Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Dlugotrwale spostrzezenia losów chorych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Długotrwałe spostrzeżenia losów chorych na gruźlicę płuc, leczonych, wyrwaniem nerwu przeponowego, wyjaśniły ostatecznie, że zabieg ten nie może zastąpić odmy opłucnej leczniczej i nie powinien stanowić samo,.· dzielnej metody leczniczej, z wyjątkiem takich przypadków, w których nie da się zastosować leczenie odmą opłucną. Wyrwanie nerwu przeponowego jako, zabieg leczniczy w gruźlicy płuc: stosuje się obecnie: 1. w przypadkach jam gruźliczych usadowionych w dolnym pła- cie płucnym; w razie siedziby jam gruźliczych w górnym płacie wyrwanie nerwu przeponowego może być skuteczne, jeż-eli przy istnieniu zrostów międzypłatowych porażenie przepony zmniejsza ruchomość tego płata; 2. w przypadkach znacznego przesunięcia śródpiersia wskutek zmian, marskich w płucu dotkniętym gruźlicą; 3. ze względów społecznych, gdy chory na gruźlicę płuc nie może pod- dać się częstym dopełnieniom odmy opłucnej; 4. li osób powyżej 45 roku życia, gdyż one często źle znoszą odmę opłucną; 5. przy zakończeniu leczenia odmą opłucną w tych przypadkach w któ- rych płuco utraciło zdolność dostatecznego rozprężania się, wyrwa- nie nerwu przeponowego zmniejsza wielkość jamy opłucnej i przez to zapobiega powstaniu puchliny opłucnej wskutek próżni; 6. w przypadkach obfitych, często powtarzających się krwotoków płucnych, jeżeli nie można z jakichkolwiek powodów zastosować dla zatamowania krwotoku odmy opłucnej. Niekiedy wszakże krwo- toki płucne pojawiają się dopiero po wyrwaniu nerwu przepono- wego wskutek biernego przekrwienia w uciśniętej części płuca. Wyrwanie nerwu przeponowego może być w przypadkach jam gruźli- czych skuteczne, jeżeli jama jest niewielka i jest otoczona zdrową tkanką płucną. Jamy o ścianach twardych oraz otoczone rozległym naciekiem zapalnym okołoogniskowym mogą nie zapadać się po wyrwa- niu nerwu przeponowego, nawet mimo wysokiego ustawienia przepony . Jak wykazują badania rentgenokirnograficzne, wysokie ustawienie prze- -pony nie zawsze jest połączone z jej unieruchomieniem, gdyż po- .mimo wyrwania nerwu przeponowego przepona może wykonywać nadal ruchy czynne albo bierne, zwane paradoksalnymi. W takich przypadkach duże jamy o twardych ścianach, usadowione w górnym płacie, mogą nie tylko pozostawać nadal nieuciśnięte, ale niekiedy poruszają się, jak to stwierdzają badania rentgenokimograficzne, z ruchami żeber oraz przepony, tak iż cel wyrwania nerwu przeponowego nie zostaje osiągnięty. Wyrwanie nerwu przeponowego stosuje się także jako metodę leczni- czą uzupełniającą w rozszerzeniach oskrzeli, usadowionych w pobliżu przepony, w przypadkach ropnia dolnego płata płuca, trudno gojącej się zgorzeli płuca oraz dużej rozedmy płuc u osoby młodej ze sztywną klatką piersiową. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, kosmetyki naturalne, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Dlugotrwale spostrzezenia losów chorych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi poleca się poprze- dzać leczeniem ogólnym, przynajmniej przez 2 tygodnie, oraz naswietla- niem klatki piersiowej lampą kwarcową. Leczenie ogólne jest konieczne zwłaszcza w gruźlicy płuc przebiegającej z gorączką, gdyż umożliwia ocenę, czy tkanka gruźlicza ziarhinowa jest w danym przypadku zdolna do zbliznowacenia. Dotyczy to przede wszystkim gruźlicy wysiękowo- pneumonicznej, przechodzącej w zwłóknienie. Brak poprawy w okresie leczenia ogólnego i lampą kwarcową, zwlaszcza pogorszenie stanu ogól- nego dowodzą, że przypadek nie nadaje się do leczenia promieniami. rentgenowskimi. Bacmeister rozpoczyna leczenie zwykle od 6 naświetlań lampą kwarcową, jedną od przodu, drugą od tyłu, stosując naświetlanie 3 razy w tygodniu. Odległość każde} lampy od chorego wynosi na początku 110 cm, czas trwania zabiegu 5 minut. Za każdym następnym razem odległość zmniejsza się o 5 cm, aż wreszcie doprowadzi się ją do 80 cm, a czas trwania przedłuża się o 2 minuty i dochodzi się w ten sposób do 15 minut. Jeżeli chory znosi leczenie lampą kwarcową dobrze, to przechodzi się do leczenia promieniami rentgenowskimi. W tym celu klatkę piersiową po stronie chorego płuca dzieli się na. 3 pola od przodu i 3 od tyłu po 10-12 cm każde. Na każdym posiedzeniu naświetla się promieniami twardymi tylko jedno pole, tygodniowo naświetla się 1-3 razy. Dawki stosuje się małe. Wielkość ich uzależr:ia się od charakteru zmian grużliczych w płucu, tak by nie uszkadzały tkanki ziarninowej. Po 6 naświetlaniach zarządza się przerwę przynajmniej 8-dniową. Trzecią serię naświetlań moina stosować dopiero po 1-2 miesiącach. W gruźlicy cbu płuc naświetla się drugie płuco dopiero po ukończeniu naświetlań pierwszego pluca. Leczenie promieniami rentgenowskimi może wywołać odczyn ogólny i ogniskowy zupełnie tak samo jak tuberkulina. Odczynów należy uni- kać, a w razie nastania odczynu leczenie przerwać i po wznowieniu dawkę zmniejszyć, przerwy między naświetlaniami przedłużyć i zwró- cić większą uwagę na leczenie ogólne. Bardzo często w czasie leczenia chorzy uskarżają się la bóle ciągnące w klatce piersiowej. Nie wymagają one przerwania leczenia, gdyż zależą od zapadania się bliznowaciejącej tkanki płucnej. Leczenie promieniami rentgenowskimi wymaga dużej ostrożności i dużego doświadczenia. Toteż chory przez cały czas po- winien być pod obserwacją lekarską w warunkach leczenia sanatoryjnego. Ambulatoryjnie leczenia nie powinno się stoso- wać. Jako metoda pomocnicza rentgenoterapia nie może zastąpić lecze- nia higieniczno-dietetycznego. Promienie rentgenowskie stosuje się w leczeniu gruźlicy płuc także w postaci naświetlania śledziony przy użyciu bardzo małych dawek nie przekraczających 1 H na jedno posiedzenie. Wskazania i przeciwwskaza- nia są takie same jak do leczenia naświetlaniem klatki piersiowej. [patrz też: , korekcja wzroku, kosmetyki naturalne, odżywka do rzęs ]

Comments Off