Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Alkoholizacja nerwów miedzyzebrowych (Alcoholisatio

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkoholizacja nerwów międzyżebrowych (Alcoholisatio nn. intercostalium) Leott polecił dla leczenia gruźlicy płuc unieruchomienie klatki pier- siowej za pomocą przecięcia nerwów międzyżebrowych od drugiego do siódmego (neurotomia intercostalis) albo ich porażenia przez wstrzykiwa- nie alkoholu do przestrzeni między żebrami a opłucną. Dodatnie strony tej metody polegają na możności jej stosowania po obu stronach klatki piersiowej, stopniowym rozwoju unieruchomienia, co ułatwia dosrosowa- nie się narządów krążenia i oddychania do zmienionych warunków, cał- kowitym zachowaniu równowaci śródpiersia i na odzyskaniu przez klatkę piersiową ruchomości najpóźniej po upływie 4 miesięcy od zaprzestania wstrzykiwań alkoholu. Alkoholizację nerwów międzyżebrowych poleca się w gruźlicy jednego lub obu płuc postępującej przewlekle lub podostro, gdy nie można wy- tworzyć odmy płucnej wskutek zarośnięcia jamy opłucnej i nie daje się zastosować z różnych przyczyn np. podeszłego wieku chorego, późnego okresu ciąży, torakoplastyka, a także w przypadkach uporczywych krwo- toków płucnych . Zabieg wykonuje się w trzech etapach w odstępach 2-3 dniowych. W pierwszym etapie zablokowuje się 2-i i 3-i nerwy międzyżebrowe, w drugim etapie – 4 i 5 i w trzecim etapie – szósty i siódmy. Postcpowanie: w odległości 5-6 cm od ościstego wyrostka odpowiedniego kręgu prostopadle do ściany klatki piersiowej wkłuwa się igłę, kierując ją ku dolnemu brzegowi odpowiedniego żebra; po dojściu do niego igłę posuwa się w głąb na 1-2 mm. a następnie odchyla się zewnętrzny jej koniec w dół pod kątem 45°, znie- czula się jednym ml 1 % wodnego roztworu nowokainy i wstrzykuje się 2 ml 70 % alkoholu. Obecnie alkoholizację nerwów międzyżebrowych stosuje się rzadko. [więcej w: , kosmetyki organiczne, przydomowe oczyszczalnie, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Alkoholizacja nerwów miedzyzebrowych (Alcoholisatio

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie przetworami miedzi Jako metodę chemoterapeutyczną polecono w gruźlicy płuc także le- czenie przetworami miedzi. W Polsce usilnie ją propaguje Zdzisław Mi- cnaleki. Ostatnio poleca on w tym celu dwa przetwory miedzi: gliko- kolan miedzi i CUx (cup rum 10). Glikokolan miedzi stosuje Michalski w przypadkach “na prawdę” przewlekłych, przebiegających bez gorączki. Lek wstrzykuje się dożylnie przez długi okres czasu w postaci 0,5% roztworu w dawce 5 ml co dzień. W przypadkach o prawie prawidłowym opadaniu krwinek można lek wstrzykiwać co drugi dzień, lecz wten- czas w dawce 10 ml za-każdym razem. Chorych nie gorączkujących z wy- sokim odczynem Biernackiego (80-90 mm po pierwszej godzinie) można także leczyć glikokolanem miedzi, lecz jedynie wtenczas, jeżeli opada- nie krwinek w czasie leczenia ma wyraźną skłonność do zwalniania się. Wzrost przyśpieszenia opadania krwinek nakazuje bezwzględne odsta- wienie glikokolanu miedziowego, gdyż w przeciw.nym razie sprawa gru- źlicza ulega zaostrzeniu. W przeciwieństwie do glikokolanu miedziowego, dla CUx podaje Mi- chalski następujące wskazania: 1. wszystkie przypadki gruźlicy płuc ostre, wysoko gorączkujące z wysokim opadaniem, być może nawet ostre okresy gruźlicy pro- sówkowej płuc i opon w najpierwszych dniach choroby; 2. wszystkie przypadki gruźlicy płuc, w których pod wpływem wstrzy- kiwań glikokolanu miedzi przyśpiesza się opadanie krwinek; 3. okresy zaostrzenia gruźlicy płuc oraz przypadki gruźlicy płuc wy- siękowej przebiegające z wysoką gorączką i ze znacznym przyśpie- szeniem opadania krwinek. Praktycznie zatem biorąc mniej więcej w 60% gruźlicy płuc przyku- wającej chorego wskutek gorączki do łoża wskazane jest leczenie prze- tworem CUx, pozostałe zaś 40% “na prawdę” przewlekłej gruźlicy nadają się do leczenia glikokolanem miedziowym, który Michalski zastępuje przez CUx w okresach zaostrzenia choroby. Co się tyczy dawkowania CUx, to gdy chodzi o obniżenie przyspie- szonego opadania krwinek, poleca Michalski dożylne wstrzykiwanie co dzień 5 ml, natomiast dla zwalczania wysokiej gorączki – co dzień lub co drugi dzień 10 mI. Metoda, propagowana przez Michalskiego, nie znalazła dotychczas uznania. [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, olej lniany, rehabilitacja ]

Comments Off