Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘ortopeda warszawa’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Dane o stanie raka płuca w zależności od wieku, płci, rasy i grupy etnicznej uczestników podano w tabelach S2a i S2b w dodatkowym dodatku. Zarówno w przypadku małych dawek tomografii komputerowej, jak i radiografii, 43% uczestników, którzy przeszli badania przesiewowe pod względem częstości występowania, było w wieku 55-59 lat w momencie rozpoczęcia badań, ale wskaźniki raka płuca u uczestników tej grupy wiekowej były najniższe (w grupa dawka CT, 0,4% na skriningu T1 i 0,7% na skriningu T2, a w grupie radiologicznej 0,3% na skriningach T1 i T2). Kontynuacja wyników pozytywnych
Informacje o wynikach diagnostyki pozytywnych wyników badań przesiewowych były dostępne dla większości uczestników obu grup w obu rundach przesiewowych (tabele S3a i S3b w dodatku uzupełniającym). Poza wizytami u lekarza i badaniami fizycznymi, badania obrazowe, w tym diagnostyczna tomografia komputerowa klatki piersiowej i tomografia emisji pozytronowej 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG-PET), były najczęściej przeprowadzanymi procedurami kontroli dodatnich testów w obu grupach iw obu rundach przesiewowych . Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘ortopeda warszawa’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Pomiary dokładności diagnostycznej i predykcyjnej w rundach T1 i T2 uzyskano przy użyciu danych tylko od uczestników, którzy mieli odpowiednie badania przesiewowe w odpowiednich rundach i dla których status raka płuc był znany. Dla każdego dychotomicznego (pozytywnego lub negatywnego) wyniku badania przesiewowego rak płuc został sklasyfikowany jako obecny lub nieobecny w momencie badania przesiewowego na podstawie szczegółowych zasad związanych z czasem diagnozy raka płuca w odniesieniu do odstępów skriningowych i testów diagnostycznych (zob. Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Czułość, swoistość, dodatnia wartość predykcyjna i ujemna wartość predykcyjna zostały obliczone zgodnie z przyjętymi definicjami, a przedziały ufności zostały obliczone za pomocą ładowania początkowego. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘ortopeda warszawa’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Szczegółowe wyniki przeglądu dotyczącego częstości występowania (T0) przedstawiono oddzielnie.2 Metody
Oględziny próbne
Projekt i kryteria kwalifikowalności NLST, a także cechy demograficzne uczestników NLST, zostały szczegółowo opisane wcześniej. 4. Rejestracja miała miejsce od sierpnia 2002 r. Do kwietnia 2004 r., A badanie przesiewowe miało miejsce od sierpnia 2002 r. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘ortopeda warszawa’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Porównanie wyników biopsji próbek genotypowych czerniaka i szpiku kostnego wykazało, że mutacja BRAF V600K była unikalna dla czerniaka, podczas gdy mutacja NRAS G12R była unikalna dla transformowanych komórek linii mieloidalnej. Populacja limfocytów pacjenta była typem dzikim zarówno dla BRAF, jak i NRAS. Figura 2. Figura 2. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries