Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Róznorodnosc i zmiennosc objawów wytlumaczyc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnorodność i zmienność objawów wytłumaczyć się da warunkami ukrwie- nia mózgu. Gorsze ukrwienie pewnych części mózgu, wywołane stanami kurczowymi naczyń, może się po pewnym czasie wyrównać i dać poprawę w obrazie klinicznym. Z upływem czasu zwiększają się rozmiary źle ukrwio- nych części mózgu i liczba tego rodzaju ognisk, wskutek czego dochodzi do trwalszych, nieodwracalnych lub bardzo trudno odwracalnych zaburzeń. Jesz- cze cięższe objawy występują w związku z wynaczynieniami i ogniskami roz- mięknienia. Czasem już w ciągu kilku tygodni może nastąpić zejście śmiertelne. W innych przypadkach, wśród ciągłych wahań, proces trwać może i 20 lat. Proces przewlekły może się wdkłać z postacią apoplektyczną. W przebiegu cho- roby nierzadko występują też napady padaczkowe, które z zasady przyśpie- szają narastanie objawów otępieniowych. Niektórzy przypisują powikłanie pa- daczką alkoholizmowi. Do naj częstszych powikłań epigenetycznych należy depresja (melancholia), która przebiega z zasady z niezwykle silnymi stanami lękowymi. Jak we wszystkich sprawach organicznych, tak i tutaj stany lękowe potęgują się w nocy, podczas gdy w dzień chorzy bywają znacznie spokojniejsi. Depresja starcza odznacza się górowaniem. urojeń hipochondrycznych, a także urojeń zu- bożenia i winy. Postacie o typie melancholia agitata nie naleźą do rzadkości. Widuje się wówczas często mieszane zespoły depresyjno-paranoidalne z oma- mami słuchowymi i czuciowo-ustrojowymi oraz z fantastycznymi urojeniami “organicznymi”: Chorzy zapoznają wówczas urojeniowo otoczenie i wypowia- dają wśród rozpaczliwych zawodzeń obawy, że grozi im spalenie, pokrajanie na kawałki, męki piekielne, pogrzebanie żywcem, potępienie, wszystko to jako kara za popełnione grzechy i przestępstwa. Podniecenie psychomotoryczne tych chorych i ich hałaśliwość mogą osiągać znaczny stopień. Pod wpływem nie- zwykle silnego lęku chorzy mogą dokonać zamachu samobójczego, i to zwykle w sposób brutalnie bezwzględny. Zespól majaczeniowy występuje rzadko w po- staci otępienia miażdżycowego. Natomiast w postaci poudarowej zespól ma- jaczeniowy nie należy do rzadkości. Nawarstwienie to nierzadko przybiera mieszaną postać depresyjno-majaczeniową lub paranoidalno-majaczeniową, z górującymi w obrazie klinicznym omamami wzrokowymi i zamąceniem świa- domości. Raczej do rzadkości należy zespól maniakalny. Natomiast zespoły reaktywne z histerią na czele stanowią bardzo częste powikłanie epigenetyczne .. Rozpoznanie w początkowym o.kresie jest raczej zagadnieniem internistycz- no-neurologicznym. Stwierdzenie stwardnienia tętnic obwodowych jest wskazówką rozpoznawczą o. względnej wartości. Natomiast większe znaczenie ma nadciśnienie tętnicze i zwo.lnienie tętna oraz duża rozpiętość między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym. Dużą korzyść daje badanie dna oka (angioretino.pathia). Stwierdza się tu wężykowaty przebieg tętniczek, które wykazywać mogą różańcowe zgrubie- nie lub nierówności. Tętniczki miewają błysk “srebrnego. drutu”. Tarcza wskutek przekrwienia bywa bardziej różowa niż zwykle. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, rehabiliacja, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Róznorodnosc i zmiennosc objawów wytlumaczyc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Późno pojawiające się napady padaczkowe powinny zawsze budzić podejrze- I nie guza mózgu. O ile napady korowe typu Jacksona mają znaczenie objawu lokalizacyjnego, o tyle napady uogólnione nie dają podstaw do takiej oceny, gdyż najczęściej bywają wyrazem wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego. Jak z tego widzimy, żaden pojedynczo wzięty objaw nie posiada bezwzględnej sil dowodowej, lecz razem wzięte, choćby nie były w komplecie, powinny budzić podejrzenie guza mózgu. Dopiero pojawienie się objawów ogniskowych łącznie z wynikami badań pneumo- i elektroencefalograficznych rozstrzyga o rozpoz- naniu . Zaburzenia psychiczne zwłaszcza gdy chodzi o wczesne rozpoznanie lub o rozpoznanie tam, gdzie wszystkie inne objawy zawiodą, posiadają ogromne przez neurologów na ogół nie zawsze doceniane znaczenie rozpoznawcze. I tutaj można zresztą powiedzieć, że wynik badania psychiatrycznego nigdy nie daje jeszcze pewności rozpoznawczej. Obowiązkiem psychiatry. jest jednak myśleć zawsze o możliwości guza mózgu. Nie jest błędem, jeśli podejrzenie psychiatry okaże się z biegiem czasu bezpodstawne, nie jest błędem nie do darowania, jeżeli zaburzenia psychiczne spowodowane guzem mózgu zostaną rozpoznane błędnie. Chory taki umieszczony w szpitalu psychiatrycznym lub oddany pods opiekę rodziny z byle jakim psychiatrycznym rozpoznaniem, bywa często stra- cony. Wyraźne objawy guza mózgu wyjdą na jaw w okresie, gdy może już być za późno na właściwe w tych przypadkach leczenie neurochirurgiczne. W pod- ręcznikach neurologii zaburzenia psychiczne często omawia się nie dość dokład- nie albo się je niemal pomija, poprzestając na ogólnikach. W ogóle w piśmien- nictwie nie dość ostro rozgranicza się objawy organiczne związane bezpośred- nio z guzem mózgu, od zespołów nawarstwionych epigenetycznie. Te ostatnie nie są bowiem objawem, lecz powikłaniem. Powikłanie to wystąpić może, jak to widzieliśmy, na podłożu organicznym wszelkiej etiologii. Znaczenie rozpoz- nawcze mają następujące zaburzenia psychiczne. [podobne: , salon fryzjerski mokotów, artykuły fryzjerskie, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries