Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘olej lniany’

Leczenie przetworami miedzi Jako metode

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie przetworami miedzi Jako metodę chemoterapeutyczną polecono w gruźlicy płuc także le- czenie przetworami miedzi. W Polsce usilnie ją propaguje Zdzisław Mi- cnaleki. Ostatnio poleca on w tym celu dwa przetwory miedzi: gliko- kolan miedzi i CUx (cup rum 10). Glikokolan miedzi stosuje Michalski w przypadkach “na prawdę” przewlekłych, przebiegających bez gorączki. Lek wstrzykuje się dożylnie przez długi okres czasu w postaci 0,5% roztworu w dawce 5 ml co dzień. W przypadkach o prawie prawidłowym opadaniu krwinek można lek wstrzykiwać co drugi dzień, lecz wten- czas w dawce 10 ml za-każdym razem. Chorych nie gorączkujących z wy- sokim odczynem Biernackiego (80-90 mm po pierwszej godzinie) można także leczyć glikokolanem miedzi, lecz jedynie wtenczas, jeżeli opada- nie krwinek w czasie leczenia ma wyraźną skłonność do zwalniania się. Wzrost przyśpieszenia opadania krwinek nakazuje bezwzględne odsta- wienie glikokolanu miedziowego, gdyż w przeciw.nym razie sprawa gru- źlicza ulega zaostrzeniu. W przeciwieństwie do glikokolanu miedziowego, dla CUx podaje Mi- chalski następujące wskazania: 1. wszystkie przypadki gruźlicy płuc ostre, wysoko gorączkujące z wysokim opadaniem, być może nawet ostre okresy gruźlicy pro- sówkowej płuc i opon w najpierwszych dniach choroby; 2. wszystkie przypadki gruźlicy płuc, w których pod wpływem wstrzy- kiwań glikokolanu miedzi przyśpiesza się opadanie krwinek; 3. okresy zaostrzenia gruźlicy płuc oraz przypadki gruźlicy płuc wy- siękowej przebiegające z wysoką gorączką i ze znacznym przyśpie- szeniem opadania krwinek. Praktycznie zatem biorąc mniej więcej w 60% gruźlicy płuc przyku- wającej chorego wskutek gorączki do łoża wskazane jest leczenie prze- tworem CUx, pozostałe zaś 40% “na prawdę” przewlekłej gruźlicy nadają się do leczenia glikokolanem miedziowym, który Michalski zastępuje przez CUx w okresach zaostrzenia choroby. Co się tyczy dawkowania CUx, to gdy chodzi o obniżenie przyspie- szonego opadania krwinek, poleca Michalski dożylne wstrzykiwanie co dzień 5 ml, natomiast dla zwalczania wysokiej gorączki – co dzień lub co drugi dzień 10 mI. Metoda, propagowana przez Michalskiego, nie znalazła dotychczas uznania. [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, olej lniany, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Leczenie przetworami miedzi Jako metode

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie zapobiegawcze uwiądu starczego wzbogaciło się w ostatnich latach o me- todę nowokainową. Okazuje się, że kilkuletnie stosowanie domięśniowych wstrzy- kiwań nowokfliny 2u w dawce 2-5 ml 3 razy tygodniowo, z wielokrotnym powta- rzaniem serii wstrzykiwań po 10-15 zabiegów, daje zadziwiające wyniki w lecze- niu zaburzeń związanych ze starzeniem się. W leczeniu uwiądu starczego osiąga- się efekty “odmładzające”. Zdaje się to być w tej chwili metoda przyszłości, jeśli chodzi o leczenie zapobiegawcze otępienia starczego. Wytłumaczenie tych wyników nie jest łatwe. Tajemnica zdaje się leżeć w tym, że nowokaina rozszerza naczynia krwionośne mózgu i tynt samym prowadzi do lepszego odżywienia tkanki mózgowej. Można by zaryzyko:yać twierdzenie, że długotrwałe działanie nowokainy na mózg ma mu- tatis mutandJs ten sam wpływ na sprawność psychiczną co np. intensywna praca umysłowa, k óra powoduje wzmożone ukrwienie tkanki mózgowej i jej lepsze od- żywienie. Na tym polega znane zjawisko, że uczeni zachowują do później starości sprawność ułmysłową, podczas gdy bezczynność umysłowa prowadzi do otępienia. Dla poparcia takiego sposobu wyjaśnienia mechanizmu “odmładzającego” działania nowokainy warto sięgnąć do argumentów, zaczerpniętych z zupełnie innej dziedziny. Mianowicie Brokmań i Bujko (1955) wstrzykiwali dzieciom chorym na gruźlicze zapa- lenie opony mózgu, dzieciom nieprzytomnym znajdującym się w ciężkim stanie, po 10 ml roztworu nowokainy dożylnie i uzyskiwali w 2-3 min. później zdumie- wające przejaśnienia się ich świadomości, z możliwością nawiązania z dziećmi dobrej łączności intelektualnej i uczuciowej, po czym po 10-15 min. dzieci zapadały napo- w ót w stan soporu. Jeszcze w r. 1946 autorzy francuscy usuwali na przeciąg 45 min. ślepotę na tle rzucawki porodowej za pomocą dożylnych wstrzykiwań nowokainy. Nowokaina wozszerzając naczynia mózgowe znosi stan kurczowy tętniczek, wywołany działaniem czynnika infekcyjno-toksycznego. Dzięki temu tkanka mózgowa doznaje lepszego uknwienia, Wpływ “odmładzający” na tkanki ustroju przypisać trzeba ta- kiemuż działaniu na ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Obecnie pracuje się nad wynalezieniem sposobu wstrzykiwania nowokainy w postaci depot, tak aby lek ten nie jednorazowo w dużej ilości, lecz w ciągu długiego czasu w mniejszych ilościach mógł się w stroju odszczepiać i działać. Można będzie w ten sposób przeciwdziałać zapobtegawczo uwiądowi starczemu, włącznie z otępieniem starczym i miażdżycowym. W tej chwili jeszcze nie marzy się o niczym więcej, jak tylko o przedłużaniu czło- wiekowi żytia przez przedłużanie mu okresu senium. Długowieczność będzie dla człowieka szczęściem dopiero wtedy, gdy zdołamy przedłużyć okres młodości, odsu- wając zgrzy iały wiek daleko ku setce. [przypisy: , olej lniany, foteliki dla dzieci, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

« Previous Entries