Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Przy wzmozonym cisnieniu sródczaszkowym najczesciej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym najczęściej chodzi o bóle ranną porą, gdyż wówczas ciśnienie krwi fizjologicznie bywa najwyższe. Z bie- giem czasu bóle stają się coraz regularniejsze i trwają coraz dłużej. Skargi na bóle głowy okolicy czołowej nie mają znaczenia lokalizacyjnego. Po wysiłkach fizycznych, przy napięciu tłoczni brzusznej, np. w czasie defekacji przy nachy- laniu się lub przy szybkiej zmianie postawy ciała z leżącej na wyprostowaną, przy kaszlu i kichaniu, a więc wówczas gdy ciśnienie śródczaszkowe zwiększa się;-hóle głowy nasilają się. Początkowo bóle głowy bywają dość wyraznie umiejscowione, później rózszerzają się na całą głowę. Ból bywa tak inten- sywny, jakby czaszka miała pęknąć. Ma on charakter ciągły, trwa ze zmien- nym nasileniem cały dzień, w jego przebiegu nie ma przerw. Czasem chorzy czują się lepiej w półsiedzącym ułożeniu ciała, szczególnie przy guzach tylnej jamy czaszki. Niektórym chorym przynosi ulgę trzymanie głowy w szczegól- nym ułożeniu, ułatwiającym odpływ płynu, np. przy guzach okolicy ciał czwo- raczych, gdy głowa jest pochylona ku przodowi, a przy guzach IV komory, gdy głowa jest odgięta ku tyłowi. Czasem udaje się stwierdzić bolesność doty- kową lub opukową czaszki w określonym miejscu, co może mieć znaczenie lo:” kalizacyjne. Wobec tego, że ból głowy niekoniecznie musi być następstwem wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego, Choróbski uważa zjawisko to raczej za objaw ogniskowy. Jednym z pierwszych objawów bywają również wymioty. Przeważnie mają one charakter “mózgowy”, tzn. powstają wskutek podrażnienia ośrodka nerwu błędnego lub samego tego nerwu. Różnią się one od wymiotów żołąd- kowych tym, że występują bez poprzedzających je przykrych i dłużej trwa- jących nudności, tak iż chory może wkrótce potem znowu jeść z apetytem. Ten mózgowy charakter wymiotów nie zawsze jednak stwierdzamy. Wymioty częściej występują rano. Z kolei tarcza zastoinowa jest jedną z najpewniejszych oznak wzmo- żonego ciśnienia śródczaszkowego, dlatego przy najlżejszym podejrzeniu guza mózgu należy obowiązkowo zbadać dno oka. Pamiętać jednak należy o tym, że powoli rosnący guz może w ciągu długiego czasu nie dawać tarczy zasto- inowej. Jej nieobecność nie wyklucza więc- możliwości guza. Zwłaszcza guzy płatów czołowych rzadko przebiegają z tarczą. zastoinową. Jeżeli wziernikiem mamy możność śledzić rozwój tego objawu, to początkowo stwierdzamy silne wypełnienie krwią i wężykowaty przebieg żył dna oka. Przy lekkim ucisku oka widzi się dodatnie tętnienie żylne. Po kilku dniach spostrzec można szkliste wypuklenie zewnętrznego brzegu tarczy, po czym stopniowo cała tarcza na- brzmiewa na kształt grzyba wpuklającego się do wnętrza oka. Twór ten i oko- lica mogą krwawić. Pole widzenia zwęża się, mroczek rozszerza się. Zastoina taka może się utrzymywać miesiącami, po czym grozi stan zanikowy z obu- marciem nerwu wzrokowego. Tarcza zastoinowa nabiera barwy szarej, obrzęk zmniejsza się, przy czym granice tarczy znowu występują ostrzej. Upośledze- nie wzroku odwracalne jest tylko z początku, po pewnym czasie następuje trwałe oślepnięcie. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, odżywki do rzęs, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Przy wzmozonym cisnieniu sródczaszkowym najczesciej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Powikłania pooperacyjne mogą dotyczyć także narządów trawiennego, , oddechowego i krążenia. Po operacji chorzy uskarżają się nieraz na silne wzdęcia brzucha, bóle w brzuchu, uczucie pełności lub ściskania w dołku sercowym, odbijani:a, nawet wymioty i utratę łaknienia. Tym dolegliwościom nierzadko towa- rzyszy przesunięcie narządów brzusznych, ich zniekształcenie i inne zmiany. Dolegliwości często są tym silniejsze, im wyżej unosi się prze- pona. W przypadkach bardzo wysokiego jej ustawienia spostrzegano obrazy chorobowe, przypominające przepuklinę przeponową. Tacy chorzy Prócz dolegliwości żołądkowych odczuwają często także liczne przypa- dłości oddechowe i sercowe, zależne od zmiany warunków czynnościo- wych praey serca, narządu oddechowego i narządów brzusznych. W naszym piśmiennictwie przypadek takiego ciężkiego zespołu sercowo-żołąd- kowego po wyrwaniu nerwu przeponowego opisał Norbert Berlin. Wyższe ustawienie żołądka po wyrwaniu nerwu przeponowego pociąga za sobą w wyjątkowych przypadkach jego skręt (torsio) i wywołuje ciężki obraz zawęźlenia (volvulus) żołądka z silnymi bólami i wymiotami przy- pominający zwężenie odźwiernika. Dla uniknięcia tego powikłania należy przed przystąpieniem do wyrwania lewego nerwu przeponowego przeko- nać się badaniem klinicznym łącznie z radiologicznym, czy nie ma skrycie przebiegającego zapalenia okołożołądkowego lub innej sprawy, która mo- głaby po wyrwaniu nerwu przeponowego wywołać mechanicznie zaburze- nia żołądka z groźnymi następstwami. Zaburzenia trawienne po wyrwaniu nerwu przeponowego zdarzają się częściej po operacji na lewym nerwie, przy czym znacznie częściej u osób z opadnięciem trzewi brzusznych. Dolegliwości żołądkowe, nieraz bardzo uporczywe i uciążliwe dla cho- rych w związku z wyrwaniem nerwu przeponowego, szybko ustępują po zastosowaniu odmy otrzewnej. Dla otrzymania tej odmy nakłuwa się powłoki brzuszne w połowie od- ległości między pępkiem a przednim górnym kolcem biodrowym po lewej stronie i wprowadza się 250-350 ml wyjałowionego powietrza. Powłoki można nakłuwać też w X prawym międzyżebrzu w tylnej linii. pachowej, przy czym chory podczas zabiegu leży na lewym boku. Igłę wkłuwa się znieczulając ścianę brzucha na całej jej grubości w miejscu wkłucia. Po przejściu igły przez otrzewną ścienną łączy się ją ze strzykawką po- jemności 50-70 ml lub z przyrządem do odmy i wprowadza się powietrze. Kontrola manometryczna jest zbędna. Obawa zranienia pętli jelitowej jest przesadna, zazwyczaj bowiem wymyka się ona przy powolnym posu- waniu igły. Powstanie odmy otrzewnej objawia się zniknięciem stłumie- nia wątrobnego już po wprowadzeniu do jamy otrzewnej 100 ml po- wietrza. Czasami odmę otrzewną trzeba powtarzać kilkakrotnie. Odma otrzewna działa skutecznie przeciwko dolegliwościom nie tylko żołąd- kowym, ale nieraz także oddechowym i sercowym. [hasła pokrewne: , tusz do rzęs, implanty Warszawa, odżywki do rzęs ]

Comments Off