Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Metode tuberkulinowa stosuje sie obecnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metodę tuberkulinową stosuje się obecnie tylko w gruźlicy węzłów wnękowych oraz w włóknistych postaciach gruźlicy płucnej i pozapłucnej przebiegających bez gorączki lub z bardzo małą gorączką. Ponieważ są to postaci gruźlicy, które przebiegają przy odpowiednim ogólnym lecze- niu łagodnie i ulec mogą nie tylko poprawie, ale i wyleczeniu, przeto trudno właściwie ocenić, jaka rola w ostatecznym wyniku przypada na leczenie tuberkuliną. Natomiast szeroko stosuje się leczenie tuberkuliną w gruźlicy narządu wzroku. Poleca się je także w gośćcu stawowym pochodzenia gruźli- czego. Leczenie tuberkuliną w tych chorobach trwa długo. Zasadniczy warunek leczenia tuberkuliną stanowi unikanie wyraźnego odczynu po każdej jej dawce. Jest to metodą alergiczną Sahliego mająca na celu tworzenie ciał odpornościowych bez wywo- ływania silnych odczynów ogólnych i ogniskowych. Unika się w tej me- todzie nie tylko wzniesień gorączkowych i odczynu ogniskowego w po- staci zaostrzenia sprawy gruźliczej (zaostrzenie szmeru oddechowego, po- jawienie się szmeru oskrzelowego lub rzężeń, zwiększenie ich liczby, przybranie charakteru dźwięcznego itd.), ale za odczyn niepożądany uważa się także obniżenie wagi ciała, przyśpieszenie tętna, pogorszenie stanu podmiotowego w postaci ogólnego osłabienia, utraty łaknienia, bó- lów w okolicy klatki piersiowej itd., nawet jeżeli tym objawom me towa- rzyszy wzrost gorączki. By nie przeoczyć odczynu, wstrzykuje się tuber- kulinę w godzinach porannych i mierzy ogólną ciepłotę ciała przynaj- mniej 3 razy dziennie. Wobec możliwości odczynu późnego, pojawia- jącego się dopiero po 30-36 godzinach; następną dawkę wstrzykuje się najwcześniej dopiero po dobie licząc od końca odczynu. Zwiększając dawkę rozcieńczenia tuberkuliny wstrzykuje się stopniowo 1, 2, 3 i tak dalej aż do 9 podziałek gramowej strzykawki Pravatza, a następnie 1, 2 itd. podziałki kilkakrotnie silniejszego stężenia tuberkuliny itd. W miarę zwiększania dawek przerwy między wstrzykiwaniami muszą być. coraz dłuższe. Jeżeli jakakolwiek dawka wywołała odczyn, to należy przy na- stępnym wstrzykiwaniu w razie słabego odczynu powtórzyć tę samą, dawkę, a w razie odczynu znacznego – wstrzyknąć dawkę mniejszą. Jeżeli odczyn na dawkę powtórną lub mniejszą będzie silniejszy niż po- przedni, to należy przerwać leczenie na 10-14 dni i następnie rozpocząć od dawki znacznie mniejszej i zwiększać w dalszym leczeniu dawki bar- dzo ostrożnie. Jeżeli natomiast na dawkę powtórną odczyn ustroju nadal jest słaby, to stosuje się tę samą dawkę aż do zupełnego zniknięcia od- czynu na nią. Jeżeli odczyn nastaje już po pierwszej dawce przy rozpo- czemu leczenia, to najlepiej od razu ją zmniejszyć ID-krotnie, a nawet IDO-krotnie i zbliżając się do dawki pierwotnej zwiększać dawkę po- woli. Postępując w ten sposób doprowadzamy dawkę tuberkuliny do ile możności najwyższej dla danego chorego. Wymaga to bardzo długiego leczenia trwaj ącego miesiącami. Pod żadnym pozorem nie wolno skracać leczenia przez szybsze zwiększanie dawek lub częstsze wstrzy- kiwania. Toteż przystępując do leczenia tuberkuliną należy upewnić się, czy okoliczności pozwolą choremu wytrwać w tym leczeniu aż do końca. W przeciwnym razie tego leczenia nie należy w ogóle rozpoczynać. W celach leczniczych tuberkulinę stosuje się najczęściej w postaci podskórnych wstrzykiwań zwykle między łopatkami, pod nimi lub w oko” licy lędźwiowej. [podobne: , olejowanie włosów, poradnia psychologiczna kielce, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off