Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘implanty zębów’

CHOROBA ALZHEIMERA Jest to choroba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBA ALZHEIMERA Jest to choroba rzadka. Występuje zwykle w okresie przedstarczym, w wieku między 50 a 65 r. ż., wyjątkowo znacznie wcześniej. W Ciągu kilku lat doprowadza do głębokiego otępienia. Etiologia nie jest wyświetlona. Oprócz starości odgrywają tu rolę jakieś inne czynniki, gdyż wyjątkowo sprawa może wystąpić nawet w wieku młodzieńczym. W wielu przypadkach zdaje się odgrywać pewną rolę dziedziczność. Pod względem ,anatomopatologicznym chodzi o zanik mózgu, gtów nie kory mózgowej. Zanik ten postępuje szybciej i bywa większy niż w otępieniu starczym, jednakże nie osiąga tych rozmiarów co w chorobie Pieka. W obrazie histopatologicznym stwierdza się to samo co w otępieniu starczym i w chorobie Picka, mianowicie płytki starcze oraz zmiany we włókienkach śródkomórkowych, ponadto stłuszczenie komórek nerwo- wych. Największe zmiany dotyczą kory czołowej i rogu Amona, jednakże zanik ma charakter rozlany. Simma znalazł żmiany wsteczne w komórkach zwojowych wzgórka wzrokowego, mianowicie w następujących jego częściach: nucZeus mediodorsalis, pulvinar i jądra boczne. Zmian tych nie spotyka się w otępieniu starczym. Obraz kliniczny. Zvpoczątku chory ma pełne poczucie choroby i skarży się na osłabienie pamięci, zmniejszenie wydajności pracy i apatię. Spostrzeżenia te niepokoją go, lecz czuje się bezradny i prosi o pomoc. Otoczenie stwierdza zanik napędu psychoruchowego i zainteresowań. W pracy występują coraz licz- niejsze niedociągnięcia, których chory nie umie wyjaśnić. Przestaje on dbać o czystość, o swój wygląd zewnętrzny, o opinię pracodawcy. Najchętniej spę- dza czas bezczynnie. W czytaniu i liczeniu chorzy robią grube omyłki, w piś- omie ich występuje paligrafia i echografia. Zatraca się sprawność w dobrze wyu- czonych czynnościach mechanicznych. W zaburzeniach mowy, podobnie jak w innych chorobach wieku starczego, góruje czynnik amnestyczny. Pojawiają się trudności w doborze słów. Zaburzenia afatyczne, apraktyczne i agnostyczne prowadzą do trudności porozumienia się z otoczeniem i do zjawisk apraktyezno- ideatoryjnych. Chorzy mają trudności już przy ubieraniu się, przy zwyczajnych czynnośclach życia codziennego i niedołężnieją w szybkim tempie. Poza nie- wyraźną, parafatyczną mową stwierdza się często logoklonię, tj. rytmiczne pow- tarzanie końcowych zgłosek. Objawy te zależą od faktu, że największym usz- kodzeniom ulega kora w okolicach ośrodków mowy. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, implanty zębów, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

CHOROBA ALZHEIMERA Jest to choroba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obecność zespołu psychotycznego w prze- biegu guza utrudnia rozpoznanie, gdyż odciąga uwagę od podłoża organicz- nego. Niejedna pomyłka rozpoznawcza da się w ten sposób usprawiedliwić. W roku 1951 ogłosił Walther-Biiel wynik swych spostrzeżeń dotyczących zaburzeń psychicznych przy guzach mózgu. W jego materiale, obejmującym 600 przypadków, zaburzenia psychiczne we wstępnym okresie stwierdzono w 7000 przypadków. W olbrzymiej większości przypadków chodziło tu o zespól psychoorganiczny przewlekły. Autor ten wyróżnił i opracował symptomatologię zaburzeń świadomości, którym nadał nazwę praesomnolentia. Jest to zespół bardziej ostry, który ma wiele objawów wspólnych z zespołem psychoorga- nicznym, np. dezorientację, upośledzenie pojmowania, obniżenie zdolności za- pamiętywania itd. Obydwa te zespoły mogą się z sobą sprzęgać, często jednak występuje tylko jeden z nich i wówczas ważna jest umiejętność ich różnico- wania. Opiera się ona na następujących sprawdzianach: silne upośledzenie zdolności zapamiętywania przy nieznacznych zaburzeniach uwagi lub ich braku przemawia za przewlekłym zespołem organicznym, natomiast za presornno- lencją przemawia pierwszoplanowość zaburzeń uwagi przy braku lub przy nieznacznym tylko upośledzeniu zdolności zapamiętywania. Znamienne są za- burzenia uwagi biernej “habitualnej”, podczas gdy czynna uwaga może być pod wpływem zewnętrznych podniet na krótki czas wcale sprawna. Gdy bierna uwaga ulegnie upośledzeniu i dolączy się do tego osłabienie zdolności skupie- nia uwagi, wówczas kojarzenie może się popsuć aż do rozmiarów inkoherencji. Za presomnolencją przemawia dalej szybkie męczenie się przy wysiłkach umy- słowych, a więc dobra sprawność początkowa, a później coraz gorsza, podczas gdy w przewlekłym zespole psychoorganicznym sprawność umysłowa zawodzi raczej równomiernie. Organicznej chwiejności afektywnej odpowiada w pre- .somnolencji raczej niezależny od bodźców zewnętrznych, dość trwały nastrój apatyczno-tępy lub dysforyczny, albo też euforyczny. Walther-Buel uważa za szczególnie znamienne dla guzów mózgu sprzężenie tych dwóch zespołów, które poza tym spotkać można w• łatwo dających się wykluczyć przypadkach daleko posuniętego otępienia starczego lub miażdżycowego, albo też w ostrych fazach przewlekłych zatruć itd. [patrz też: , medycyna estetyczna, salon fryzjerski mokotów, implanty zębów ]

Comments Off

« Previous Entries