Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

CHOROBA ALZHEIMERA Jest to choroba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBA ALZHEIMERA Jest to choroba rzadka. Występuje zwykle w okresie przedstarczym, w wieku między 50 a 65 r. ż., wyjątkowo znacznie wcześniej. W Ciągu kilku lat doprowadza do głębokiego otępienia. Etiologia nie jest wyświetlona. Oprócz starości odgrywają tu rolę jakieś inne czynniki, gdyż wyjątkowo sprawa może wystąpić nawet w wieku młodzieńczym. W wielu przypadkach zdaje się odgrywać pewną rolę dziedziczność. Pod względem ,anatomopatologicznym chodzi o zanik mózgu, gtów nie kory mózgowej. Zanik ten postępuje szybciej i bywa większy niż w otępieniu starczym, jednakże nie osiąga tych rozmiarów co w chorobie Pieka. W obrazie histopatologicznym stwierdza się to samo co w otępieniu starczym i w chorobie Picka, mianowicie płytki starcze oraz zmiany we włókienkach śródkomórkowych, ponadto stłuszczenie komórek nerwo- wych. Największe zmiany dotyczą kory czołowej i rogu Amona, jednakże zanik ma charakter rozlany. Simma znalazł żmiany wsteczne w komórkach zwojowych wzgórka wzrokowego, mianowicie w następujących jego częściach: nucZeus mediodorsalis, pulvinar i jądra boczne. Zmian tych nie spotyka się w otępieniu starczym. Obraz kliniczny. Zvpoczątku chory ma pełne poczucie choroby i skarży się na osłabienie pamięci, zmniejszenie wydajności pracy i apatię. Spostrzeżenia te niepokoją go, lecz czuje się bezradny i prosi o pomoc. Otoczenie stwierdza zanik napędu psychoruchowego i zainteresowań. W pracy występują coraz licz- niejsze niedociągnięcia, których chory nie umie wyjaśnić. Przestaje on dbać o czystość, o swój wygląd zewnętrzny, o opinię pracodawcy. Najchętniej spę- dza czas bezczynnie. W czytaniu i liczeniu chorzy robią grube omyłki, w piś- omie ich występuje paligrafia i echografia. Zatraca się sprawność w dobrze wyu- czonych czynnościach mechanicznych. W zaburzeniach mowy, podobnie jak w innych chorobach wieku starczego, góruje czynnik amnestyczny. Pojawiają się trudności w doborze słów. Zaburzenia afatyczne, apraktyczne i agnostyczne prowadzą do trudności porozumienia się z otoczeniem i do zjawisk apraktyezno- ideatoryjnych. Chorzy mają trudności już przy ubieraniu się, przy zwyczajnych czynnośclach życia codziennego i niedołężnieją w szybkim tempie. Poza nie- wyraźną, parafatyczną mową stwierdza się często logoklonię, tj. rytmiczne pow- tarzanie końcowych zgłosek. Objawy te zależą od faktu, że największym usz- kodzeniom ulega kora w okolicach ośrodków mowy. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, implanty zębów, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

CHOROBA ALZHEIMERA Jest to choroba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie jam gruźliczych w płucach sqczkowaniem ssqcym W r. 1938 polecił Monaldi leczenie jam płucnych pochodzenia gru- źliczego metodą polegającą na wprowadzeniu do jamy przez ścianę klatki piersiowej i przez miąższ płucny gumowego cewnika z następowym długo- trwałym – od kilku miesięcy do dwóch lat i dłużej – usuwaniem jej za- wartośc za pomocą przyrządu aspiracyjnego. Skuteczność metody ma zależeć: 1. od zmniejszenia zatruwania ustroju obficie znajdującymi się w ja- mie jadami gruźliczymi i wytworami rozpadu; 2. od obniżenia ciśnienia w jamie z następowym stopniowym zbliża- iniern się ich ścian i poprawą ich ukrwienia oraz od ich oczyszczania się ze .zmianą wydzieliny ropiastej w surowiczą; 3. od organicznego zarośnięcia ujścia doprowadzającego oskrzela lub doprowadzających oskrzeli. Zmniejszaniu się jamy sprzyja także ucisk, który wywiera na nią po- wietrze dostające się teraz do otaczającej ją tkanki płucnej przedtem nie- dodętej. W miarę zmniejszania się wydzieliny oraz rozmiaru jamy poprawia się ogólny stan chorego, ustępują objawy toksyczne, łagodnieje kaszel i zmniejsza się ilość plwociny a zarazem niebezpieczeństwo rozsiewania prątków w płucach poza obrębem jamy. Nieraz goją się równocześnie inne jamy gruźlicze w tym samym płucu oraz w drugim płucu. Najlepsze i naj szybsze wyniki uzyskuje się w przypadkach odosobnionych jam dużych rozdętych o ścianach cienkich i sprężystych, otoczonych stosunkowo zdrową tkanką płucną, zwłaszcza jam leżących powierzchownie, blisko przedniej ściany klatki piersiowej. Jamy głęboko usadowione mniej się nadają do leczenia sączkowaniem, ze względu na możliwość wytworzenia się długiej przetoki poprzez grubą warstwę miąższu płucnego. Sączkowanie przepro- wadza się od przodu a to dla zarezerwowania od tyłu terenu dia późniejszej operacji na klatce piersiowej, w związku z tym, że większość jam “zamkniętych” pod wpływem leczenia. sączkowaniem otwiera się z czasem ponownie. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, wkładki sfp, Balsam Johnson ]

Comments Off