Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Teoria osrodkowego pochodzenia nadcisnienia tetniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Teoria ośrodkowego pochodzenia nadciśnienia tętniczego nie kłóci się bynaj- mniej z faktami organicznych zmian w układzie krążenia. Wszystko zależy od tego, w jakim stadium chory zgłasza się do lekarza. W naszych warunkach zgłasza się często poniewczasie, gdy już powstały wtórne zmiany organiczne. Polegają one, jak wiadomo, na zgrubieniu mięśniówki tętnic, na bujaniu i zwy- rodnieniu, najczęściej szklistym, błony wewnętrznej. Zmiany te dotyczą tętni- czek nerek, mózgu i siatkówki. Czy staniemy na stanowisku naczyniowego, ner- kowego, nerwowego czy hormonalnego pochodzenia nadciśnienia,. zawsze narzą- dem odpowiedzialnym za całość ustroju żywego i jego czynności jest kora móz- gowa (Byków), jakikolwek narząd będzie aparatem wykonawczym, spełniają- cym jej zlecenia. Za tezą tą przemawiają spostrzeżenia psychiatrów dotyczące psychogennego, nierzadko jatrogennego pochodzenia niektórych postaci nad- ciśnienia. Jeżeli nadciśnienie tętnicze ze zwyżką ciśnienia rozkurczowego trwa dłuższy czas, to praca lewej komory musi być większa, aby otworzyć zastawki półksiężycowate tętnicy głównej, pozostające pod wzmożonym ciśnieniem roz- kurczowym tętnicy głównej, Samo wzmożenie ciśnienia skurczowego ma nie- duże znaczenie dla pracy serca. Następstwem tego stanu rzeczy bywa przerost mięśnia sercowego i jego względne niedokrwienie, i to przy znacznym spotę- gowaniu zapotrzebowania na jego pracę. Klinicznie objawia się to dusznością wysiłkową lub nawet napadową, dychawicą sercową, kaszlem z białą plwociną, nieraz krwawo podbarwioną, sk.łormością do ostrego obrzęku płuc i dusznicy bo- lesnej, przerostem i rozszerzeniem lewej komory, szmerem skurczowym nad koniuszkiem, czasem i nad tętnicą główną itd. Pamiętać trzeba jednak, że po- pularyzacja więdzy lekarskiej może na drodze ideoplastii doprowadzić do bez- wiednego naśladownictwa wymienionych objawów, jak to bywa w histerii. Sprawy te mają znaczenie dla psychiatrii z wielu względów. Przede wszyst- kim nie trzeba zawsze wietrzyć czystej psychonerwicy, ponieważ pod skargami niby hipochondrycznymi kryć się mogą zmiany organiczne, zwłaszcza gdy opi- sane wyżej stadium Tasthenicum trwa bardzo długo i doprowadziło z upły- wem czasu do zmian organicznych. Chory dał się jednak poznać jako “histeryk” i lekarz nie podejrzewa nic nowego na dnie jego hipochondrii. Po drugie, czas już najwyższy zreformować naszą popularyzację wiedzy lekarskiej, która w obecnej postaci staje się dla ogromnej masy ludności źródłem wyobrażeń hipochondrycznych i jatrogennych urazów nerwicotwórczych. Po trzecie, ogół lekarzy praktyków powinien lepiej zgłębić diagnostykę psychiatryczną i myśleć o zaburzeniach czynnościowych nawet w tych przypadkach, w których obraz kliniczny naśladuje do złudzenia zespoły somatyczne. Po czwarte, zespół nad- ciśnienia tętniczego ma znaczenie również “czysto” psychiatryczne. Na tym tle pojawiać się mogą różne zespoły psychotyczne, depresyjny, majaczeniowy, za- mroczeniowy, schizofrenoidalny itd. W jednym przypadku zdarzyło mi się wi- dzieć groźnie przebiegający. zespół paranoiczny, który ustąpił po obniżeniu nad- ciśnienia, wywołanego sprawą nerkową. [więcej w: , fizjoterapia, Kabiny Sanitarne, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Teoria osrodkowego pochodzenia nadcisnienia tetniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wypełnieniem jamy czaszki rządzi tzw.- zasada Monroe-Kelliego, wyrażająca się wzorem: mózg + ilość płynu + ilość krwi = wartość stała. Jeżeli więc na- rasta ciśnienie śródczaszkowe ponad granicę przestrzeni rezerwowej, to w końcu musi się to dziać na koszt zaopatrzenia mózgu krwią tętniczą. Wyrazem klinicznym tego stanu rzeczy jest praesomnolentia, somnolentia, sopor, w końcu coma. Najdłużej utrzymują się przy życiu biologicznie ważne ośrodki pnia mózgowego, wreszcie tkanka nerwowa ulega uduszeniu i nastę- puje śmiertelne porażenie ośrodka oddechowego. Gdy stan ten narasta w szyb- kim tempie, ustrój broni się za pomocą tzw. odruchu Cushinga, mianowicie przez pobudzenie ośrodka naczynioruchowego wzrasta ciśnienie tętnicze, umoż- liwiając znowu ukrwienie mózgu. Przy przewlekłym narastaniu ciśnienia śród- czaszkowego wyrównanie następuje drogą zaniku tkanki nerwowej, by rosną- cemu powoli guzowi zrobić miejsce. U dżiecka ponadto opóźnia się zarastanie szwów, przy czym może dojść do wtórnego wodogłowia. U dorosłych może dojść do zaniku kości.pokrywy czaszki, a nawet do tworzenia się okienek, przez które wypukla się zewnątrz tkanka mózgowa. Wszystkie te procesy wyrównawcze możliwe są tylko w warunkach zupełnego spokoju. Nawet lekkie wstrząsy mózgu pogarszają stan chorego. Znany jest np. odczyn na transport koleją lub samochodem: z końcem podróży stwierdza się nierzadko utratę świadomości. Najmniej pewnym objawem jest zwolnienie tętna. Tętno może nie być zwolnione w przypadkach powolnego narastania ciśnienia śródczaszkowego. Na- tomiast sprawy powodujące szybki wzrost ciśnienia śródczaszkowego wywołują z zasady zwolnienie tętna, i to dość znaczne, np. do 50min. Nierzadko w przy- padkach tych wzrasta ciśnienie tętnicze. Napady padaczkowe nie zawsze mają charakter ogniskowy. Dowżenko podaje, że napady uogólnione występują częś- ciej niż jacksonowskie. [więcej w: , olejek kokosowy, implanty Warszawa, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries