Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Zdarza sie, ze lekarz morie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zdarza się, że lekarz morię pomiesza z manią lub hebefrenią. Różnicowanie istotnie bywa czasem bardzo trudne, zwłaszcza w przypadkach ze słabo lub niewyraźnie podkreślonymi objawami zespołu organicznego. Podstawą różni- cowania jest fakt, że zarówno w podnieceniu maniakalnym, jak i hebefrenicz- nym przeważa wzmożenie: napędu psychoruchowego nad prostym zanikiem ha- mulców etyczno-rozumowych. Moria jest raczej błogostanem, tak że czynnik aktywności nie wybija się na pierwszy plan. Nie ma tu właściwie ani typo- wego dla zespołu schizofrenicznego rozkojarzenia, nie mówiąc już o innych objawach, ani gonitwy myśli ze słowotokiem i napastliwą drażliwością. Także błaznowanie i brak dystansu są w morii bardziej umiarkowane i występują raczej dopiero wtedy, gdy chorego prowokujemy do takiego zachowania. Trudne- bywa też różnicowanie między morią a zespołami reaktywnymi w rodzaju pse- udodemencji, puerylizmu histerycznego czy zespołu Gansera. Rozstrzygające- znaczenie ma tutaj brak objawów zespołu psychoorganicznego, poza tym zaś. ważną wskazówką jest sytuacja, w której zaburzenia psychiczne wystąpiły. W psychozach sytuacyjnych zaburzenia rozpoczynają się nagle, podczas gdy moria pojawia się po upływie pewnego czasu, poprzedza z zasady mnóstwem objawów zapowiadających lub rozwiniętych. Ważnym argumentem przemawia- jącym za morią jest również zmienność obrazu. e. Inne objawy psychiczne zespołu organicznego mogą być w po- czątkowym okresie choroby niewidoczne lub zaledwie zaznaczone. Niemniej jednak naj słabiej zaznaczone objawy, zwłaszcza ze strony czynności pamię-• ciowych, powinno się przez jak naj dokładniejsze badania ujawnić. W rozwi- niętym obrazie klinicznym nie brak już zwykle typowych objawów organicz- nych. Poza obniżeniem zdolności zapamiętywania mogą się tworzyć luki pa- mięciowe z konfabulacjami. Jeżeli moria zejdzie się z zespołem Korsakowa, konfabulacje mogą nabierać treści krotochwilnej. Przeważnie jednak zespół Korsakowa występuje przy nastroju apatycznym i nie przybiera bujniejszych rozmiarów. Ospałość chorych utrudnia zresztą sprowokowanie ich do bardziej niepohamowanych konfabulacji. Z biegiem czasu zaburzenia orentacji osiągają znaczne natężenie. Zaznaczona też jest dość wyraźnie chwiejność uczuciowa. Objawy te przeplatają się z zaburzeniami ogniskowymi, zależnymi od umiejscowienia guza. Opisywane przez neurologów pod nazwą omamów wzrokowych, węchowych, smakowych i słuchowych zjawiska nie są oczywiście omamami, lecz co najwyżej pseudohalucynacjami. Zależnie od umiejscowienia sprawy chorobowej w korze mózgowej, powstają wrażenia albo spostrzeżenia wzrokowe lub inne, którym nie towarzyszy jednak przekonanie o rzeczywistym istnieniu przedmiotów spostrzegania, jak to jest w omamach, Ogniskowe zaburzenia tego typu umożliwiają czasem w badaniu neurologicz- nym umiejscowienie guza. Sam zespół organiczny jest wyrazem ogólnych zmian mózgu i jako taki nie przyczynia się do umiejscowienia sprawy chorobowej . [hasła pokrewne: , Depilacja laserowa, trener personalny, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Zdarza sie, ze lekarz morie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego Zabieg technicznie nie jest trudny, wymaga jednak pewnej wprawy i ostrożności. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym 0,5% roztworem nowokainy lub polo- kainy z dodaniem adrenaliny, poprzedzonym na godzinę podskórnym wstrzyknię- ciem morfiny, gdyż wyrwanie nerwu przeponowego jest bolesne. Chory leży na wznak z głową zwróconą w stronę zdrowego płuca, pod barki podkłada się wałek, by odchylić głowę nieco ku tyłowi. Cięcie dlugości 3-6 cm przeprowadza się na szyi równolegle do obojczyka na 1,5-2 cm nad nim na zewnątrz od zewnętrznego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Po odsłonięciu mięśnia od. ciąga się go ku środkowi ciała i przecina między podwiązkami żyłę szyjną ze- wnetrzną. Rozsunąwszy na tępo luźną tkankę łączną odciąga się mięsień łopatkowo- gnykowy (m. omohyoideus) ku dołowi odsłaniając w ten sposób przedni mięsień pochyły (m. scaLenus anterior). Po przec.ęciu wiotkiej jego powięzi dociera się o nerwu przeponowego, który leży na nim w postaci białego. sznura idącego sko- śnie w dół ku środkowi ciała. Oddzieliwszy nerw od otoczenia przecina się go, chwyta kleszczykami Kochera dolny jego odcinek i powoli nawija się na kleszczyki aż do urwania się nerwu. K. NoUakowski uzyskiwał dobre wyniki kliniczne i rent. genewskie nawet przy wyrwaniu 3,5-8 cm nerwu. Jednak ze względu n dolne od- gałęzienie nerwu jest pożądane, zgodnie ze wskazówką Sauerbrucha, usuwać śre- dnio 12 cm nerwu, wyrwanie bowiem mniejszego kawałka może nie spowodować porażenia przepony. Po operacji chory powinien pozostawać w łóżku przez dwa tygodnie leżąc na boku strony operowanej. Zwłaszcza poleca się ułożenie Bernou – Cadisa. Uzyskuje się je w ten sposób, że podkłada się pod koniec nożny łóżka podkładki, np. cegły wysokości 25-30 cm, a spod wezgłowia usuwa się kliny, tak iż kąt odchylenia końca nożnego łóżka od poziomu wynosi co najmniej 20°. W tym położeniu przepona unosi się pod ciężarem wą- troby bardzo wysoko i płuco chore jest unieruchomione znacznie więcej niż w położeniu poziomym. [hasła pokrewne: , Bielizna nocna damska, Szkoła tańca Poznań, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries