Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

PSEUDOSCLEROSIS SPASTICA SIVE MORBUS JAKOB-CREUTZFELDI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSEUDOSCLEROSIS SPASTICA SIVE MORBUS JAKOB-CREUTZFELDI Rzadka ta choroba występuje w czwartym lub piątym dziesiątku lat. Zaczyna się od zwiastunów nerwicowych, po czym pojawiają się zaburzenia chodu i ogólny stan -osłabienia. Objawy te mogą ulegać przemijającym remisjom i nagłym pogor- szeniom. Wreszcie narasta drażliwość, pojawiają się stany podniecenia, aż dojdzie do ciężkiego otępienia wśród objawów piramidowych i pozapiramidowych, wyra- żających się drżeniem, pogarszaniem się chodu, wzmożeniem napięcia mięśniowego, czasem napadami padaczkowymi i bólami pochodzenia wzgórzowego. Choroba trwa miesiące lub lata. Pod względem anatomopatologicznym stwierdza się w korze mózgowej, zwłaszcza w przedniej okolicy centralnej, zmiany zwyrodnieniowe z prze- rostem gleju. Zmiany te dotyczą również pnia mózgowego i rdzenia. Stwierdza się również zanik dróg piramidowych. Czasem choroba występuje na tle rodzinnym. W rozpoznaniu różnicowym trudności mogą nastręczać późne postacie niedoroz- woju amaurotycznego, które wykazują podobieństwo kliniczne, pod względem ana-. tomicznym jednakże chodzi o zupełnie inny obraz. ZESPÓŁ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (HYPERTONIA-ESSENTIALIS) Mówi się obecnie o chorobie nadciśnieniowej, chociaż nikt nie dowiódł istnie- nia takiej jednostki nozologicznej. Rozmaite czynniki etiologiczne mogą się bo- wiem składać na powstanie nadciśnienia. Miażdżyca naczyń bywa podłożem bardzo częstym, ale jeszcze częściej być może stawia się nadciśnienie w związek przyczynowy z procesem starzenia się dlatego, że zespół ten stwierdzają lekarze najczęściej u ludzi niemłodych. Jest wiele dowodów na to, że sam zespół nad- ciśnieniowy jest pierwotnie stanem nerwicowym. Mamy prawo mówić o ciśnie- niu samoistnym tylko w przypadkach bez spodłoża-organicznego, a w przypad- kach ze stwierdzonymi zmianami organicznymi tylko w stosunku do okresu najwcześniejszego, gdy były jeszcze tylko zaburzenia czynnościowe o cechach nerwicy, w znaczeniu stadium neurasthenicum. Aby mieć prawo do rozpozna- nia nadciśnienia, trzeba stwierdzić długotrwale utrzymujące się wzmożenie ciś- nienia tętniczego tak skurczowego, jak i rozkurczowego. Stwierdzenie wzmoże- riia samego tylko ciśnienia skurczowego nie uprawnia jeszcze lekarza do po- dejrzeń, może to być bowiem zjawisko chwilowe, zależne od przemijających, niekoniecznie chorobliwych przyczyn wzruszeniowych. Nawet jeżeli lekarz po- weźmie podejrzenie, a tym bardziej jeżeli nabierze przekonania, że ma przed sobą przypadek nadciśnienia “samoistnego”, nie powinien i nie ma prawa po- dejrzeń swoich wobec chorego, a nawet wobec jego otoczenia, na którego dys- krecję nie może liczyć, wypowiadać. Wypowiedź taka bywa bowiem tragicznym -w skutkach urazem jatrogennym i częstokroć początkiem tzw. choroby nad- ciśnieniowej. W rozpoznaniu hypertonia essentialis “esencją” bywa niewiedza lub nieostrożność lekarza. [patrz też: , deratyzacja warszawa, Karmy dla psów, Balsam Johnson ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

PSEUDOSCLEROSIS SPASTICA SIVE MORBUS JAKOB-CREUTZFELDI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Coraz ba dziej zyskuje na prawdopodobieństwie hipoteza, że ogólne obniżenie ży- wotności starców (hypobiosis senilis), szczególnie zmiany wsteczne mózgu, ma za przyczynę upośledzenie ukrwienia tkanki, a tym samym jej należytego natlenienia (hypoxaemia chronica cerebri). Doust i in. (1953) dowiedli tego za pomocą spektro- skopowych padań włośniczek paznokci, przy czym okazało się, że misy cenie ilenem włośniczek Jest znacznie niższe u chorych z otępieniem starczym niż u ich normal- nych rówiespików. Stąd wysiłki, podejmowane w wielu ośrodkach klinicznych, przy- wrócenia prawidłowej hemodynamiki mózgu celem jego należytego ukrwienia za pomocą różnych środków. Wypróbowano wielokrotnie ćwiczenia hiperwentylacyjne , oraz leki r zszerzające naczynia krwionośne mózgu, np. am.inofilinę (eufilinę), kwas nikotynowy metrazol doustnie w ciągu kilku miesięcy w dawkach po 0,2-0,3 do 4 razy dzie nie, wziewanie karbogenu (5% C02 + 90% 02) 2 razy dziennie po 5 min. w ciągu mi siąca, tutaj zaliczyć można również opisaną wyżej metodę nowokainową, stosowaną głównie w Ośrodku Geriatrycznym Parhona w Bukareszcie (1955 i póź- niej). W piśmiennictwie światowym mnożą się poważne doniesienia o świetnych wynikach leczniczych, uzyskiwanych za pomocą tych środków. Również na idei lep- szego odżywienia tkanki mózgowej oparte są sposoby leczenia za pomocą hormonów płciowych, estrogenu, progesteronu, testosteronu itd. Za pomocą wszystkich tych środków u yskiwano nie tylko ustępowanie psychoz czynnościowych wikłających podstawow sprawę, lecz również, i to ma największe znaczenie teoretyczno-nau- kowe, poprawę objawów otępiennych i charakteropatycznych. Wskazane są również leki neUrologiCZne, zwłaszcza w stanach pobudzenia. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, ból pleców, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries