Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Objawy miazdzycy naczyn mózgowych moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy miażdżycy naczyń mózgowych mogą trwać na długo przed wystą- pieniem objawów psychotycznych. W ogóle tylko mała część tych chorych wy- maga porady psychiatrycznej. Dopiero gdy dojdzie do grubszych zaników tkanki mózgowej lub większych ubytków rozmięknieniowych po udarze, dopiero wówczas zwykły się pojawiać zaburzenia psychiczne. Neurologiczne objawy górują w obrazie klinicznym. Czasem natomiast objawy ogólnej miażdżycy są nieznacznie uwydatnione. Chorzy cierpią na bezsenność, bóle i zawroty głowy, szum w uszach, migotanie przed oczyma, stany omdlenia, przemijające niedowłady lub trwalsze objawy ogniskowe. Skarżą się na pustkę w głowie, ich napęd psychoruchowy słabnie do tego stopnia, że muszą się zmuszać do spełniania obowiązków zawodowych. Mają oni silne poczucie choroby, są przy- gnębieni i miewają ciężkie stany lękowe. Życie afektywne staje się coraz bar- dziej chwiejne i niepohamowane. Chorzy z naj błahszych przyczyn wpadają w gniew, w rozpacz, w rozrzewnienie, w nastrój płaczliwy lub właśnie w ra- dość. Coraz bardziej pogłębiają się zaburzenia pamięci. Mogą powstawać luki pamięciowe, wypełnione konfabulacjami. Te ostatnie miewają zresztą dość umiarkowaną treść. Stopniowo wytwarza się pełny zespół organiczny z coraz wybitniejszym otępieniem, z zaburzeniami orientacji w czasie i przestrzeni i z postępującym stępieniem uczuciowym. W przebiegu cierpienia widuje się czasem .okresy poprawy stanu psychicznego, tak iż niektórzy mówią o lucida intervalla. Otępienie poudarowe nie różni się co do istoty od otępienia pow- stałego stopniowo. Czasem już zaraz po udarze stwierdzić można wybitną chwiejność afektywną. W obydwóch postaciach struktura osobowości pozostaje niezwykle długo w stanie nienaruszonym. Nawet bardzo otępiali chorzy zacho- wują długo pewną trwałość dążeń życiowych, chociaż w spełnianiu ich kie- . rują się w coraz wyższym stopniu uczuciami, a rozumowe przesłanki działań stają się coraz bardziej naiwne i nieżyciowe . Bleuler zwraca ponadto uwagę na możliwość “lakunarnych” wypadnięć czyn- ności psychicznych zależnych od zaburzeń ogniskowych. I tak np. często można stwierdzić ciężkie zaburzenia pamięci obok doskonale zachowanych czynności pamięciowych na innym polu albo też sądy trafne obok zupełnie niedorzecz- nych. Podczas gdy w otępieniu na innym tle można z próbek badania inte- ligencji wnosić o sprawności całego umysłu, to tutaj można bardzo łatwo paść ofiarą pomyłki. [więcej w: , korekcja wzroku, ból pleców, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Objawy miazdzycy naczyn mózgowych moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Michalski zwraca uwagę, że wyrwanie nerwu przeponowego wywołując .porażenie najpotężniejszego mięśnia oddechowego, jakim jest przepona, wybitnie osłabia “uraz oddechowy” chorego płuca statyczny i dynamiczny podczas oddychania, a zwłaszcza kaszlu. Działanie jest szczególnie korzystne w tych przypadkach, w których przepona po za- biegu unosi się podczas wdechu ku górze i przez to chroni przed urazem oddechowym poniekąd także płat górny. W tym działaniu Morelli ao- patruje się przyczyn skuteczności wyrwania nerwu przeponowego w przy- padkach zmian gruźliczych w górnym płacie. Gdy więc odma opłucna osłaniając .ehore płuco powietrzem jakby poduszeczką gumową działa skutecznie przez całkowite zniesienie urazu oddechowego sta- tycznego i dynamicznego, to znaczenie wyrwania nerwu przeponowego polega na ograniczeniu urazu oddechowego, zależnym od pora- źenia przepony i jej unoszenia się podczas wdechu. Korzystny i szybki skutek leczenia gruźlicy płuc wyrwaniem nerwu przeponowego, uzyskany w początkowym okresie stosowania tego za- biegu, spowodował szerokie jego rozpowszechnienie. Zaczęto polecać go nawet jako zabieg poprzedzający odmę opłucną leczniczą, twierdząc, że przy takim postępowaniu wybitnie zmniejsza się częstość powikłania odmy zapaleniem opłucnej, skraca się czas leczenia i osiąga się szybsze i lepsze rozszerzenie się uciśniętego płuca po ukończeniu leczenia. W miarę je- dnak nagromadzania się materiału klinicznego i spostrzegania dalszego losu chorych na gruźlicę płuc, leczonych wyrwaniem nerwu przepono- wego, początkowy zapał do tego zabiegu znacznie się zmniejszył. Gdy Bronisław Łepkowski uzyskał wyniki pomyślne w warunkach leczenia sana- toryjnego w 56,25% przypadków, to Zdzisław Szczepański analizując 110 przy- padków, leczonych wyrwaniem nerwu przeponowego w Uzdrowisku Miejskim dla chorych na płuca w Otwocku w okresie od r. 1927 do 1936 i spostrzeganych przez niego od przeszło pół roku od lat 10, dochodzi do wniosku, że poprawę uzyskano mniej więcej w 30%, zdolność do pracy w 15%, wyleczenie kliniczne w 7%. FeLiks OszkieL ria 103 chorych, poddanych wyrwaniu nerwu przeponowego w Domu Zdro- wia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Michalinie, których obserwacja wynosiła od jednego roku do 5 lat, spostrzegał zgon 59% (61 przypadków), postępujące pogorszenie w 21,4% (22 przypadki), poprawę z utrzymsewaniesm się prątków gruźlicy, w plwocinie, w 8% (8 przypadków) i poprawę bez prątków w plwocinie w 11,6% (12 przypadków). Ch. Bergenbaum na 81 przypadków, spostrzeganych od 2 miesięcy do 5 lat w Sanatorium “Marpe” w Otwocku, uzyskał w 14% wyleczenie kliniczne (trwałe zniknięcie jam i prątków oraz powrót zdolności do. pracy), w 10% – poprawę stanu ogólnego z częściową zdolnością do pracy i zniiR:nięciern prątków przy utrzy– mującej się jamie, w 13% – nieznaczną poprawą ogólnego stanu przy utrzymującej. się jamie i prątkach w plwocinie, w 39,5% poprawy nie było; 12.% chorych zmarło;. los 12,5% chorych operowanych jest nieznany. Rist oblicza odsetek wyników po- myślnych przy leczeniu gruźlicy płuc wyrwaniem nerwu przeponowego na 13%, a Sauerbruch na 800 przypadków, spostrzeganych w. ciągu 10 Jat, stwierdza tylko- 2 niewątpliwe wyleczenia. [podobne: , kurs sep, korekcja wzroku, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries