Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Iperyt azotowy w leczeniu gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Iperyt azotowy w leczeniu gruźlicy płuc Leczenie gruźlicy płuc iperytem azotowym opiera się na jego właści- wości pobudzania układu śródbłonkowo-siateczkowego, przyśpieszania bliznowacenia i cofania się stanów zapalnych (Aleksandrowicz) i na ha- mowaniu wzrostu prątków gruźlicy (Legeżyński). Lek wstrzykuje się dożylnie w postaci nitrogranulogenu 5-10 dni z rzędu w dawce 0,02 mg na kg wagi ciała w 10 mI fizjologicz- nego roztworu soli kuchennej zaraz po jego sporządzeniu. Pomiędzy poszczególnymi, seriami wstrzykiwań .5-10 wstrzykiwań każda prze- strzega się odstępu 3-tygodniowego. Leczenie trwa szereg miesięcy aż do uzyskania pożądanego wyniku. Właściwości iperytu przeciwzapalne, resorbujące i przyśpieszające bli- znowacenie zwiększają skuteczność leczenia gruźlicy płuc streptomycyną. Toteż Aleksandrowicz poleca skojarzone leczenie gruźlicy płuc ipery- tem i streptomycyną. Polega ono na stosowaniu nitrogranulogenu w wy- żej podany sposób i na dołączeniu leczenia streptomycyną, zaczynając od 7 dnia leczenia nitrogranulogenem; na który przypada szczyt przeciw- zapalnego działania iperytu. Streptomycynę stosuje się w dawce 0,25 na dobę kontynuując leczenie nią aż do ogólnej dawki 10-15,0. Ocena wartości metody iperytowo-streptomycynowej leczenia gruźlicy płuc wymaga dalszych spostrzeżeń.
Postępowanie przeciwobjawowe w gruźlicy płuc Podstawowe leczenie gruźlicy płuc poprawia stan chorobowy, zmniej- sza zatrucie ustroju jadami gruźliczymi i w ten sposób łagodzi, a nawet usuwa poszczególne dolegliwości niepokojące chorego. Nieraz jednak nie- które przypadłości i objawy są tak znaczne, że wymagają dodatkowego postępowania z zastosowaniem środków farmaceutycznych. Najczęściej są to objawy ogólne oraz objawy w zakresie klatki piersiowej. Chorzy uskarżają się nieraz na gorączkę, obfite nocne poty, bezsen- ność, ogólne osłabienie i wyczerpanie, w zakresie zaś narządu oddecho- wego – na bóle, suchy kaszel, częściej jednak z wykrztuszaniem, i na krwioplucie. Do częstych skarg należy brak łaknienia. Gorączka. [podobne: , Karmy dla psów, okulista, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Iperyt azotowy w leczeniu gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy podnieceniu psychoruchowym nastrój bywa euforyczny, czasem z objawami wiłosnymi. Z biegiem czasu postać skroniowa prowadzi również do daleko posuniętego otępienia i zniedołężnienia, wywołanego narastającymi objawami ogniskowymi i zanikiem napędu psychoruchowego. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku prowadzimy od dawna badania nad zróżnicowaniem obrazów klinicznych zależnie od wypadnięcia czynności części na- doczodołowej lub sklepieniowej płatów czołowych. Jeżeli zanik dotyczy głównie sklepistości, powstaje zespół czołowy, w którym górują objawy w rodzaju obniże- nia napędu psychoruchowego, zaniku samorzutności i inicjatywy, stępienia afektyw- nego, apatii i abulii itd. Obraz kliniczny odpowiada wówczas pojęciu syndroma con- vexo-frontale. Jeżeli natomiast przeważają zaniki części podstawnej płatów czo- łowych, czyli części nadoczodołowej, obraz kliniczny odpowiada pojęciu syndroma baseo-frontale. Na pierwszym planie znajdują się wówczas wybitne objawy cha- rakteropatyczne wskutek organicznego zaniku uczuciowości wyższej, przy bezkry- tycyzmie, daleko posuniętej euforii posuniętej nawet do nastroju wiłosnego (moria) i przy zaniku hamulców rozumowo-uczuciowych. Nie widać natomiast większej różnicy co do niedowładu zdolności myślenia przyczynowo-logicznego i abstrakcyj- nego, które to objawy stwierdzić można w obu postaciach zespołu czolowego. Zresztą w praktyce bardzo rzadko można rozgraniczyć dwie te postacie, jeżeli zanik płatów czołowych powstaje “od wewnątrz”, jak właśnie w przypadkach choroby Picka. Toteż w podanym na wstępie opisie obrazu klinicznego łatwo zauważyć typ zespołu mie- szanego (syndroma baseo-convexo-frontale). Przy tej sposobności warto podnieść, że w miarę gromadzenia spostrzeżeń z zakresu pneumoencefalografii, która w Kli- nice Gdańskiej stosowana bywa jako codzienny i podstawowy sposób diagnostyczny, coraz bardziej zaciera się granica między chorobą Picka a bardzo licznymi przypad- kami zaniku płatów czołowych rozmaitej etiologii, przeważnie nie znanej. Pojęcie choroby Picka pochodzi z okresu, gdy pneumoencefalografia była jeszcze zupełnie nie znana i gdy rozpoznanie kliniczne można było potwierdzić tylko na stole sek- cyjnym. Nic też dziwnego, że przypadki te uchodziły zawsze za rzadkie. Jeżeli na- tomiast pneumoencefalografię stosuje się często, we wszystkich przypadkach podej- rżanych o tło organiczne, to wówczas zmiany w płatach czołowych wykrywa się bardzo często, chociaż bardzo rzadko ma się sposobność mózgi te badać pośmiertnie, Pojęcie choroby Picka należałoby wówczas rozszerzyć bardzo znacznie i włączyć tu wszystkie przypadki zaników płatów czołowych nieokreślonej etiologii. Oczywiście eponimowe określenie, dzięki któremu nazwisko Picka uległo uwiecznieniu, musia- loby stracić rację bytu. Zresztą łatwo zauważyć względność pojęcia “nieokreślona etiologia”. Im usilniej zbieramy wywiady i im skrupulatniej przeprowadzamy ba- dania dodatkowe, tym częściej potrafimy określić etiologię. Niektóre sprawy cho- robowe pozwalają na zupełnie wyraźne i zdecydowane rozgraniczenie dwóch postaci zespołu czołowego. Na przykład w przypadkach .zespołu Morgagniego (hyperostosis jrontalis) stwierdza się dość wyraźnie wyizolowane objawy ze sklepistości płatów czołowych. To samo dotyczy przypadków powoli rosnących guzów mózgu, które wrastać mogą albo od strony sklepistości, albo od strony podstawnej. Jeżeli w tych ostatnich przypadkach nie ma jeszcze objawów wzmożonego ciśnienia śródmozgo- wego, to obraz kliniczny będzie występował wyraźnie albo jako syndrom a convexo- jrontale, albo jako syndroma baseo-trontale. Czasem sprawy pourazowe pozwalają również na wyraźne rozgraniczenie dwóch tych zespołów, chociaż najczęściej wi- dujemy obrazy mieszane. Ale nawet wtedy, podobnie jak w przypadkach choroby Picka, sztuka diagnostyczna pozwala wytrawnemu klinicyście już z góry, przed dokonaniem pneumoencefalografii, przyporządkować część objawów klinicznych uszkodzeniu sklepistości, a część uszkodzeniu obszaru nadoczodołowego. [podobne: , olejek kokosowy, salon fryzjerski mokotów, Karmy dla psów ]

Comments Off

« Previous Entries