Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Przy podnieceniu psychoruchowym nastrój bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy podnieceniu psychoruchowym nastrój bywa euforyczny, czasem z objawami wiłosnymi. Z biegiem czasu postać skroniowa prowadzi również do daleko posuniętego otępienia i zniedołężnienia, wywołanego narastającymi objawami ogniskowymi i zanikiem napędu psychoruchowego. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku prowadzimy od dawna badania nad zróżnicowaniem obrazów klinicznych zależnie od wypadnięcia czynności części na- doczodołowej lub sklepieniowej płatów czołowych. Jeżeli zanik dotyczy głównie sklepistości, powstaje zespół czołowy, w którym górują objawy w rodzaju obniże- nia napędu psychoruchowego, zaniku samorzutności i inicjatywy, stępienia afektyw- nego, apatii i abulii itd. Obraz kliniczny odpowiada wówczas pojęciu syndroma con- vexo-frontale. Jeżeli natomiast przeważają zaniki części podstawnej płatów czo- łowych, czyli części nadoczodołowej, obraz kliniczny odpowiada pojęciu syndroma baseo-frontale. Na pierwszym planie znajdują się wówczas wybitne objawy cha- rakteropatyczne wskutek organicznego zaniku uczuciowości wyższej, przy bezkry- tycyzmie, daleko posuniętej euforii posuniętej nawet do nastroju wiłosnego (moria) i przy zaniku hamulców rozumowo-uczuciowych. Nie widać natomiast większej różnicy co do niedowładu zdolności myślenia przyczynowo-logicznego i abstrakcyj- nego, które to objawy stwierdzić można w obu postaciach zespołu czolowego. Zresztą w praktyce bardzo rzadko można rozgraniczyć dwie te postacie, jeżeli zanik płatów czołowych powstaje “od wewnątrz”, jak właśnie w przypadkach choroby Picka. Toteż w podanym na wstępie opisie obrazu klinicznego łatwo zauważyć typ zespołu mie- szanego (syndroma baseo-convexo-frontale). Przy tej sposobności warto podnieść, że w miarę gromadzenia spostrzeżeń z zakresu pneumoencefalografii, która w Kli- nice Gdańskiej stosowana bywa jako codzienny i podstawowy sposób diagnostyczny, coraz bardziej zaciera się granica między chorobą Picka a bardzo licznymi przypad- kami zaniku płatów czołowych rozmaitej etiologii, przeważnie nie znanej. Pojęcie choroby Picka pochodzi z okresu, gdy pneumoencefalografia była jeszcze zupełnie nie znana i gdy rozpoznanie kliniczne można było potwierdzić tylko na stole sek- cyjnym. Nic też dziwnego, że przypadki te uchodziły zawsze za rzadkie. Jeżeli na- tomiast pneumoencefalografię stosuje się często, we wszystkich przypadkach podej- rżanych o tło organiczne, to wówczas zmiany w płatach czołowych wykrywa się bardzo często, chociaż bardzo rzadko ma się sposobność mózgi te badać pośmiertnie, Pojęcie choroby Picka należałoby wówczas rozszerzyć bardzo znacznie i włączyć tu wszystkie przypadki zaników płatów czołowych nieokreślonej etiologii. Oczywiście eponimowe określenie, dzięki któremu nazwisko Picka uległo uwiecznieniu, musia- loby stracić rację bytu. Zresztą łatwo zauważyć względność pojęcia “nieokreślona etiologia”. Im usilniej zbieramy wywiady i im skrupulatniej przeprowadzamy ba- dania dodatkowe, tym częściej potrafimy określić etiologię. Niektóre sprawy cho- robowe pozwalają na zupełnie wyraźne i zdecydowane rozgraniczenie dwóch postaci zespołu czołowego. Na przykład w przypadkach .zespołu Morgagniego (hyperostosis jrontalis) stwierdza się dość wyraźnie wyizolowane objawy ze sklepistości płatów czołowych. To samo dotyczy przypadków powoli rosnących guzów mózgu, które wrastać mogą albo od strony sklepistości, albo od strony