Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Teoria osrodkowego pochodzenia nadcisnienia tetniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Teoria ośrodkowego pochodzenia nadciśnienia tętniczego nie kłóci się bynaj- mniej z faktami organicznych zmian w układzie krążenia. Wszystko zależy od tego, w jakim stadium chory zgłasza się do lekarza. W naszych warunkach zgłasza się często poniewczasie, gdy już powstały wtórne zmiany organiczne. Polegają one, jak wiadomo, na zgrubieniu mięśniówki tętnic, na bujaniu i zwy- rodnieniu, najczęściej szklistym, błony wewnętrznej. Zmiany te dotyczą tętni- czek nerek, mózgu i siatkówki. Czy staniemy na stanowisku naczyniowego, ner- kowego, nerwowego czy hormonalnego pochodzenia nadciśnienia,. zawsze narzą- dem odpowiedzialnym za całość ustroju żywego i jego czynności jest kora móz- gowa (Byków), jakikolwek narząd będzie aparatem wykonawczym, spełniają- cym jej zlecenia. Za tezą tą przemawiają spostrzeżenia psychiatrów dotyczące psychogennego, nierzadko jatrogennego pochodzenia niektórych postaci nad- ciśnienia. Jeżeli nadciśnienie tętnicze ze zwyżką ciśnienia rozkurczowego trwa dłuższy czas, to praca lewej komory musi być większa, aby otworzyć zastawki półksiężycowate tętnicy głównej, pozostające pod wzmożonym ciśnieniem roz- kurczowym tętnicy głównej, Samo wzmożenie ciśnienia skurczowego ma nie- duże znaczenie dla pracy serca. Następstwem tego stanu rzeczy bywa przerost mięśnia sercowego i jego względne niedokrwienie, i to przy znacznym spotę- gowaniu zapotrzebowania na jego pracę. Klinicznie objawia się to dusznością wysiłkową lub nawet napadową, dychawicą sercową, kaszlem z białą plwociną, nieraz krwawo podbarwioną, sk.łormością do ostrego obrzęku płuc i dusznicy bo- lesnej, przerostem i rozszerzeniem lewej komory, szmerem skurczowym nad koniuszkiem, czasem i nad tętnicą główną itd. Pamiętać trzeba jednak, że po- pularyzacja więdzy lekarskiej może na drodze ideoplastii doprowadzić do bez- wiednego naśladownictwa wymienionych objawów, jak to bywa w histerii. Sprawy te mają znaczenie dla psychiatrii z wielu względów. Przede wszyst- kim nie trzeba zawsze wietrzyć czystej psychonerwicy, ponieważ pod skargami niby hipochondrycznymi kryć się mogą zmiany organiczne, zwłaszcza gdy opi- sane wyżej stadium Tasthenicum trwa bardzo długo i doprowadziło z upły- wem czasu do zmian organicznych. Chory dał się jednak poznać jako “histeryk” i lekarz nie podejrzewa nic nowego na dnie jego hipochondrii. Po drugie, czas już najwyższy zreformować naszą popularyzację wiedzy lekarskiej, która w obecnej postaci staje się dla ogromnej masy ludności źródłem wyobrażeń hipochondrycznych i jatrogennych urazów nerwicotwórczych. Po trzecie, ogół lekarzy praktyków powinien lepiej zgłębić diagnostykę psychiatryczną i myśleć o zaburzeniach czynnościowych nawet w tych przypadkach, w których obraz kliniczny naśladuje do złudzenia zespoły somatyczne. Po czwarte, zespół nad- ciśnienia tętniczego ma znaczenie również “czysto” psychiatryczne. Na tym tle pojawiać się mogą różne zespoły psychotyczne, depresyjny, majaczeniowy, za- mroczeniowy, schizofrenoidalny itd. W jednym przypadku zdarzyło mi się wi- dzieć groźnie przebiegający. zespół paranoiczny, który ustąpił po obniżeniu nad- ciśnienia, wywołanego sprawą nerkową. [więcej w: , fizjoterapia, Kabiny Sanitarne, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Teoria osrodkowego pochodzenia nadcisnienia tetniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W czasie leczenia streptomycyną spostrzegano następujące objawy toksyczne: 1. zmiany skórne z uczulenia (pokrzywka, rumień, grudki i inne); 2. zaburzenia słuchu, które mogą dojść aż do głuchoty; 3. zaburzenia równowagi objawiające się przede wszystkim zawrotami głowy; 4. gorączkę; 5. zwiększenie liczby krwinek kwasochłonnych w krwi; 6. zaburzenia czucia na kończynach i na twarzy. Pojawienie się eozynofilii w krwi nakazuje obniżenie dawek a powi- kłania nerwowe oraz skórne – zaprzestanie leczenia streptomycyną. W leczeniu gruźlicy płuc streptomycynę stosuje się domięśniowo w lOro roztworze w dawce początkowo 0,5 dwa razy dziennie w 12-go- dzinnych odstępach przez 10 dni z jednodniową przerwą po 5 dniu, a następnie po jednodniowej przerwie w dawce 0,25 dwa razy dziennie przez 30 dni, w ostrej gruźlicy prosówkowej. – w dawce dobowej 1,0 przez 3-6 miesięcy. Poczyniono próby leczenia gruźlicy płuc jamistej bezpośrednio wstrzy- kiwaniem streptomycyny do jamy gruźliczej przez ścianę klatki piersiowej w tych przypadkach, w których leczenie odmą opłucną było bezskuteczne lub niewykonalne. Leczenie polega na codziennym wpro- wadzaniu do jamy przez kilka miesięcy 0,5 g streptomycyny w 1 mI płynu. Większych dawek ani większego stężenia nie poleca się, by uniknąć wykrztuszania leku i miejscowego podrażnienia, które mo- głoby wywołać krwioplucie. Jednocześnie wstrzykuje się domięśniowo 2 razy dziennie w odstępach l2-godzinnych po 0,5 g streptomycyny za każdym razem, a to dla zapobieżenia wysiewom gruźliczym. Pod wpływem takiego postępowania spostrzega się stopniowe zmniej- szenie się jamy, gojenie się innych zmian gruźliczych w płucach oraz zmniejszanie się ilości plwociny i liczby w niej prątków. [podobne: , olejek makadamia, fizjoterapia, okulista ]

Comments Off

« Previous Entries