Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Poza zaburzeniami afatycznymi stwierdza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poza zaburzeniami afatycznymi stwierdza się agnozję: chorzy nie rozpoz- nają przedmiotów codziennejło użytku ani dobrze im znanych osób z najbliż- szego otoczenia, nie rozpoznaną też trafnie strony prawej i lewej ani ułożenia własnych kończyn (autotopagnozja). Zależy to od zmian. w zakręcie kątowym (gyrus angularis) i w rowku międzyciemieniowym (sulcus interparietalis). Objawy te bywają zmienne i niewyraźne w porównaniu z zaburzeniami ognis- kowymi pochodzącymi z tychże okolic, dlatego nadano im nazwę “zamazanych objawów ogniskowych”. W miarę jak pogłębiają się objawy zespołu psychoor- ganicznego, chorzy stopniowo zatracają poczucie choroby, jednakże jeszcze długi czas mogą mieć zachowaną uczuciowość wyższą i zachowywać się bez zarzutu. Z czasem otępienie zwiększa się, pojawia się dezorientacja w miejscu i czasie, występuje skłonność do stereotypowych czynności, np. ruchów prania, tarcia. rąk, kręcenia pigułek, wycierania. przedmiotów, przewracania pościeli. Nawet wówczas jeszcze utrzymują chorzy zazwyczaj dobrą łączność uczuciową z oto- czeniem, takt i uprzejmość. Zwiększającej się bezradności chorych towarzy- szy wybitna euforia, czasem o cechach morii. Niekiedy przeważa jednak na- strój tępy. Czasem chorzy bywają drażliwi i skłonni do podnieceń, wówczas wymyślają w gniewie, przy czym objawy logokloniczne utrudniają im wypo- wiadanie się. Na rozgniewanego chorego można jednak łatwo wpłynąć uspoka- jająco i wywołać w nim wśród wyraźnej chwiejności uczuciowej rozrzewnie- nie lub rozweselenie. Gdy postępujące zniedołężnienie zmusi chorego do prze- bywania w łóżku, wystąpić mogą przykurcze. Balint (wg Opalskiego) opisał tzw. niezborność wzrokową (ataxia optica), polegającą na niemożności utrzy- mania pod kontrolą wzroku określonego kierunku ruchu kończyn, głównie górnych. W przebiegu choroby Alzheimera występują czasem napady udarowe z porażeniami i śpiączką, napady porażenia (paralityczne) szybko mijające oraz napady padaczkowe. Z innych objawów ruchowych zdarza się odruch ssania, ustawiczne żucie oraz grubofaliste drżenie rąk. Występuje też wzmożone na”: pięcie mięśniowe, którego pochodzenie piramidalne nie zostało dowiedzione. Choroba jest nieuleczalna i prowadzi nieuchronnie do charłactwa oraz do zu- pelnego zniedołężnienia psychicznego. Śmierć występuje najczęściej po upły- wie 4-5 lat. Wyjątkowo tylko choroba trwa dłużej. Najczęstszym powikłaniem epigenetycznym bywa majaczenie. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, implanty Warszawa, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Poza zaburzeniami afatycznymi stwierdza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wypełnieniem jamy czaszki rządzi tzw.- zasada Monroe-Kelliego, wyrażająca się wzorem: mózg + ilość płynu + ilość krwi = wartość stała. Jeżeli więc na- rasta ciśnienie śródczaszkowe ponad granicę przestrzeni rezerwowej, to w końcu musi się to dziać na koszt zaopatrzenia mózgu krwią tętniczą. Wyrazem klinicznym tego stanu rzeczy jest praesomnolentia, somnolentia, sopor, w końcu coma. Najdłużej utrzymują się przy życiu biologicznie ważne ośrodki pnia mózgowego, wreszcie tkanka nerwowa ulega uduszeniu i nastę- puje śmiertelne porażenie ośrodka oddechowego. Gdy stan ten narasta w szyb- kim tempie, ustrój broni się za pomocą tzw. odruchu Cushinga, mianowicie przez pobudzenie ośrodka naczynioruchowego wzrasta ciśnienie tętnicze, umoż- liwiając znowu ukrwienie mózgu. Przy przewlekłym narastaniu ciśnienia śród- czaszkowego wyrównanie następuje drogą zaniku tkanki nerwowej, by rosną- cemu powoli guzowi zrobić miejsce. U dżiecka ponadto opóźnia się zarastanie szwów, przy czym może dojść do wtórnego wodogłowia. U dorosłych może dojść do zaniku kości.pokrywy czaszki, a nawet do tworzenia się okienek, przez które wypukla się zewnątrz tkanka mózgowa. Wszystkie te procesy wyrównawcze możliwe są tylko w warunkach zupełnego spokoju. Nawet lekkie wstrząsy mózgu pogarszają stan chorego. Znany jest np. odczyn na transport koleją lub samochodem: z końcem podróży stwierdza się nierzadko utratę świadomości. Najmniej pewnym objawem jest zwolnienie tętna. Tętno może nie być zwolnione w przypadkach powolnego narastania ciśnienia śródczaszkowego. Na- tomiast sprawy powodujące szybki wzrost ciśnienia śródczaszkowego wywołują z zasady zwolnienie tętna, i to dość znaczne, np. do 50min. Nierzadko w przy- padkach tych wzrasta ciśnienie tętnicze. Napady padaczkowe nie zawsze mają charakter ogniskowy. Dowżenko podaje, że napady uogólnione występują częś- ciej niż jacksonowskie. [więcej w: , olejek kokosowy, implanty Warszawa, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries