Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘masło shea’

Obraz kliniczny. Zaburzenia psychiczne moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny. Zaburzenia psychiczne mogą powstać nagle jako na- stępstwo przebytego udaru albo też stopniowo. W tym ostatnim przypadku zwracać trzeba uwagę na zwiastuny. Znamienna jest tu trójca objawów: ból głowy, zawroty głowy i zaburzenia pamięci. Znamienne jest szybkie prze- mijanie w ciągu dłuższego okresu czasu lub nawet w ciągu dnia objawów ogni- skowych. Wahania te mogą dotyczyć nie tylko sprawności fizycznej, ale i obja- wów psychicznych. Nie ma tu więc tak równomiernego rozwoju procesu jak w otępieniu starczym. Pierwsze skargi chorego przypominają neurastenię, dla- tego mówi się tutaj o stadium neurastenicznym: zmniejsza się wydajność cho- rego w pracy, nuży on się łatwo, popada często w czasie zajęć zawodowych w drzemkę. W tym okresie ma on pełne poczucie choroby i czyni na sobie samym spostrzeżenia, którymi dzieli się z lekarzem. Źali się na gorszą pamięć. Badaniem stwierdza się nawet we wczesnym okresie wyraźne obniżenie zdol- ności zapamiętywania. Jak w otępieniu starczym, tak i tutaj chory przypo- mina sobie wydarzenia dawne, lecz nie może zapamiętać wydarzeń świeżych, a jeśli je zapamięta, to niezwykle latwo je zapomina. Niepokoi się swoim sta- nem. Powoduje to z kolei zwiększoną przerzutność uwagi. Przeważa nastrój przygnębiony. Chorzy stają się przewrażliwieni i drażliwi. Dokucza im bezsen- ność. Czując, że się starzeją, i wyolbrzymiając hipochondrycznie związane ze starzeniem się dolegliwości, chorzy stają się .egotyczni i małostkowi, tracą łączność uczuciową z otoczeniem, zacieśniają swoje zainteresowania do własnej osoby, stają się nieufni, porywczy, wybuchowi. Chociaż czują zmianę w sobie, to jednak dużą część winy w powtarzających się zatargach z otoczeniem skła- dają na drugich. Nawet drobne podniety wyprowadzają ich łatwo z równo- wagi, okazują się przy tym nieopanowani (incontinentia affectiva). Gdy proces otępieniowy rozwija się stopniowo, okres zwiastunów niespostrzeżenie prze- chodzi w pełny obraz kliniczny. Po udarze zmiana ta następuje niemal nagle (dementia apoplectica). [hasła pokrewne: , gabinet kosmetyczny, masło shea, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

Obraz kliniczny. Zaburzenia psychiczne moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne, które zależą nie tylko od wzmożonego ciśnienia śródczasz- kowego, ale i od uszkodzenia samej tkanki mózgowej bezpośrednio, często poprze- dzają wystąpienie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i stąd ich duże znaczenie rozpoznawcze. Nie zawsze bowiem sprawa zaczyna się od objawów ogni- skowych, zależnych od jej umiejcowienia. Zdarza się, że przypadki guzów w począt- kowym okresie nie mają uchwytnych objawów neurologicznych. Często ogólne objawy guza mózgu mogą być niewyraźne lub w ogóle nieuchwytne. Do tych ogólnych objawów zalicza się obok objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego także napady padaczkowe uogólnione. . Natomiast na samym początku może się rzucać w oczy tylko zespół psychoorganiczny, którego etiologia pozostaje długi czas nie wyjaśniona. Zespól: ten może mieć nieocenione znaczenie rozpoznawcze, mimo że nie wska- zuje jeszcze sam przez się na naturę cierpienia. Budzi jednak podejrzenie i zmu- sza do szukania przyczyn, a to jest zawsze warunkiem dojścia do trafnego roz- poznania. Nie można więc żadną miarą zgodzić się z twierdzeniem, że “zabu- rzenia psychiczne w przebiegu guza mózgu są objawem niestałym i zmiennym; znaczenie rozpoznawcze tych zaburzeń zwykle nie jest duże”. Otóż właśnie jest duże i doniosłe, zwłaszcza gdy nie ma wyraźniejszych objawów neurologicz- nych. Ileż to razy się zdarza, że skargi podmiotowe chorego w przypadku guza mózgu bierze się za objawy psychonerwicowe, lekceważąc powagę sprawy lub że zaburzenia psychiczne leczy się błędnie wskutek mylnego rozpoznania. Objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego nie zaw- sze występują w tak pełnym zespole, aby można było na nich oprzeć rozpozna- nie. Bóle głowy są tak częstym objawem w całej medycynie, że łatwo prze- oczyć ich szczególne cechy przy guzie mózgu. Może to być w ciągu długiego czasu jedyny objaw. Ból ten często, ale nie zawsze, odczuwany jest po chorej stropie. Przy guzie tylnej jamy czaszki chorzy zazwyczaj skarżą się na bóle z tyłu głowy, trzymają kark sztywno i starają się unikać ruchów głową, zwłasz- cza obrotowych. Ból bywa obustronny, głęboki, czasem stwierdza się bolesność uciskową wylotów nerwu trójdzielnego i jego odgałęzień, także nerwów po- tylicznych. Łatwo wówczas o pomyłkę w kierunku nerwobólu nerwu trójdziel- nego. [patrz też: , masło shea, gabinet ginekologiczny, rehabilitacja ]

Comments Off

« Previous Entries