Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Zapobieganie i leczenie zaburzen psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych na tle starzenia się i sta- rości nie jest zadaniem wdzięcznym. Starość jest początkiem śmierci, a contra vim mortis non est remedium in hortis. Prowadzona przez uczonych całego świata walka o przedłużenie człowiekowi życia, jest równocześnie psychiatryczną akcją zapobiegawczą. Podobnie leczenie miażdżycy tętnic mózgu polega na tym samym co leczenie miażdżycy ogólnej. Dodać tu można, że umiarkowana praca fizyczna jest zapobiegawczo i leczniczo korzystna, praca umysłowa zaś wprost konieczna. Chory powinien jak naj dłużej oddawać się swoim zwykłym zajęciom zawodowym. Bezczynność prowadzi do rychłego upadku władz umysłowych. Wskazany jest umiar- kowany i regularny tryb życia. Unikać trzeba wszystkiego, co obciąża krążenie lub wzmaga ukrwienie mózgu, a więc obowiązuje bezwzględny zakaz napojów wysko- kowych, gwałtownych wzruszeń, przesady w jedzeniu i piciu, wyczerpujących ku- racji kąpieliskowych itd. Do ogólnego uspokojenia nadaje się najlepiej psychotera- pia prowadzona przez doświadczonego lekarza, do którego chory ma zaufanie. Małe dawki jodu lub analogiczne sposoby leczenia mają między innymi znaczenie psy- cholecznicze. To samo dotyczy leczenia i zapobiegania otępieniu starczemu. Tutaj w jeszcze wyższym stopniu obowiązuje zasada pozostawienia starcowi jak naj dłużej jego pracy zawodowej. Nawet w daleko posuniętym otępieniu może starzec wykonywać bardzo dobrze czynnoser zawodowe, do których od wielu lat przywykł, Wytrącenie go z tych zajęć grozi katastrofą życia psychicznego. Czy w domu, czy w zakładzie wystrzegać się trzeba trzymania starców w łóżku. Pomijając przeciwwskazania inter- nistyczne i chirurgiczne (przykurcze), wskazać trzeba na niebezpieczeństwo przy- spieszonego otępienia. Zanieczyszczanie się bywa również następstwem zbyt dtu- giego pobytu w łóżku. Przy uspokajaniu podnieceń pamiętać trzeba, że starcy źle znoszą leki: wystarczy pół lub nawet ćwierć dawki. [przypisy: , domowe sposoby na trądzik, rozstanie, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Zapobieganie i leczenie zaburzen psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkoholizacja nerwu przeponowego o znaczeniu wyrwania nerwu przeponowego w leczeniu gruźlicy płuc- jako zabiegu uzupełniającego odmę opłucną częściową można sądzić na podstawie materiału Oddziału gruźliczego Dra K. Dąbrowskiego w Szpi- talu Wolskim w Warszawie, zestawionego przez Nadzieję Berdo w ta- blicy dotyczącej 56 przypadków gruźlicy rozwiniętej jednego i obu płuc, obserwowanych od % roku do 7% lat.
Alkoholizacja nerwu przeponowego (Phrenicoalcoholisatio) W r. 1916 Heuschen polecił zamiast wyrywania nerwu przeponowego wstrzykiwanie Ido niego (po jego odsłonięciu) kilku l 90ro alkoholu, zwłaszcza w przypadkach, w których nie ma pewności, czy drugie płuco jest zupełnie zdrowe oraz w których ogniska gruźlicze znajdują się w gór- nej trzecięj części płuca. Porażenie przepony nie daje w tych przypad- kach dość często żadnych wyników leczniczych, równocześnie zaś bez po- trzeby, a czasami i ze szkodą dla chorego wyłącza z aktu oddechowego- zdrowe dolne części płuca. Szczególnie poleca się alkoholizację nerwu przeponowego, jeżeli chodzi o lewe płuco, wyrwanie bowiem lewego nerwu przeponowego częściej pociąga za sobą przykre dolegliwości. Wprawdzie, w przypadkach ognisk gruźliczych w szczycie płucnym dobre wyniki z za- chowaniem czynności zdrowych dolnych części płuca daje częściowa tora- koplastyka i nawet apikoliza z plombą parafinową, te jednak zabiegi są ryzykowniejsze niż alkoholizacja nerwu przeponowego. Natomiast w przy- padkach zmian gruźliczych w dolnym płacie poleca się raczej wyrwanie nerwu niż jego alkoholizację. Wstrzyknięcie alkoholu do nerwu przeponowego na przestrzeni mniej więcej 5 cm wywołuje w miejscu wstrzyknięcia i nieco niżej całkowite zwyrodnienie nerwu ustępujące po pewnym czasie miejsca jego odradza- niu się (regeneratio). Porażenie połowy przepony trwa zwykle od kilku miesięcy do roku i dłużej, a w tym czasie można wytworzyć sobie sąd, czy unieruchomienie przepony jest skuteczne pod względem leczniczym. W razie potrzeby można zabieg powtórzyć, w przypadkach zaś jego nie- skuteczności – zastosować inne metody chirurgiczne nie wywołując nie- potrzebnie trwałego porażenia przepony. Zamiast wstrzykiwania alkoholu polecono wstrzykiwanie do nerwu przeponowego stężonego roztworu nowokainy. Porażenie przepony utrzy- muje się przez parę miesięcy. [więcej w: , catering dietetyczny, Stomatolog Kraków, olej lniany ]

Comments Off