Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Czynnikiem stwarzajacym podloze etio-epigenetyczne bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czynnikiem stwarzającym podłoże etio-epigenetyczne bywa obrzęk mózgu lub nacisk na tkankę mózgową, wywołany wzmożeniem ciśnienia śródczaszkowego. Czynniki toksyczne zdają się również odgrywać ogromną rolę. Tak np. zauważono czę- stość występowania majaczenia w raku przerzutowym mózgu. Majaczenie sta- nowi też naj częstsze powikłanie epigenetyczne. Obraz kliniczny może przypo- minać delirium tre11ens ze względu na obecność pierwiastków zawodowych w treści przeżyć chorego. Częściej jednak majaczenia te upodabniają się do padaczkowych, tj. występują .jako mieszane zespoły majaczeniowo-zamrocze- niowe. Zdarza się też nierzadko zespół amentywny. Nie należą do rzadkości zespoły schizofrenoidalne, spośród których katatonia i paranoid stoją na pierw- szym miejscu. Zespół parafreniczny bywa podobny do halucynozy alkoholo- wej. Podobieństwo do psychoz alkoholowych ma występować u alkoholików. Zespół kataleptyczny również widywano, zarówno woskowaty, jak i sztywny. Zdarzający się w guzach mózgu zespół maniakalny bywa również wiązany lokalizacyjnie, mianowicie z okolicą podwzgórza i ciałek czworaczych. Foerster wywołał nastrój maniakalny przez pociąganie w czaele operacji przednich części podstawy trzeciej komory. Ponieważ jednak zespół maniakalny, podob- nie jak i depresyjny spotkać można przy wielu innych umiejscowieniach sprawy chorobowej, dlatego argumenty te nie są przekonywające. Międzymózgowie niewątpliwie ma duże znaczenie w powstawaniu nastrojów maniakalnych i de- presyjnych, jednakże tylko jako aparat wykonawczy kory mózgowej. Nie trzeba dodawać, że wartość rozpoznawcza nawarstwionych zespołów psychotycznych, a tym bardziej jeśli chodzi o sprawę umiejscowienia guza, równa się zeru. Można powiedzieć jeszcze więcej. [podobne: , gabinet ginekologiczny, infekcje intymne, odwrócona osmoza ]

Comments Off