Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘olej do włosów’

CHOROBA KRAEPELINA Pod nazwa ta

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBA KRAEPELINA Pod nazwą tą opisuje się w piśmiennictwie obrazy kliniczne składające się z jed- nej strony z objawów katato.no.idalnych (po.dniecenie z rozkojarzeniem, niepokój, urojenia, omamy), jednakże zazwyczaj bez negatywizmu, z drugiej strony z wy- raźnych o.bjawóch psycheorganicznych (bezsenso.wne urojenia, o.tępienie, organiczne- zaburzenia pisma, zamazana mowa), Występują też napady padaczko.wate lub szcze- gólne napady typu tężcowego. Przy ostrym przebiegu chorzy często giną wśród bie- gunek i charłactwa ze zmianami odżywczymi skóry. Przebieg bywa czasem podostry, mo.żliwe są remisje. Histopatologicznie stwierdza się w trzech górnych warstwach korowych zmiany zwyrodnieniowe komórek nerwowych. Dolne warstwy korowe zawierają komórki nerwowe blade, napęczniałe, rozkładające się. Takie same zmiany widuje się w ciele prążkowanym (corpus striatum), w jądrze migdałowatym kreso- mózgowia (nucleus amygdale .trunci telencephali) i w jądrze zębatym móżdżku (nu- cleus dentatus). Griinthal uważa chorobę tę za nie tak rzadką. Przyczyn jej nie znamy. Przypuszcza się, że chodzi o sprawę “autotoksyczną”. Nie jest Dna związana. koniecznie z wiekiem podeszłym, gdyż czasem zaczyna się już w trzecim dziesiątku lat . ZWYRODNIENIE W ĄTROBOWO-SOCZEWKOWATE (DEGENERATIO HEPATO-LENTICULARIS) Jest to stosunkowo rzadkie cierpienie, występujące rodzinnie, polegające na po- stępujących zaburzeniach metabolizmu: Pierwsze spostrzeżenie kliniczne pochodzi od Frerichsa (1854), późniejsze od Westphala (1883) i Strumpella (1898). Chociaż opisy Wilsona (1912) różniły się znacznie od poprzednich, wszystkie te różnice symptoma- tologiczne zjednoczono pod wspólną nazwą zwyrodnienia wątrobowo-soczewko- watego. Istotne są zaburzenia w gospodarce miedzią, która odkłada się w wątrobie i w mózgu, a także w rogówce. Miedź wydala się z moczem w ilości 10-20 razy większej niż normalnie. Cierpienie uważa się za enzymopatię z uwarunkowanym .genetycznie defektem syntezy białkowej. Do typowych objawów należą: zaburzenia pozapiramidowe i móżdżkowe, marskość wątroby, obwódka rogówkowa, hipokupremia i hiperkupruria, wybitne obniżenie aktywności parapolifenolooksydazy równolegle z zanikiem zawierającego miedź ciała białkowego ceruloplazminy. Klinicznie sprawa przejawia się ciężkimi objawami cha- rakteropatycznymi: zanik uczuć społecznych i hamulców moralnych, lekkomyślny stosunek do spraw miłosno-seksualnych, zanik poważniejszych zainteresowań i dą- żeń, brak wytrwałości w nauce i w pracy, męczliwość. Sprawność intelektualna bywa dość dobra, najwyżej osiąga ona poziom debilizmu. Niektórzy (np. Tschabit- scher i in., 1965) mówią nieściśle o psychopathisches Syndrom mit organischen Ziigen. [hasła pokrewne: , olej do włosów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

CHOROBA KRAEPELINA Pod nazwa ta

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego (Phrenicoexhaeresis s. phrenicectomia) Częstość zapalenia opłucnej w przebiegu odmy opłucnej leczniczej oraz niemożność otrzymania skutecznej odmy w pewnej Iiczbie przypad- ków gruźlicy płuc wskutek zrostów opłucnych nasunęły ria myśl zasto- sowanie w celu leczniczym sztucznie wywołanego porażenia przepony po stronie chorego płuca. Zastosowano ten zabieg pierwotnie do leczenia gruźlicy z jamami, usadowionymi w dolnym płacie jednego płuca, zwła- szcza w górno-tylnym odcinku tego plata, tu bowiem jamy trudno się goją w związku z ruchami oddechowymi przepony. Zniesienie ru- chów i uniesienie ku górze porażonej połowy przepony, zmniejszając napięcie chorego. płata płucnego i zapewniając mu spokój, miało sprzyjać zapadnięciu się jamy i gojeniu się zmiany gruźliczej przez zwłóknie- nie. Polecone w tym celu przecięcie nerwu przeponowego (Stilrtz w r. 1911) – phrenicotomia – okazało się często bezskuteczne wskutek istnienia dodatkowego nerwu przeponowego, czasami nawet silniej roz- winiętego niż główny pień, z którym on się łączy w klatce piersiowej. Przecięcie nerwu przeponowego nie daje w niektórych przypadkach pożądanego skutku także wskutek odradzania się (regeneratio) nerwu albo wskutek zachowania dolnych jego połączeń z nerwem współczuł- nym. Niepowodzenia te skłoniły Sauerbrucha (1913 r.) do zastąpienia przecięcia nerwu przeponowego przez jego wyrwanie. Jest to “phreni- coexhaeresis”. Mquer nazywa ten zabieg “phrenicectomia”. Technicznie metodę opisał dokładnie w r. 1922 Felix. Zabieg polega na zniszczeniu ile możności całkowitym nie tylko samego nerwu przeponowego, ale, także dolnych jego połączeń i nerwu przeponowego dodatkowego. Me- toda zdobyła wkrótce prawo obywatelstwa i wyrugowała zupełnie za- bieg przecięcia nerwu przeponowego. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, masło shea, olej do włosów ]

Comments Off