Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Obraz kliniczny. Zaburzenia psychiczne moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny. Zaburzenia psychiczne mogą powstać nagle jako na- stępstwo przebytego udaru albo też stopniowo. W tym ostatnim przypadku zwracać trzeba uwagę na zwiastuny. Znamienna jest tu trójca objawów: ból głowy, zawroty głowy i zaburzenia pamięci. Znamienne jest szybkie prze- mijanie w ciągu dłuższego okresu czasu lub nawet w ciągu dnia objawów ogni- skowych. Wahania te mogą dotyczyć nie tylko sprawności fizycznej, ale i obja- wów psychicznych. Nie ma tu więc tak równomiernego rozwoju procesu jak w otępieniu starczym. Pierwsze skargi chorego przypominają neurastenię, dla- tego mówi się tutaj o stadium neurastenicznym: zmniejsza się wydajność cho- rego w pracy, nuży on się łatwo, popada często w czasie zajęć zawodowych w drzemkę. W tym okresie ma on pełne poczucie choroby i czyni na sobie samym spostrzeżenia, którymi dzieli się z lekarzem. Źali się na gorszą pamięć. Badaniem stwierdza się nawet we wczesnym okresie wyraźne obniżenie zdol- ności zapamiętywania. Jak w otępieniu starczym, tak i tutaj chory przypo- mina sobie wydarzenia dawne, lecz nie może zapamiętać wydarzeń świeżych, a jeśli je zapamięta, to niezwykle latwo je zapomina. Niepokoi się swoim sta- nem. Powoduje to z kolei zwiększoną przerzutność uwagi. Przeważa nastrój przygnębiony. Chorzy stają się przewrażliwieni i drażliwi. Dokucza im bezsen- ność. Czując, że się starzeją, i wyolbrzymiając hipochondrycznie związane ze starzeniem się dolegliwości, chorzy stają się .egotyczni i małostkowi, tracą łączność uczuciową z otoczeniem, zacieśniają swoje zainteresowania do własnej osoby, stają się nieufni, porywczy, wybuchowi. Chociaż czują zmianę w sobie, to jednak dużą część winy w powtarzających się zatargach z otoczeniem skła- dają na drugich. Nawet drobne podniety wyprowadzają ich łatwo z równo- wagi, okazują się przy tym nieopanowani (incontinentia affectiva). Gdy proces otępieniowy rozwija się stopniowo, okres zwiastunów niespostrzeżenie prze- chodzi w pełny obraz kliniczny. Po udarze zmiana ta następuje niemal nagle (dementia apoplectica). [hasła pokrewne: , gabinet kosmetyczny, masło shea, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Obraz kliniczny. Zaburzenia psychiczne moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odma otrzewna lecznicza Stosowanie odmy otrzewnej w leczeniu gruźlicy płuc opiera się na spo- strzeżeniach dodatniego wpływu wysokiego uniesienia przepony w pó- źnych okresach ciąży. Odmę otrzewną poleca się: 1) w daleko posuniętej rozpadowej gruźlicy płuc wykluczającej zasto- sowanie innych metod chirurgicznych; 2) w gruźlicy płuc obustronnej z siedzibą ognisk gruźliczych w dolnych płatach; 3) w obustronnej gruźlicy płuc z rozległymi zrostami opłucnymi, unie- możliwiającymi leczenie odmą opłucną; 4) w celu wzmocnienia oraz poprawy ogólnego stanu chorego jako za- bieg przygotowawczy do innych metod chirurgicznych, wymagających pewnego zasobu sił chorego; 5) w celu zwiększenia skuteczności leczenia wyrwaniem nerwu prze- ponowego; 6) w prz,ypadkach obfitego krwotoku płucnego, zwłaszcza gdy nie da się określić, które płuco krwawi. Przeciwwskazaniem do leczenia odmą otrzewną jest gruźlicze zapalenie otrzewnej, zwłaszcza przebiegające z rozległymi zrostami otrzewnymi. Przy leczeniu odmą otrzewną wprowadza się do jamy otrzewnej zazwyczaj 300-500 ml powietrza. W miarę jego wsy- sania się odmę uzupełnia się ilością powietrza do 600-700 ml, wykonując dopełnienia średnio raz na tydzień. Długość leczenia odmą otrzewną wy- nosi kilka lat, zależnie od stopnia skuteczności w leczonym przypadku. Jako powikłania w toku leczenia gruźlicy płuc odmą. otrzewną spo- strzegano: odmę śródmięśniową i podskórną, ropne zapalenie otrzewnej, zatór mózgowy i krwiak z uszkodzonego naczynia. Powikłania te zdarzają się bardzo rzadko, zwłaszcza gdy zabieg wykonuje się ostrożnie. [więcej w: , implanty Warszawa, rozstanie, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries