Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Obraz kliniczny. Choroba czesciej wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny. Choroba częściej występuje u kobiet mz u mężczyzn. Bardzo rzadko pojawia się nawet znacznie przed 45 r. ż., opisywano też bardzo późno rozpoczynające się przypadki. Czas trwania wynosi od dwóch do kilku- nastu lat. Przebieg jest przewlekły. Nawet gdy sprawa jest dość daleko posu- nięta, niższe czynności psychiczne mogą być stosunkowo dobrze utrzymane, a więc zdolność zapamiętywania może być nienajgorsza, chory może dobrze rachować, zwłaszcza jeśli ma zawodową wprawę, może posiadać dużo wia- domości szkolnych, toteż badanie testami czasem wypada zbyt korzystnie, także uwagę chory jest zdolny skupiać należycie. W postaci czołowej uderzająco często choroba zaczyna się od objawów obniżenia uczuciowości wyższej. Ucz- ciwy dotąd człowiek zaczyna kraść, opuszczać się w pracy, stawać się w sło- wach i czynach bezwstydny, zatraca poczucie taktu i dystansu, w stosunku do przełożonych okazuje bezczelność i nieposłuszeństwo, staje się leniwy i zatraca inicjatywę, rodzinę uderza jego grubiaństwo, żarłoczność, wyuzdanie płciowe. Jeżeli te pierwsze zmiany charakterologiczne nie zaprowadzą chorego do wię- zienia lub do szpitala psychiatrycznego, to niebawem zauważyć można postę- pujący .zanik napędu psychoruchowego. Chory staje się małomówny (oligo- phasia) aż do mutyzmu, trwa godzinami w tępym bezruchu, przestaje się czym- kolwiek zajmować lub wykonuje jakiekolwiek mechaniczne zajęcie, najczęściej bezproduktywne. Na pytanie odpowiada, lecz samorzutnie nie podejmuje żad- nej styczności z otoczeniem. Na energiczniejsze pytania odpowiada nierozsąd- nym śmiechem, byle jaką odpowiedzią “na odczepne”, czasem opryskliwie. Chory robi wrażenie znużonego, chód jego staje się ciężki, przygarbi a się, przestaje dbać o siebie, wymaga ciągłego pielęgnowania i karmienia, w prze- ciwnym razie zginąłby. Jeżeli uda się nawiązać z nim rozmowę, to stwierdza się zanik wszelkich zainteresowań i daleko posunięte zubożenie pojęć, zwłasz- cza abstrakcyjnych. Myślenie przyczynowo-logiczne, nawet przy niezłym za- sobie wiadomości szkolnych, staje się dla chorego niemożliwością. Przy postaci czołowej może brakować neurologicznych zmian. Plyn mózgowo-rdzeniowy po- zostaje prawidłowy. Wczesne rozpoznanie bywa bardzo trudne. Cierpienie za- czyna się często od zwiastunów neurastenicznych nietypowych : nerwowość, bóle głowy, trudność skupienia myśli, łatwe nużenie się, bezsenność, roztarg- nienie, zapominalstwo, przygnębienie, czasem pewna lękliwość. Czasem już w tym okresie na pneumoencefalogramie można stwierdzić r-ozszerzenie ko- mór, tudzież powietrze w przestrzeniach podpajęczynówkówych nad zanikłymi częściami kory. Postać skroniową znamionuje raczej odhamowanie mowy z ga- datliwością oraz ogniskowe objawy psychiczne. Z ważniejszych zaburzeń neu- rologicznych zwracają tu uwagę: agramatyzm, afazja sensoryczna i parafazja, werbigeracje, palilalia, echolalia, paligrafia i echografia, echoprakcja ideomo- toryczna. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, sklep kolagen, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Obraz kliniczny. Choroba czesciej wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnorodność i zmienność objawów wytłumaczyć się da warunkami ukrwie- nia mózgu. Gorsze ukrwienie pewnych części mózgu, wywołane stanami kurczowymi naczyń, może się po pewnym czasie wyrównać i dać poprawę w obrazie klinicznym. Z upływem czasu zwiększają się rozmiary źle ukrwio- nych części mózgu i liczba tego rodzaju ognisk, wskutek czego dochodzi do trwalszych, nieodwracalnych lub bardzo trudno odwracalnych zaburzeń. Jesz- cze cięższe objawy występują w związku z wynaczynieniami i ogniskami roz- mięknienia. Czasem już w ciągu kilku tygodni może nastąpić zejście śmiertelne. W innych przypadkach, wśród ciągłych wahań, proces trwać może i 20 lat. Proces przewlekły może się wdkłać z postacią apoplektyczną. W przebiegu cho- roby nierzadko występują też napady padaczkowe, które z zasady przyśpie- szają narastanie objawów otępieniowych. Niektórzy przypisują powikłanie pa- daczką alkoholizmowi. Do naj częstszych powikłań epigenetycznych należy depresja (melancholia), która przebiega z zasady z niezwykle silnymi stanami lękowymi. Jak we wszystkich sprawach organicznych, tak i tutaj stany lękowe potęgują się w nocy, podczas gdy w dzień chorzy bywają znacznie spokojniejsi. Depresja starcza odznacza się górowaniem. urojeń hipochondrycznych, a także urojeń zu- bożenia i winy. Postacie o typie melancholia agitata nie naleźą do rzadkości. Widuje się wówczas często mieszane zespoły depresyjno-paranoidalne z oma- mami słuchowymi i czuciowo-ustrojowymi oraz z fantastycznymi urojeniami “organicznymi”: Chorzy zapoznają wówczas urojeniowo otoczenie i wypowia- dają wśród rozpaczliwych zawodzeń obawy, że grozi im spalenie, pokrajanie na kawałki, męki piekielne, pogrzebanie żywcem, potępienie, wszystko to jako kara za popełnione grzechy i przestępstwa. Podniecenie psychomotoryczne tych chorych i ich hałaśliwość mogą osiągać znaczny stopień. Pod wpływem nie- zwykle silnego lęku chorzy mogą dokonać zamachu samobójczego, i to zwykle w sposób brutalnie bezwzględny. Zespól majaczeniowy występuje rzadko w po- staci otępienia miażdżycowego. Natomiast w postaci poudarowej zespól ma- jaczeniowy nie należy do rzadkości. Nawarstwienie to nierzadko przybiera mieszaną postać depresyjno-majaczeniową lub paranoidalno-majaczeniową, z górującymi w obrazie klinicznym omamami wzrokowymi i zamąceniem świa- domości. Raczej do rzadkości należy zespól maniakalny. Natomiast zespoły reaktywne z histerią na czele stanowią bardzo częste powikłanie epigenetyczne .. Rozpoznanie w początkowym o.kresie jest raczej zagadnieniem internistycz- no-neurologicznym. Stwierdzenie stwardnienia tętnic obwodowych jest wskazówką rozpoznawczą o. względnej wartości. Natomiast większe znaczenie ma nadciśnienie tętnicze i zwo.lnienie tętna oraz duża rozpiętość między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym. Dużą korzyść daje badanie dna oka (angioretino.pathia). Stwierdza się tu wężykowaty przebieg tętniczek, które wykazywać mogą różańcowe zgrubie- nie lub nierówności. Tętniczki miewają błysk “srebrnego. drutu”. Tarcza wskutek przekrwienia bywa bardziej różowa niż zwykle. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, rehabiliacja, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries