Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Czynnikiem stwarzajacym podloze etio-epigenetyczne bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czynnikiem stwarzającym podłoże etio-epigenetyczne bywa obrzęk mózgu lub nacisk na tkankę mózgową, wywołany wzmożeniem ciśnienia śródczaszkowego. Czynniki toksyczne zdają się również odgrywać ogromną rolę. Tak np. zauważono czę- stość występowania majaczenia w raku przerzutowym mózgu. Majaczenie sta- nowi też naj częstsze powikłanie epigenetyczne. Obraz kliniczny może przypo- minać delirium tre11ens ze względu na obecność pierwiastków zawodowych w treści przeżyć chorego. Częściej jednak majaczenia te upodabniają się do padaczkowych, tj. występują .jako mieszane zespoły majaczeniowo-zamrocze- niowe. Zdarza się też nierzadko zespół amentywny. Nie należą do rzadkości zespoły schizofrenoidalne, spośród których katatonia i paranoid stoją na pierw- szym miejscu. Zespół parafreniczny bywa podobny do halucynozy alkoholo- wej. Podobieństwo do psychoz alkoholowych ma występować u alkoholików. Zespół kataleptyczny również widywano, zarówno woskowaty, jak i sztywny. Zdarzający się w guzach mózgu zespół maniakalny bywa również wiązany lokalizacyjnie, mianowicie z okolicą podwzgórza i ciałek czworaczych. Foerster wywołał nastrój maniakalny przez pociąganie w czaele operacji przednich części podstawy trzeciej komory. Ponieważ jednak zespół maniakalny, podob- nie jak i depresyjny spotkać można przy wielu innych umiejscowieniach sprawy chorobowej, dlatego argumenty te nie są przekonywające. Międzymózgowie niewątpliwie ma duże znaczenie w powstawaniu nastrojów maniakalnych i de- presyjnych, jednakże tylko jako aparat wykonawczy kory mózgowej. Nie trzeba dodawać, że wartość rozpoznawcza nawarstwionych zespołów psychotycznych, a tym bardziej jeśli chodzi o sprawę umiejscowienia guza, równa się zeru. Można powiedzieć jeszcze więcej. [podobne: , gabinet ginekologiczny, infekcje intymne, odwrócona osmoza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Czynnikiem stwarzajacym podloze etio-epigenetyczne bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najskuteczniejszym zabiegiem leczniczym, usuwają- cym lub łagodzącym gorączkę, jest spokój w postaci leżenia w łóżku przy dostępie świeżego powietrza albo wprost na świeżym powietrzu. Leczenie to w początkowych okresach gruźlicy płuc często wystarcza do usunięcia gorączki, zwłaszcza w miejscowości górskiej. W okresach późniejszych należy je stosować qopóty, dopóki prawidłowa ogólna cie- płota ciała nie utrwali się. W przypadkach bardzo uporczywych z go- rączką umiarkowaną można ostatecznie zezwolić choremu na mierny ruch w godzinach, w których ogólna .ciepłota ciała jest prawidłowa, zwłasz- cza jeżeli gorączka po nim nie podnosi się. Jeżeli pomimo leżenia gorączka nie ustępuje i wywołuje bezsenność, bóle głowy i inne dolegliwości, to podaje się choremu łagodne leki prze- ciwgorączkowe, zwracając uwagę, by one nie wywoływały obfitych po- tów. Do takich środków należą maretyna (maretinum), piramidon (pyramidon), kwas acetylosalicynowy (acidum acetylo- salicylicum), motopiryna (motopirin), antypiryna (antypy- rinum) i inne. Podaje się je w dawce 0,3 w godzinach wyższej gorączki. Jeżeli gorączka trwa kilka godzin, to lepiej podawać lek rozpuszczony w 1/2-1 szklance wody łykami przez cały czas gorączki, by uzyskać ró- wnomierne działanie. Ogólne osłabienie i brak łaknienia. Dla pobudzenia łaknienia podaje się leki gorzkie (amara), np. nalewkę gorzką (tinctura amara), chinową(tra chinae), zgorzli (tra ouassiae); wszystkie po 10 kropli 3 razy dziennie przed jedzeniem albo nalewkę kulczybianą (tra nuc1S vomicae) po 5 kropli 3 razy dzien- nie, wyciąg płynny kondurango (extr. condurango fluidum) po 20-30 kropli kilka razy dziennie przed jedzeniem. Dla poprawienia stanu odzywienia poleca się także tran (oleum jecoris as elli) 2-3 razy dziennie po łyżce stołowej w 1/2 godziny po jedzeniu. Przetwór ten zawiera dużo tłniszczów, fosforu i witamin i D. Niestety, wywołuje on często zaburzenia trawienia. Chorzy znoszą go lepiej zimą. [patrz też: , stomatologia Kraków, odwrócona osmoza, logopeda warszawa ]

Comments Off