Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘łóżka rehabilitacyjne’

Choroba Picka.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Przy podnieceniu psychoruchowym nastrój bywa euforyczny, czasem z objawami wiłosnymi. Z biegiem czasu postać skroniowa prowadzi również do daleko posuniętego otępienia i zniedołężnienia, wywołanego narastającymi objawami ogniskowymi i zanikiem napędu psychoruchowego. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku prowadzimy od dawna badania nad zróżnicowaniem obrazów klinicznych zależnie od wypadnięcia czynności części nadoczodołowej lub sklepieniowej płatów czołowych. Jeżeli zanik dotyczy głównie sklepistości, powstaje zespół czołowy, w którym górują objawy w rodzaju obniżenia napędu psychoruchowego, zaniku samorzutności i inicjatywy, stępienia afektywnego, apatii i abulii itd. Obraz kliniczny odpowiada wówczas pojęciu syndroma convexo-frontale. Jeżeli natomiast przeważają zaniki części podstawnej płatów czołowych, czyli części nadoczodołowej, obraz kliniczny odpowiada pojęciu syndroma baseofrontale. Na pierwszym planie znajdują się wówczas wybitne objawy charakteropatyczne wskutek organicznego zaniku uczuciowości wyższej, przy bezkrytycyzmie, daleko posuniętej euforii posuniętej nawet do nastroju wiłosnego (moria) i przy zaniku hamulców     rozumowo-uczuciowych. Nie widać natomiast większej różnicy co do niedowładu zdolności myślenia przyczynowo-logicznego i abstrakcyjnego, które to objawy stwierdzić można w obu postaciach zespołu czołowego. Zresztą w praktyce bardzo rzadko można rozgraniczyć dwie te postacie, jeżeli zanik płatów czołowych powstaje od wewnątrz, jak właśnie w przypadkach choroby Picka. Toteż w podanym na wstępie opisie obrazu klinicznego łatwo zauważyć typ zespołu mieszanego (syndroma baseo-convexo-frontale). Przy tej sposobności warto podnieść, że w miarę gromadzenia spostrzeżeń z zakresu pneumoencefalografii, która w Klinice Gdańskiej stosowana bywa jako codzienny i podstawowy sposób diagnostyczny, coraz bardziej zaciera się granica między chorobą Picka a bardzo licznymi przypadkami zaniku płatów czołowych rozmaitej etiologii, przeważnie nie znanej. Pojęcie choroby Picka pochodzi z okresu, gdy pneumoencefalografia była jeszcze zupełnie nie znana i gdy rozpoznanie kliniczne można było potwierdzić tylko na stole sekcyjnym. Nic też dziwnego, że przypadki te uchodziły zawsze za rzadkie. Jeżeli natomiast pneumoencefalografię stosuje się często, we wszystkich przypadkach podejrzanych o tło organiczne, to wówczas zmiany w płatach czołowych wykrywa się bardzo często, chociaż bardzo rzadko ma się sposobność mózgi te badać pośmiertnie. Pojęcie choroby Picka należałoby wówczas rozszerzyć bardzo znacznie i włączyć tu wszystkie przypadki zaników płatów czołowych nieokreślonej etiologii. Oczywiście eponimowe określenie, dzięki któremu nazwisko Picka uległo uwiecznieniu, musiałoby stracić rację bytu. Zresztą łatwo zauważyć względność pojęcia nieokreślona etiologia. Im usilniej zbieramy wywiady i im skrupulatniej przeprowadzamy badania dodatkowe, tym częściej potrafimy określić etiologię. Niektóre sprawy chorobowe pozwalają na zupełnie wyraźne i zdecydowane rozgraniczenie dwóch postaci zespołu czołowego. Na przykład w przypadkach zespołu Morgagniego (hyperostosis jrontalis) stwierdza się dość wyraźnie wyizolowane objawy ze sklepistości płatów czołowych. To samo dotyczy przypadków powoli rosnących guzów mózgu, które wrastać mogą albo od strony sklepistości, albo od strony podstawnej. Jeżeli w tych ostatnich przypadkach nie ma jeszcze objawów wzmożonego ciśnienia śródmozgowego, to obraz kliniczny będzie występował wyraźnie albo jako syndrom a convexo- jrontale, albo jako syndroma baseo-trontale. Czasem sprawy pourazowe pozwalają również na wyraźne rozgraniczenie dwóch tych zespołów, chociaż najczęściej widujemy obrazy mieszane. Ale nawet wtedy, podobnie jak w przypadkach choroby Picka, sztuka diagnostyczna pozwala wytrawnemu klinicyście już z góry, przed dokonaniem pneumoencefalografii, przyporządkować część objawów klinicznych uszkodzeniu sklepistości, a część uszkodzeniu obszaru nadoczodołowego. [podobne: łóżka rehabilitacyjne, rehabilitacja rzeszów, rehabilitacja sportowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘łóżka rehabilitacyjne’

