zaburzeń związanych ze starzeniem się. W leczeniu uwiądu starczego osiąga- się efekty “odmładzające”. Zdaje się to być w tej chwili metoda przyszłości, jeśli chodzi o leczenie zapobiegawcze otępienia starczego. Wytłumaczenie tych wyników nie jest łatwe. Tajemnica zdaje się leżeć w tym, że nowokaina rozszerza naczynia krwionośne mózgu i tynt samym prowadzi do lepszego odżywienia tkanki mózgowej. Można by zaryzyko:yać twierdzenie, że długotrwałe działanie nowokainy na mózg ma mu- tatis mutandJs ten sam wpływ na sprawność psychiczną co np. intensywna praca umysłowa, k óra powoduje wzmożone ukrwienie tkanki mózgowej i jej lepsze od- żywienie. Na tym polega znane zjawisko, że uczeni zachowują do później starości sprawność ułmysłową, podczas gdy bezczynność umysłowa prowadzi do otępienia. Dla poparcia takiego sposobu wyjaśnienia mechanizmu “odmładzającego” działania nowokainy warto sięgnąć do argumentów, zaczerpniętych z zupełnie innej dziedziny. Mianowicie Brokmań i Bujko (1955) wstrzykiwali dzieciom chorym na gruźlicze zapa- lenie opony mózgu, dzieciom nieprzytomnym znajdującym się w ciężkim stanie, po 10 ml roztworu nowokainy dożylnie i uzyskiwali w 2-3 min. później zdumie- wające przejaśnienia się ich świadomości, z możliwością nawiązania z dziećmi dobrej łączności intelektualnej i uczuciowej, po czym po 10-15 min. dzieci zapadały napo- w ót w stan soporu. Jeszcze w r. 1946 autorzy francuscy usuwali na przeciąg 45 min. ślepotę na tle rzucawki porodowej za pomocą dożylnych wstrzykiwań nowokainy. Nowokaina wozszerzając naczynia mózgowe znosi stan kurczowy tętniczek, wywołany działaniem czynnika infekcyjno-toksycznego. Dzięki temu tkanka mózgowa doznaje lepszego uknwienia, Wpływ “odmładzający” na tkanki ustroju przypisać trzeba ta- kiemuż działaniu na ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Obecnie pracuje się nad wynalezieniem sposobu wstrzykiwania nowokainy w postaci depot, tak aby lek ten nie jednorazowo w dużej ilości, lecz w ciągu długiego czasu w mniejszych ilościach mógł się w stroju odszczepiać i działać. Można będzie w ten sposób przeciwdziałać zapobtegawczo uwiądowi starczemu, włącznie z otępieniem starczym i miażdżycowym. W tej chwili jeszcze nie marzy się o niczym więcej, jak tylko o przedłużaniu czło- wiekowi żytia przez przedłużanie mu okresu senium. Długowieczność będzie dla człowieka szczęściem dopiero wtedy, gdy zdołamy przedłużyć okres młodości, odsu- wając zgrzy iały wiek daleko ku setce. [przypisy: , olej lniany, foteliki dla dzieci, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Leczenie zapobiegawcze uwiadu starczego wzbogacilo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do procesów ścieśniających przestrzeń śródczaszkową należą: 1) nowotwory mózgowia, jego naczyń i opon oraz samej czaszki; 2) procesy zapalne mózgu, które działają, podobnie jak guz, np. ropień lub ziar- niak zapalny (granuloma); 3) pasożyty mózgu; 4) zaburzenia krążenia, mogą również ścieśniać przestrzeń śródczaszkową, np. przekrwienie bierne lub czynne, wylewy krwawe, utrudnienie odpływu płynu móz- gowo-rdzeniowego (wodogłowie), obrzęk i obrzmienie mózgu (Schaltenbrand). Wymienione grupy czynników wikłają się często wzajemnie, np. nowotwór może przez ucisk wywołać utrudnienie odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego i doprowa- dzić do wodogłowia, nawet jeszcze w tym okresie, gdy nie ma innych objawów wzmożonego ciśnienia wywołanego przez pierwotny guz. Podobnie nowotwory i ropnie zwykle wywołują w sąsiedztwie obrzęk tkanki mózgowej lub obrzmienie. Obrzęk polega na nagromadzeniu płynu w szczelinach międzytkankowych, pod- czas gdy obrzmienie (Hirnschwellung – Reichardt) polega na napęcznieniu miąższu tkankowego wskutek nadmiernego wchłonięcia wody, a także przybytku istoty su- chej komórek. Stany te mogą z Kolei utrudniać krążenie płynu. Powstaje w ten spo- sób circulus vitiosus, który powoduje tym większe wzmożenie ciśnienia śródczaszko- wego. Ciśnienie to prawidlowo, u leżącego człowieka wynosi 80-140 mm slupa wody. W ułożeniu ciała pionowym spada ono poniżej zera. W warunkach fizjologicznych zawartość jamy czaszki waha się zależnie od oddychania, tętna, pracy umysłowej itd. Wahania te zależą od wypełnienia krwią naczyń mózgowych i wyrównane są przez odpowiedni odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego .10 kanału kręgowego. Dłużej trwa- jące wahania wyrównuje wchłanianie płynu przez układ żylny. Do tych wyrównaw- czych celów jama czaszki rozporządza pewną przestrzenią rezerwową. Dopóki prze- strzeń ta wystarcza do wyrównania przybytku zawartości czaszki spowodowanego przez proces ekspansywny, dopóty nie ma klinicznych objawów wzmożonego ciśnie- nia śródczaszkowego. Objawy te pojawiają się, gdy granica ta ulegnie przekroczeniu. [hasła pokrewne: , Prywatne przedszkole Kraków, bielizna damska sklep internetowy, medycyna estetyczna ]

Comments Off

« Previous Entries