Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Leczenie antybiotykami W lecznictwie gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie antybiotykami W lecznictwie gruźlicy płuc pokłada się duże nadzieje na środki, zwane antybiotykami. Przez to miano rozumie się związki che- miczne, wytwarzane przez bakterie, grzyby, pleśnie, porosty i nawet wyższe rośliny a działające w sposób swoisty na pewne gatunki bakterii bakteriobójczo lub bakteriostatycznie. Do takich środków, stosowanych w lecznictwie gruźlicy płuc, należą streptomycyna i kwas para-amino- salicylowy.
Streptomycyna w leczeniu gruźlicy płuc Streptomycyna jest wytworem przemiany materii grzybka Actino- myces griseus. Hamuje ona rozmnażanie się prątków gruźlicy przez strącanie frakcji nukleoproteinowej i fosfatydowej ciała prątków (Wł. Kuryłowicz, Edmund Mikulaszek i L. Rzucidło). Działanie to umo- żliwia choremu ustrojowi uruchomienie sił obronnych i przez to unie- szkodliwienie prątków. Dłuższe stosowanie streptomycyny powoduje powstanie szczepów prątka gruźliczego opornych na nią. Zjawisko to podczas leczenia strep- tomycyną w przypadkach gruźlicy płuc z jamami może wystąpić już po 45 dniach leczenia. Zdaniem większości klinicystów jest to oporność nabyta rzekoma, gdyż zależy ona od zniszczenia przez streptomycynę prątków na nią wrażliwych oraz pozostania przy życiu i rozmnażania się szczepów od początku oporniejszych. W przeciwieństwie do jam gruźliczych w ogniskach prosówkowych, w gruźlicy guzkowej i w gruźli- czym zapaleniu opon mózgowych prątki streptomycyno oporne stwierdza się rzadko nawet przy długotrwałym leczeniu. Wskazania do leczenia streptomycyną w gruźlicy płuc stanowią: 1. ostra gruźlica prosówkowa uogólniona i płucna;” 2. zaostrzenia przewlekłej gruźlicy płuc krwiopochodnej; 3. ostre odosobnione zapalenie serowate odoskrzelowe i rzekomo pła- towe; inne metody lecznicze są w tych postaciach ostrej gruźlicy bezskuteczne, natomiast steptomycyna hamując ostry przebieg cho- roby może umożliwić leczenie odprężająco-uciskowe, gdy sprawa chorobowa przycichnie; 4. podostre i przewlekłe postaci gruźlicy płuc z jamami w okresie, gdy jamy są jeszcze świeże, tak iż ich ściany są cienkie;. 5. zaostrzenia w toku przewlekłej gruźlicy płuc, jak również poja- wienie się świeżej zmiany w zdrowym dotąd płucu w przypadku starszych zmian w drugim płucu; 6. okres przedzabiegowy i pozabiegowy na klatce piersiowej dla za- pobieżenia wysiewaniu się prątków oraz zaostrzeniu gruźlicy; 7. gruźlica tchawicy i oskrzeli. [przypisy: , Zdrowa żywność, firma sprzątająca, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Leczenie antybiotykami W lecznictwie gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poza zaburzeniami afatycznymi stwierdza się agnozję: chorzy nie rozpoz- nają przedmiotów codziennejło użytku ani dobrze im znanych osób z najbliż- szego otoczenia, nie rozpoznaną też trafnie strony prawej i lewej ani ułożenia własnych kończyn (autotopagnozja). Zależy to od zmian. w zakręcie kątowym (gyrus angularis) i w rowku międzyciemieniowym (sulcus interparietalis). Objawy te bywają zmienne i niewyraźne w porównaniu z zaburzeniami ognis- kowymi pochodzącymi z tychże okolic, dlatego nadano im nazwę “zamazanych objawów ogniskowych”. W miarę jak pogłębiają się objawy zespołu psychoor- ganicznego, chorzy stopniowo zatracają poczucie choroby, jednakże jeszcze długi czas mogą mieć zachowaną uczuciowość wyższą i zachowywać się bez zarzutu. Z czasem otępienie zwiększa się, pojawia się dezorientacja w miejscu i czasie, występuje skłonność do stereotypowych czynności, np. ruchów prania, tarcia. rąk, kręcenia pigułek, wycierania. przedmiotów, przewracania pościeli. Nawet wówczas jeszcze utrzymują chorzy zazwyczaj dobrą łączność uczuciową z oto- czeniem, takt i uprzejmość. Zwiększającej się bezradności chorych towarzy- szy wybitna euforia, czasem o cechach morii. Niekiedy przeważa jednak na- strój tępy. Czasem chorzy bywają drażliwi i skłonni do podnieceń, wówczas wymyślają w gniewie, przy czym objawy logokloniczne utrudniają im wypo- wiadanie się. Na rozgniewanego chorego można jednak łatwo wpłynąć uspoka- jająco i wywołać w nim wśród wyraźnej chwiejności uczuciowej rozrzewnie- nie lub rozweselenie. Gdy postępujące zniedołężnienie zmusi chorego do prze- bywania w łóżku, wystąpić mogą przykurcze. Balint (wg Opalskiego) opisał tzw. niezborność wzrokową (ataxia optica), polegającą na niemożności utrzy- mania pod kontrolą wzroku określonego kierunku ruchu kończyn, głównie górnych. W przebiegu choroby Alzheimera występują czasem napady udarowe z porażeniami i śpiączką, napady porażenia (paralityczne) szybko mijające oraz napady padaczkowe. Z innych objawów ruchowych zdarza się odruch ssania, ustawiczne żucie oraz grubofaliste drżenie rąk. Występuje też wzmożone na”: pięcie mięśniowe, którego pochodzenie piramidalne nie zostało dowiedzione. Choroba jest nieuleczalna i prowadzi nieuchronnie do charłactwa oraz do zu- pelnego zniedołężnienia psychicznego. Śmierć występuje najczęściej po upły- wie 4-5 lat. Wyjątkowo tylko choroba trwa dłużej. Najczęstszym powikłaniem epigenetycznym bywa majaczenie. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, implanty Warszawa, psycholog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries