Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Teoria osrodkowego pochodzenia nadcisnienia tetniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Teoria ośrodkowego pochodzenia nadciśnienia tętniczego nie kłóci się bynaj- mniej z faktami organicznych zmian w układzie krążenia. Wszystko zależy od tego, w jakim stadium chory zgłasza się do lekarza. W naszych warunkach zgłasza się często poniewczasie, gdy już powstały wtórne zmiany organiczne. Polegają one, jak wiadomo, na zgrubieniu mięśniówki tętnic, na bujaniu i zwy- rodnieniu, najczęściej szklistym, błony wewnętrznej. Zmiany te dotyczą tętni- czek nerek, mózgu i siatkówki. Czy staniemy na stanowisku naczyniowego, ner- kowego, nerwowego czy hormonalnego pochodzenia nadciśnienia,. zawsze narzą- dem odpowiedzialnym za całość ustroju żywego i jego czynności jest kora móz- gowa (Byków), jakikolwek narząd będzie aparatem wykonawczym, spełniają- cym jej zlecenia. Za tezą tą przemawiają spostrzeżenia psychiatrów dotyczące psychogennego, nierzadko jatrogennego pochodzenia niektórych postaci nad- ciśnienia. Jeżeli nadciśnienie tętnicze ze zwyżką ciśnienia rozkurczowego trwa dłuższy czas, to praca lewej komory musi być większa, aby otworzyć zastawki półksiężycowate tętnicy głównej, pozostające pod wzmożonym ciśnieniem roz- kurczowym tętnicy głównej, Samo wzmożenie ciśnienia skurczowego ma nie- duże znaczenie dla pracy serca. Następstwem tego stanu rzeczy bywa przerost mięśnia sercowego i jego względne niedokrwienie, i to przy znacznym spotę- gowaniu zapotrzebowania na jego pracę. Klinicznie objawia się to dusznością wysiłkową lub nawet napadową, dychawicą sercową, kaszlem z białą plwociną, nieraz krwawo podbarwioną, sk.łormością do ostrego obrzęku płuc i dusznicy bo- lesnej, przerostem i rozszerzeniem lewej komory, szmerem skurczowym nad koniuszkiem, czasem i nad tętnicą główną itd. Pamiętać trzeba jednak, że po- pularyzacja więdzy lekarskiej może na drodze ideoplastii doprowadzić do bez- wiednego naśladownictwa wymienionych objawów, jak to bywa w histerii. Sprawy te mają znaczenie dla psychiatrii z wielu względów. Przede wszyst- kim nie trzeba zawsze wietrzyć czystej psychonerwicy, ponieważ pod skargami niby hipochondrycznymi kryć się mogą zmiany organiczne, zwłaszcza gdy opi- sane wyżej stadium Tasthenicum trwa bardzo długo i doprowadziło z upły- wem czasu do zmian organicznych. Chory dał się jednak poznać jako “histeryk” i lekarz nie podejrzewa nic nowego na dnie jego hipochondrii. Po drugie, czas już najwyższy zreformować naszą popularyzację wiedzy lekarskiej, która w obecnej postaci staje się dla ogromnej masy ludności źródłem wyobrażeń hipochondrycznych i jatrogennych urazów nerwicotwórczych. Po trzecie, ogół lekarzy praktyków powinien lepiej zgłębić diagnostykę psychiatryczną i myśleć o zaburzeniach czynnościowych nawet w tych przypadkach, w których obraz kliniczny naśladuje do złudzenia zespoły somatyczne. Po czwarte, zespół nad- ciśnienia tętniczego ma znaczenie również “czysto” psychiatryczne. Na tym tle pojawiać się mogą różne zespoły psychotyczne, depresyjny, majaczeniowy, za- mroczeniowy, schizofrenoidalny itd. W jednym przypadku zdarzyło mi się wi- dzieć groźnie przebiegający. zespół paranoiczny, który ustąpił po obniżeniu nad- ciśnienia, wywołanego sprawą nerkową. [więcej w: , fizjoterapia, Kabiny Sanitarne, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Teoria osrodkowego pochodzenia nadcisnienia tetniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przecięcie mięśni pochyłych (Scalenotomia) Metodę polegającą na przecięciu mięśni pochyłych szyi u dalszych ich przyczepów polecili (w r. 1931) Gale i Midleton jako zabieg leczniczy sa- modzielny w gruźlicy płuc. Obecnie stosuje się ją także w skojarzeniu z wyrwaniem nerwu przeponowego, przecięciem nerwów międzyżebro- wych i z obu tymi metodami równocześnie. jako wskazania podaje się: 1. gruźlicę obu szczytów płucnych; skalentomin odosobniona oraz sko- jarzona z przecięciem 6-7 górnych nerwów międzyżebrowych nie usuwa w tym przypadku ruchów oddechowych podstawy płuc; 2. jako dodatkowy zabieg do wyrwania nerwu przeponowego w gru- źlicy jednego szczytu płucnego; 3. rozległą gruźlicę jednego płuca, jeżeli nie można z jakiejkolwiek przyczyny wykonać torakoplastyki; w tych przypadkach poleca się próbować skalenotomii z wyrwaniem nerwu przeponowego a nawet z przecięciem nerwów międzyżebrowych. Przecięcie mięśni pochyłych ma dawać najlepsze wyniki w przypad- kach jam gruźliczych, które są usadowione w szczycie płuc bardzo wy- soko, – powyżej górnego brzegu drugiego żebra i mają rozmiary średnie (o średnicy mniejszej niż 4 cm). W razie konieczności późniejszego za- stosowania torakoplastyki skalenotomia ułatwia ten zabieg, obniża bowiem pierwsze żebro. [patrz też: , Kabiny Sanitarne, rozstanie, krem neutrogena ]

Comments Off

« Previous Entries