Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Torakoplastyke czesciowa stosuje sic w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Torakoplastykę częściową stosuje sic w gruźlicy jednego płuca, gdy w toku leczenia odmą opłucną, stwierdza się w nim ograniczone ogniska gruźlicze, najczęściej w postaci jam, nie poddające się uciskowi, wsku- tek dużych miejscowych zrostów, których nie można usunąć przepala- niem. W przypadkach zmian w górnym płacie wystarcza zwykle torako- plastyka w zakresie I – VI – VII żeber, w razie zaś zmian tylko w szczy- cie może wystarczyć już wycięcie czterech górnych żeber a w przy- padkach zmian nadobojczykowych – pierwszego żebra i 2/3 drugiego. Dobre wyniki, uzyskiwane nieraz ostrożnym leczeniem odmą opłucną w przypadkach gruźlicy obu płuc, nasunęły pomysł torakoplastyki czę- ściowej, pneumolizy i plombowania jam gruźliczych także u chorych na gruźlicę obu płuc. Okazało się, że ostrożny postępujący ucisk części płuca, bardziej dotkniętego gruźlicą, nieraz nie tylko wstrzymuje dalszy rozwój i szerzenie się ogniska gruźliczego w tym płucu, ale może wy- wierać korzystny wpływ na zmiany gruźlicze w drugim płucu i w in- nych narządach. Zatem gruźlica obu płuc nie stanowi bezwzględnego ani istotnego przeciwwskazania do wymienionych zabiegów chirurgicz- nych pod warunkiem stosowania ich z należytą ostrożnością i z uwzglę- dnieniem ogólnego stanu chorego, stanu jego serca i stopnia sprawności płuc. Torakoplastykę częściową stosuje się także w przypadkach ropniaków opłucnych, powstających w przebiegu odmy opłucnej leczniczej, zwła- szcza zakażających i mieszanych, jeżeli nie odnosi skutku leczenie za- chowawcze. Zadanie torakoplastyki częściowej w tych przypadkach polega na zmniejszeniu jamy ropnej i umożliwieniu zlepienia się i wy- gojenia blaszek opłucnej. Torakoplastyka przykręgowa Sauerbrucha znacznie zmniejszając po- jemność klatki piersiowej unieruchomia ją na stosunkowo krótki okres czasu, po którym ruchomość niektórych odcinków staje się nawet większa niż przed operacją. Odcinki takie oddziałują podczas oddychania na inne, które utraciły same przez się ruchomość. W ten sposób płuco zaczyna znowu podlegać urazom oddechowym spoczynkowemu i dynamicznemu które operacja miała usunąć. [przypisy: , odzież dla dzieci, logopeda warszawa, prawo medyczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Torakoplastyke czesciowa stosuje sic w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Powiększając w miarę leczenia dawkę nie należy przekraczać dawk: 0,25 gramów na jedno wstrzyknięcie, a 3 gramów na serię. Dłuższe sto- sowanie złota nawet w należycie przestrzeganych odstępach może wy- wołać zmiany w narządzie krwiotwórczym i w układzie siateczkowo- śródbłonkowym objawiające się zaburzeniem składu krwi i obrzmieniem śledziony. W razie potrzeby leczenie złotem powtarza się, lecz dopiero po przerwie co najmniej 6-tygodniowej. Zatem każda seria leczenia zło- tem trwa średnio 3-4 miesiące, zależnie od stanu choroby i oddziały- wania chorego na złoto. Ł. Bernard jest przeciwnikiem “leczenia metodą seryjną”. Stosuje on złoto w odstępach tygodniowych dopóty, dopóki nie uzyska żądanych wyników albo nie nastąpią powikłania, choćby niewielkie. W ten spo- .sób chory otrzymuje w ciągu kilku lat do 20-30 g i więcej chrysal- biny, a jeden z jego chorych otrzymał nawet 70 g. Podćzas leczenia złotem zdarzają się powikłania, zależnie od powolnego jego wydzielania z ustroju i jego odkładania się zwłaszcza w nerkach, a po części także w płucach, wątrobie i śledzionie. Wsku- tek powolnego wydzielania się z ustroju już stosunkowo niewielkie dawki złota, zwłaszcza wkrótce po sobie zastosowane, mogą wywołać zatrucie i śmierć (Mieczysław Gantz, Zdzisław Michalski). Spostrzegano także niewielkiej już dawce ciężki wstrząs (Anastazy Landau, Paweł Martyszewski, Stanisłau Meysne) objawiający się gwałtownym wzro- stem ogólnej ciepłoty ciała i ostrą niewydolnością krążenia. Spostrzegano także bóle głowy i inne ogólne objawy, przygodne, bez większego zna- czenia. Znacznie częściej zdarzają się inne. powikłania ze strony różnych narządów, zależnie bądź od zatrucia złotem, bądź to od działania wyzwa- lających się jadów gruźliczych. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje białkomocz pojawiający się najczęściej dopiero po kilku wstrzy- kiwaniach (w materiale Z. Michalskiego w 53ro przypadków). Przeważnie są to przemijające ślady białka, rzadziej białkomocz dochodzący do, 1-2%0. Białkomocz można niekiedy stwierdzić już w kilka godzin po wstrzyknięciu złota. Czasami utrzymuje on długo – od 2-4 dni do paru tygodni i dłużej. Wykrywane także wałeczki ziarniste w osadzie moczu, a nawet i czerwone krwinki, czasami (Roman Rencki) zwiększe- nie ilości azotu nie białkowego w surowicy krwi. [hasła pokrewne: , przedłużanie rzęs, bielizna damska sklep internetowy, logopeda warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries