Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Do procesów sciesniajacych przestrzen sródczaszkowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do procesów ścieśniających przestrzeń śródczaszkową należą: 1) nowotwory mózgowia, jego naczyń i opon oraz samej czaszki; 2) procesy zapalne mózgu, które działają, podobnie jak guz, np. ropień lub ziar- niak zapalny (granuloma); 3) pasożyty mózgu; 4) zaburzenia krążenia, mogą również ścieśniać przestrzeń śródczaszkową, np. przekrwienie bierne lub czynne, wylewy krwawe, utrudnienie odpływu płynu móz- gowo-rdzeniowego (wodogłowie), obrzęk i obrzmienie mózgu (Schaltenbrand). Wymienione grupy czynników wikłają się często wzajemnie, np. nowotwór może przez ucisk wywołać utrudnienie odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego i doprowa- dzić do wodogłowia, nawet jeszcze w tym okresie, gdy nie ma innych objawów wzmożonego ciśnienia wywołanego przez pierwotny guz. Podobnie nowotwory i ropnie zwykle wywołują w sąsiedztwie obrzęk tkanki mózgowej lub obrzmienie. Obrzęk polega na nagromadzeniu płynu w szczelinach międzytkankowych, pod- czas gdy obrzmienie (Hirnschwellung – Reichardt) polega na napęcznieniu miąższu tkankowego wskutek nadmiernego wchłonięcia wody, a także przybytku istoty su- chej komórek. Stany te mogą z Kolei utrudniać krążenie płynu. Powstaje w ten spo- sób circulus vitiosus, który powoduje tym większe wzmożenie ciśnienia śródczaszko- wego. Ciśnienie to prawidlowo, u leżącego człowieka wynosi 80-140 mm slupa wody. W ułożeniu ciała pionowym spada ono poniżej zera. W warunkach fizjologicznych zawartość jamy czaszki waha się zależnie od oddychania, tętna, pracy umysłowej itd. Wahania te zależą od wypełnienia krwią naczyń mózgowych i wyrównane są przez odpowiedni odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego .10 kanału kręgowego. Dłużej trwa- jące wahania wyrównuje wchłanianie płynu przez układ żylny. Do tych wyrównaw- czych celów jama czaszki rozporządza pewną przestrzenią rezerwową. Dopóki prze- strzeń ta wystarcza do wyrównania przybytku zawartości czaszki spowodowanego przez proces ekspansywny, dopóty nie ma klinicznych objawów wzmożonego ciśnie- nia śródczaszkowego. Objawy te pojawiają się, gdy granica ta ulegnie przekroczeniu. [hasła pokrewne: , Prywatne przedszkole Kraków, bielizna damska sklep internetowy, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Do procesów sciesniajacych przestrzen sródczaszkowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obecność zespołu psychotycznego w prze- biegu guza utrudnia rozpoznanie, gdyż odciąga uwagę od podłoża organicz- nego. Niejedna pomyłka rozpoznawcza da się w ten sposób usprawiedliwić. W roku 1951 ogłosił Walther-Biiel wynik swych spostrzeżeń dotyczących zaburzeń psychicznych przy guzach mózgu. W jego materiale, obejmującym 600 przypadków, zaburzenia psychiczne we wstępnym okresie stwierdzono w 7000 przypadków. W olbrzymiej większości przypadków chodziło tu o zespól psychoorganiczny przewlekły. Autor ten wyróżnił i opracował symptomatologię zaburzeń świadomości, którym nadał nazwę praesomnolentia. Jest to zespół bardziej ostry, który ma wiele objawów wspólnych z zespołem psychoorga- nicznym, np. dezorientację, upośledzenie pojmowania, obniżenie zdolności za- pamiętywania itd. Obydwa te zespoły mogą się z sobą sprzęgać, często jednak występuje tylko jeden z nich i wówczas ważna jest umiejętność ich różnico- wania. Opiera się ona na następujących sprawdzianach: silne upośledzenie zdolności zapamiętywania przy nieznacznych zaburzeniach uwagi lub ich braku przemawia za przewlekłym zespołem organicznym, natomiast za presornno- lencją przemawia pierwszoplanowość zaburzeń uwagi przy braku lub przy nieznacznym tylko upośledzeniu zdolności zapamiętywania. Znamienne są za- burzenia uwagi biernej “habitualnej”, podczas gdy czynna uwaga może być pod wpływem zewnętrznych podniet na krótki czas wcale sprawna. Gdy bierna uwaga ulegnie upośledzeniu i dolączy się do tego osłabienie zdolności skupie- nia uwagi, wówczas kojarzenie może się popsuć aż do rozmiarów inkoherencji. Za presomnolencją przemawia dalej szybkie męczenie się przy wysiłkach umy- słowych, a więc dobra sprawność początkowa, a później coraz gorsza, podczas gdy w przewlekłym zespole psychoorganicznym sprawność umysłowa zawodzi raczej równomiernie. Organicznej chwiejności afektywnej odpowiada w pre- .somnolencji raczej niezależny od bodźców zewnętrznych, dość trwały nastrój apatyczno-tępy lub dysforyczny, albo też euforyczny. Walther-Buel uważa za szczególnie znamienne dla guzów mózgu sprzężenie tych dwóch zespołów, które poza tym spotkać można w• łatwo dających się wykluczyć przypadkach daleko posuniętego otępienia starczego lub miażdżycowego, albo też w ostrych fazach przewlekłych zatruć itd. [patrz też: , medycyna estetyczna, salon fryzjerski mokotów, implanty zębów ]

Comments Off