podstawnej. Jeżeli w tych ostatnich przypadkach nie ma jeszcze objawów wzmożonego ciśnienia śródmozgo- wego, to obraz kliniczny będzie występował wyraźnie albo jako syndrom a convexo- jrontale, albo jako syndroma baseo-trontale. Czasem sprawy pourazowe pozwalają również na wyraźne rozgraniczenie dwóch tych zespołów, chociaż najczęściej wi- dujemy obrazy mieszane. Ale nawet wtedy, podobnie jak w przypadkach choroby Picka, sztuka diagnostyczna pozwala wytrawnemu klinicyście już z góry, przed dokonaniem pneumoencefalografii, przyporządkować część objawów klinicznych uszkodzeniu sklepistości, a część uszkodzeniu obszaru nadoczodołowego. [podobne: , olejek kokosowy, salon fryzjerski mokotów, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Przy podnieceniu psychoruchowym nastrój bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA PSYCHICZNE W NIEKTÓRYCH ORGANICZNYCH CHOROBACH MOZGU PROCESY ŚCIEŚNIAJĄCE PRZESTRZEŃ ŚRÓDCZASZKOWĄ (GUZY) Sprawy chorobowe, które tu omówimy, leżą na pograniczu neurologii i psy- chiatrii. Każda organiczna sprawa mózgowa, choćby zasadniczo była natury tylko neurologicznej, a więc przebiegała bez zaburzeń psychicznych, może w pewnych warunkach nabrać znaczenia psychiatrycznego. Dzieje się to naj- częściej w ten -sposób, że już pierwotnie dochodzi do objawów psychoorganicz- nych. Zdarza się jednak, że zaburzenia psychiczne mają charakter powikłań wtórnych, epigenetycznych. W tym ostatnim wypadku obraz kliniczny wikłają psychozy czynnościowe, które pojawić się mogą w przebiegu różnych etiolo- gicznie spraw chorobowych. Tego rodzaju powikłania utrudniają, a nie ułat- wiają rozpoznanie .. Przy guzach mózgu i jedna, i druga możliwość wchodzi w rachubę, ale tylko objawy zespołu psychoorganicznego mają dla nas zna- czenie rozpoznawcze ze względu na swoją jednolitość patogenetyczną. Przy rozpoznawaniu procesów ścieśniających przestrzeń śródczaszkową musimy abstrahować od możliwych powikłań epigenetycznych i wyosobnić objawy psy- choorganiczne, jedynie tylko przydatne rozpoznawczo. Często jesteśmy w tym położeniu, że musimy odczekać, aż minie majaczenie, zamroczenie czy jakikol- wiek inny zespół psychotyczny czynnościowy. Dopiero wtedy możemy ocenić wartość rozpoznawczą objawów psychoorganicznych. Często udaje się nam jednak jeszcze w czasie trwania psychozy czynnościowej wikłającej sprawę podstawową rozgraniczyć nozograficzne obydwa rzędy objawów i ustalić, które przynależą niewątpliwie lub prawdopodobnie do zespolu psychoorganicznego. Tak np. zaburzenia pamięci lub dezorientacja stwierdzane w stanie pomrocz- nym nie uprawniają nas do rozpoznania zespołu psychoorganicznego. Mamy do tego prawo dopiero wówczas, gdy objawy te utrzymują się trwale po nie- wątpliwym przeminięciu zamroczenia. Są jednakże objawy (np. moria, o któ- rej poniżej będzie mowa) pozwalające na przypuszczenie sprawy organicznej w rodzaju guza mózgu nawet jeszcze w czasie trwania psychozy czynnościowej. Do procesów ścieśniających przestrzeń śródczaszkową zaliczamy wszystkie sprawy, które powodują powiększenie się ,zawartości jamy czaszki. Ponieważ czaszka jest twardym pudłem, dochodzi wskutek tego do wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego. Wczesne rozpoznanie rozstrzyga w tych przypadkach o życiu i zdrowiu chorego. Przypadki te bardzo często dostają się w ręce psychiatrów, psychiatrzy muszą więc znać dobrze diagnostykę neurologiczno-psychiatryczną guzów mózgu. [patrz też: , olejek kokosowy, pierścionek zaręczynowy, protetyka ]

Comments Off

« Previous Entries