Choroba Picka.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

ZABURZENIA PSYCHICZNE W NIEKTÓRYCH ORGANICZNYCH CHOROBACH MÓZGU. PROCESY ŚCIEŚNIAJĄCE PRZESTRZEŃ ŚRÓDCZASZKOWĄ (GUZY). Sprawy chorobowe, które tu omówimy, leżą na pograniczu neurologii i psychiatrii. Każda organiczna sprawa mózgowa, choćby zasadniczo była natury tylko neurologicznej, a więc przebiegała bez zaburzeń psychicznych, może w pewnych warunkach nabrać znaczenia psychiatrycznego. Dzieje się to najczęściej w ten sposób, że już pierwotnie dochodzi do objawów psychoorganicznych. Zdarza się jednak, że zaburzenia psychiczne mają charakter powikłań wtórnych, epigenetycznych. W tym ostatnim wypadku obraz kliniczny wikłają psychozy czynnościowe, które pojawić się mogą w przebiegu różnych etiologicznie spraw chorobowych. Tego rodzaju powikłania utrudniają, a nie ułatwiają rozpoznanie. Przy guzach mózgu i jedna, i druga możliwość wchodzi w rachubę, ale tylko objawy zespołu psychoorganicznego mają dla nas znaczenie rozpoznawcze ze względu na swoją jednolitość patogenetyczną. Przy rozpoznawaniu procesów ścieśniających przestrzeń śródczaszkową musimy abstrahować od możliwych powikłań epigenetycznych i wyosobnić objawy psychoorganiczne, jedynie tylko przydatne rozpoznawczo. Często jesteśmy w tym położeniu, że musimy odczekać, aż minie majaczenie, zamroczenie czy jakikolwiek inny zespół psychotyczny czynnościowy. Dopiero wtedy możemy ocenić wartość rozpoznawczą objawów psychoorganicznych. Często udaje się nam jednak jeszcze w czasie trwania psychozy czynnościowej wikłającej sprawę podstawową rozgraniczyć nozograficzne obydwa rzędy objawów i ustalić, które przynależą niewątpliwie lub prawdopodobnie do zespołu psychoorganicznego. Tak np. zaburzenia pamięci lub dezorientacja stwierdzane w stanie pomrocznym nie uprawniają nas do rozpoznania zespołu psychoorganicznego. Mamy do tego prawo dopiero wówczas, gdy objawy te utrzymują się trwale po niewątpliwym przeminięciu zamroczenia. Są jednakże objawy (np. moria, o której poniżej będzie mowa) pozwalające na przypuszczenie sprawy organicznej w rodzaju guza mózgu nawet jeszcze w czasie trwania psychozy czynnościowej. Do procesów ścieśniających przestrzeń śródczaszkową zaliczamy wszystkie sprawy, które powodują powiększenie się ,zawartości jamy czaszki. Ponieważ czaszka jest twardym pudłem, dochodzi wskutek tego do wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego. Wczesne rozpoznanie rozstrzyga w tych przypadkach o życiu i zdrowiu chorego. Przypadki te bardzo często dostają się w ręce psychiatrów, psychiatrzy muszą więc znać dobrze diagnostykę neurologiczno-psychiatryczną guzów mózgu. [patrz też: łóżka rehabilitacyjne, rehabilitacja rzeszów, rehabilitacja sportowa ]

Comments Off

« Previous Entries