Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Duze trudnosci rozpoznawcze nastreczaja nam

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Duże trudności rozpoznawcze nastręczają nam przypadki, w których objawy cle- lesne nie są wyraźne. Jest rzeczą bardzo. trudną rozpoznać otępienie miażdży co. we w okresie początkowym tylko. na po.dstawie wyników badań psychiatrycznych. Cza- sem udaje się Wpaść na właściwe rozpoznanie przez stwierdzenie “lakunarnych” o.bjawów otępienio.wych. Czasem trudności pochodzą stąd, że objawy neurasteniczno.- hipochondryczne z biegiem czasu ujawniają swoje podłoże miażdżycowe. W przy- padkach tych trudno. jest rozstrzygnąć co. było. wcześniej – czy miażdżyca w okresie neurastenicznym, czy też na o.dwrót, długotrwałe napięcie afektywne związane z do- legliwościami neurasteniczno.-hipochondrycznymi na drodze oddziaływań .korowo- trzewiowych doprowadziło do. nieodwracalnych zmian w tętnicach. Czynniki reak- tywne zdają się w rzeczy samej odgrywać doniosłą rolę, przynajmniej przyspiesza- jącą pro.ces miażdżycowy. Czynnikiem takim może być np. utrata zajęcia, do. którego- osobnik się przywiązał, przeniesienie w nowe środowisko, śmierć współmałżonka lub tym podobne. Załamanie się życiowe chorego zwykle się wówczas tłumaczy reakcją psychonerwicową. Nie bierze się pod uwagę w tych przypadkach mo.żliwości wpływu ciosów moralnych na rozwój procesu miażdżycowego. Dlatego. wszelkie skargi psy- cho.nerwico.we na przełomie piątego. i szóstego. dziesiątka lat i później u osób dotąd zdrowych należy brać po.ważnie i mieć na uwadze możliwość rozpoczynającego się procesu miażdżycowego mózgu. Rozpoznanie róznicowe w stosunku do innych psychoz starczych na– suwa trudno.ści przy rozwiniętym w pełni o.brazie klinicznym. Sprawy te bowiem mogą się wzajemnie przeplatać. Zwłaszcza ro.zwinięte o.tępienie starcze może się klinicznie nie różnić od o.tępienia miażdżycowego u starszych ludzi. W przypadkach tych możemy o.rzekać często tylko co do pochodzenia sprawy, opierając się na da- nych wywiadu lub na objawach neurologicznych. W ogóle wszystkie ciężkie zespoły organiczne kończące się daleko. posuniętym o.tępieniem stają się w końcowym okre- sie do. siebie podo.bne, bez względu na czynniki etiologiczne, które były ich punktem wyjścia. [hasła pokrewne: , kurs sep, odzież termoaktywna, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Duze trudnosci rozpoznawcze nastreczaja nam

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

c. Nastrój tylko w okresie neurasteniczno-hipochondrycznym bywa przy- gnębiony, później przeważnie widzimy błogostan z utratą poczucia choroby. Na- wet silne bóle głowy i wymioty chory przyjmuje z zadziwiającą obojętnością i optymizmem. Widuje się chorych z porażeniami i ślepotą, którzy na pytanie, jak im się powodzi, odpowiadają z beztroskim uśmiechem “doskonale”. Jeżeli pozostawimy chorego samemu sobie, to trwa on w stanie apatii. Twarz cho- rego nabiera szczególnego wyrazu pustki (“twarz guzowa”, Tumorphysiogno- mie). d. Moria posiada szczególne znaczenie rozpoznawcze. Aby objaw ten stwier- dzić, trzeba mieć dużą biegłość rozpoznawczą. Już nawet u apatycznych, ospa- łych chorych można objaw ten wywołać. Gdy nawiążemy rozmowę z sennym chorym, zauważymy często, że euforia nabiera cech dowcipkowania i przesad- nego rozbawienia. Bardzo często odpowiedzi brzmią jak przy otępieniu rzeko- mym (pseudodementia) a więc są uderzająco niedorzeczne. Moria występuje . nierzadko w przypadkach, gdy brak jest wszelkich innych objawów guza mózgu. Jest to objaw znamienny dla guzów (i in. uszkodzeń) okolicy czołowej, zwłasz- cza okolicy oczodołowej. Powolnie rosnące guzy tej okolicy mogą w ciągu dłuż- szego czasu nie dawać objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego ani zaburzeń ilościowych świadomości. Moria może więc być zużytkowana do ce- lów rozpoznawczych, a nawet w pewnym stopniu do rozpoznania lokalizacyj- nego. Istotą tego objawu są zaburzenia charakterologiczne, spowodowane obni- żeniem, a nawet zanikiem uczuciowości wyższej. Chorzy tracą poczucie wstydu, wyrażają się nieprzyzwoicie, skłonni są także do nadużyć płciowych. Raczej chodzi tu o wypadnięcie hamulców niż o wzmożenie popędu płciowego. Eufo- ria, zanik krytycyzmu, zachowanie wesołkowate i wzmożenie samopoczucia, dalej zanik uczuć wyższych oraz ekspansywność mogą czasem do złudzenia przypominać postać ekspansywną porażenia postępującego. Nie tylko odczyny swoiste stanowią w tych przypadkach podstawę różnicowania. Znamienną ce- chą .morii jest zmienność zachowania chorego. Ten sam dowcipkujący i rozwe- selony chory może od czasu do czasu popadać w stan tępego zobojętnienia z zupełnym zanikiem napędu psychoruchowego. I na odwrót, apatyczny chory, trwający od dłuższego czasu w bezruchu, może nagle się ożywić I wśród ty- powych objawów morii. [przypisy: , prawo medyczne, domowe sposoby na trądzik, odzież termoaktywna ]

Comments Off