Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Leczenie gruzlicy pluc promieniami rentgenowskimi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi poleca się poprze- dzać leczeniem ogólnym, przynajmniej przez 2 tygodnie, oraz naswietla- niem klatki piersiowej lampą kwarcową. Leczenie ogólne jest konieczne zwłaszcza w gruźlicy płuc przebiegającej z gorączką, gdyż umożliwia ocenę, czy tkanka gruźlicza ziarhinowa jest w danym przypadku zdolna do zbliznowacenia. Dotyczy to przede wszystkim gruźlicy wysiękowo- pneumonicznej, przechodzącej w zwłóknienie. Brak poprawy w okresie leczenia ogólnego i lampą kwarcową, zwlaszcza pogorszenie stanu ogól- nego dowodzą, że przypadek nie nadaje się do leczenia promieniami. rentgenowskimi. Bacmeister rozpoczyna leczenie zwykle od 6 naświetlań lampą kwarcową, jedną od przodu, drugą od tyłu, stosując naświetlanie 3 razy w tygodniu. Odległość każde} lampy od chorego wynosi na początku 110 cm, czas trwania zabiegu 5 minut. Za każdym następnym razem odległość zmniejsza się o 5 cm, aż wreszcie doprowadzi się ją do 80 cm, a czas trwania przedłuża się o 2 minuty i dochodzi się w ten sposób do 15 minut. Jeżeli chory znosi leczenie lampą kwarcową dobrze, to przechodzi się do leczenia promieniami rentgenowskimi. W tym celu klatkę piersiową po stronie chorego płuca dzieli się na. 3 pola od przodu i 3 od tyłu po 10-12 cm każde. Na każdym posiedzeniu naświetla się promieniami twardymi tylko jedno pole, tygodniowo naświetla się 1-3 razy. Dawki stosuje się małe. Wielkość ich uzależr:ia się od charakteru zmian grużliczych w płucu, tak by nie uszkadzały tkanki ziarninowej. Po 6 naświetlaniach zarządza się przerwę przynajmniej 8-dniową. Trzecią serię naświetlań moina stosować dopiero po 1-2 miesiącach. W gruźlicy cbu płuc naświetla się drugie płuco dopiero po ukończeniu naświetlań pierwszego pluca. Leczenie promieniami rentgenowskimi może wywołać odczyn ogólny i ogniskowy zupełnie tak samo jak tuberkulina. Odczynów należy uni- kać, a w razie nastania odczynu leczenie przerwać i po wznowieniu dawkę zmniejszyć, przerwy między naświetlaniami przedłużyć i zwró- cić większą uwagę na leczenie ogólne. Bardzo często w czasie leczenia chorzy uskarżają się la bóle ciągnące w klatce piersiowej. Nie wymagają one przerwania leczenia, gdyż zależą od zapadania się bliznowaciejącej tkanki płucnej. Leczenie promieniami rentgenowskimi wymaga dużej ostrożności i dużego doświadczenia. Toteż chory przez cały czas po- winien być pod obserwacją lekarską w warunkach leczenia sanatoryjnego. Ambulatoryjnie leczenia nie powinno się stoso- wać. Jako metoda pomocnicza rentgenoterapia nie może zastąpić lecze- nia higieniczno-dietetycznego. Promienie rentgenowskie stosuje się w leczeniu gruźlicy płuc także w postaci naświetlania śledziony przy użyciu bardzo małych dawek nie przekraczających 1 H na jedno posiedzenie. Wskazania i przeciwwskaza- nia są takie same jak do leczenia naświetlaniem klatki piersiowej. [patrz też: , korekcja wzroku, kosmetyki naturalne, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Leczenie gruzlicy pluc promieniami rentgenowskimi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnorodność i zmienność objawów wytłumaczyć się da warunkami ukrwie- nia mózgu. Gorsze ukrwienie pewnych części mózgu, wywołane stanami kurczowymi naczyń, może się po pewnym czasie wyrównać i dać poprawę w obrazie klinicznym. Z upływem czasu zwiększają się rozmiary źle ukrwio- nych części mózgu i liczba tego rodzaju ognisk, wskutek czego dochodzi do trwalszych, nieodwracalnych lub bardzo trudno odwracalnych zaburzeń. Jesz- cze cięższe objawy występują w związku z wynaczynieniami i ogniskami roz- mięknienia. Czasem już w ciągu kilku tygodni może nastąpić zejście śmiertelne. W innych przypadkach, wśród ciągłych wahań, proces trwać może i 20 lat. Proces przewlekły może się wdkłać z postacią apoplektyczną. W przebiegu cho- roby nierzadko występują też napady padaczkowe, które z zasady przyśpie- szają narastanie objawów otępieniowych. Niektórzy przypisują powikłanie pa- daczką alkoholizmowi. Do naj częstszych powikłań epigenetycznych należy depresja (melancholia), która przebiega z zasady z niezwykle silnymi stanami lękowymi. Jak we wszystkich sprawach organicznych, tak i tutaj stany lękowe potęgują się w nocy, podczas gdy w dzień chorzy bywają znacznie spokojniejsi. Depresja starcza odznacza się górowaniem. urojeń hipochondrycznych, a także urojeń zu- bożenia i winy. Postacie o typie melancholia agitata nie naleźą do rzadkości. Widuje się wówczas często mieszane zespoły depresyjno-paranoidalne z oma- mami słuchowymi i czuciowo-ustrojowymi oraz z fantastycznymi urojeniami “organicznymi”: Chorzy zapoznają wówczas urojeniowo otoczenie i wypowia- dają wśród rozpaczliwych zawodzeń obawy, że grozi im spalenie, pokrajanie na kawałki, męki piekielne, pogrzebanie żywcem, potępienie, wszystko to jako kara za popełnione grzechy i przestępstwa. Podniecenie psychomotoryczne tych chorych i ich hałaśliwość mogą osiągać znaczny stopień. Pod wpływem nie- zwykle silnego lęku chorzy mogą dokonać zamachu samobójczego, i to zwykle w sposób brutalnie bezwzględny. Zespól majaczeniowy występuje rzadko w po- staci otępienia miażdżycowego. Natomiast w postaci poudarowej zespól ma- jaczeniowy nie należy do rzadkości. Nawarstwienie to nierzadko przybiera mieszaną postać depresyjno-majaczeniową lub paranoidalno-majaczeniową, z górującymi w obrazie klinicznym omamami wzrokowymi i zamąceniem świa- domości. Raczej do rzadkości należy zespól maniakalny. Natomiast zespoły reaktywne z histerią na czele stanowią bardzo częste powikłanie epigenetyczne .. Rozpoznanie w początkowym o.kresie jest raczej zagadnieniem internistycz- no-neurologicznym. Stwierdzenie stwardnienia tętnic obwodowych jest wskazówką rozpoznawczą o. względnej wartości. Natomiast większe znaczenie ma nadciśnienie tętnicze i zwo.lnienie tętna oraz duża rozpiętość między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym. Dużą korzyść daje badanie dna oka (angioretino.pathia). Stwierdza się tu wężykowaty przebieg tętniczek, które wykazywać mogą różańcowe zgrubie- nie lub nierówności. Tętniczki miewają błysk “srebrnego. drutu”. Tarcza wskutek przekrwienia bywa bardziej różowa niż zwykle. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, rehabiliacja, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries