Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Zaburzenia psychiczne, które zaleza nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne, które zależą nie tylko od wzmożonego ciśnienia śródczasz- kowego, ale i od uszkodzenia samej tkanki mózgowej bezpośrednio, często poprze- dzają wystąpienie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i stąd ich duże znaczenie rozpoznawcze. Nie zawsze bowiem sprawa zaczyna się od objawów ogni- skowych, zależnych od jej umiejcowienia. Zdarza się, że przypadki guzów w począt- kowym okresie nie mają uchwytnych objawów neurologicznych. Często ogólne objawy guza mózgu mogą być niewyraźne lub w ogóle nieuchwytne. Do tych ogólnych objawów zalicza się obok objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego także napady padaczkowe uogólnione. . Natomiast na samym początku może się rzucać w oczy tylko zespół psychoorganiczny, którego etiologia pozostaje długi czas nie wyjaśniona. Zespól: ten może mieć nieocenione znaczenie rozpoznawcze, mimo że nie wska- zuje jeszcze sam przez się na naturę cierpienia. Budzi jednak podejrzenie i zmu- sza do szukania przyczyn, a to jest zawsze warunkiem dojścia do trafnego roz- poznania. Nie można więc żadną miarą zgodzić się z twierdzeniem, że “zabu- rzenia psychiczne w przebiegu guza mózgu są objawem niestałym i zmiennym; znaczenie rozpoznawcze tych zaburzeń zwykle nie jest duże”. Otóż właśnie jest duże i doniosłe, zwłaszcza gdy nie ma wyraźniejszych objawów neurologicz- nych. Ileż to razy się zdarza, że skargi podmiotowe chorego w przypadku guza mózgu bierze się za objawy psychonerwicowe, lekceważąc powagę sprawy lub że zaburzenia psychiczne leczy się błędnie wskutek mylnego rozpoznania. Objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego nie zaw- sze występują w tak pełnym zespole, aby można było na nich oprzeć rozpozna- nie. Bóle głowy są tak częstym objawem w całej medycynie, że łatwo prze- oczyć ich szczególne cechy przy guzie mózgu. Może to być w ciągu długiego czasu jedyny objaw. Ból ten często, ale nie zawsze, odczuwany jest po chorej stropie. Przy guzie tylnej jamy czaszki chorzy zazwyczaj skarżą się na bóle z tyłu głowy, trzymają kark sztywno i starają się unikać ruchów głową, zwłasz- cza obrotowych. Ból bywa obustronny, głęboki, czasem stwierdza się bolesność uciskową wylotów nerwu trójdzielnego i jego odgałęzień, także nerwów po- tylicznych. Łatwo wówczas o pomyłkę w kierunku nerwobólu nerwu trójdziel- nego. [patrz też: , masło shea, gabinet ginekologiczny, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Zaburzenia psychiczne, które zaleza nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czynnikiem stwarzającym podłoże etio-epigenetyczne bywa obrzęk mózgu lub nacisk na tkankę mózgową, wywołany wzmożeniem ciśnienia śródczaszkowego. Czynniki toksyczne zdają się również odgrywać ogromną rolę. Tak np. zauważono czę- stość występowania majaczenia w raku przerzutowym mózgu. Majaczenie sta- nowi też naj częstsze powikłanie epigenetyczne. Obraz kliniczny może przypo- minać delirium tre11ens ze względu na obecność pierwiastków zawodowych w treści przeżyć chorego. Częściej jednak majaczenia te upodabniają się do padaczkowych, tj. występują .jako mieszane zespoły majaczeniowo-zamrocze- niowe. Zdarza się też nierzadko zespół amentywny. Nie należą do rzadkości zespoły schizofrenoidalne, spośród których katatonia i paranoid stoją na pierw- szym miejscu. Zespół parafreniczny bywa podobny do halucynozy alkoholo- wej. Podobieństwo do psychoz alkoholowych ma występować u alkoholików. Zespół kataleptyczny również widywano, zarówno woskowaty, jak i sztywny. Zdarzający się w guzach mózgu zespół maniakalny bywa również wiązany lokalizacyjnie, mianowicie z okolicą podwzgórza i ciałek czworaczych. Foerster wywołał nastrój maniakalny przez pociąganie w czaele operacji przednich części podstawy trzeciej komory. Ponieważ jednak zespół maniakalny, podob- nie jak i depresyjny spotkać można przy wielu innych umiejscowieniach sprawy chorobowej, dlatego argumenty te nie są przekonywające. Międzymózgowie niewątpliwie ma duże znaczenie w powstawaniu nastrojów maniakalnych i de- presyjnych, jednakże tylko jako aparat wykonawczy kory mózgowej. Nie trzeba dodawać, że wartość rozpoznawcza nawarstwionych zespołów psychotycznych, a tym bardziej jeśli chodzi o sprawę umiejscowienia guza, równa się zeru. Można powiedzieć jeszcze więcej. [podobne: , gabinet ginekologiczny, infekcje intymne, odwrócona osmoza ]

Comments Off