Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

ZABURZENIA PSYCHICZNE W NIEKTÓRYCH ORGANICZNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA PSYCHICZNE W NIEKTÓRYCH ORGANICZNYCH CHOROBACH MOZGU PROCESY ŚCIEŚNIAJĄCE PRZESTRZEŃ ŚRÓDCZASZKOWĄ (GUZY) Sprawy chorobowe, które tu omówimy, leżą na pograniczu neurologii i psy- chiatrii. Każda organiczna sprawa mózgowa, choćby zasadniczo była natury tylko neurologicznej, a więc przebiegała bez zaburzeń psychicznych, może w pewnych warunkach nabrać znaczenia psychiatrycznego. Dzieje się to naj- częściej w ten -sposób, że już pierwotnie dochodzi do objawów psychoorganicz- nych. Zdarza się jednak, że zaburzenia psychiczne mają charakter powikłań wtórnych, epigenetycznych. W tym ostatnim wypadku obraz kliniczny wikłają psychozy czynnościowe, które pojawić się mogą w przebiegu różnych etiolo- gicznie spraw chorobowych. Tego rodzaju powikłania utrudniają, a nie ułat- wiają rozpoznanie .. Przy guzach mózgu i jedna, i druga możliwość wchodzi w rachubę, ale tylko objawy zespołu psychoorganicznego mają dla nas zna- czenie rozpoznawcze ze względu na swoją jednolitość patogenetyczną. Przy rozpoznawaniu procesów ścieśniających przestrzeń śródczaszkową musimy abstrahować od możliwych powikłań epigenetycznych i wyosobnić objawy psy- choorganiczne, jedynie tylko przydatne rozpoznawczo. Często jesteśmy w tym położeniu, że musimy odczekać, aż minie majaczenie, zamroczenie czy jakikol- wiek inny zespół psychotyczny czynnościowy. Dopiero wtedy możemy ocenić wartość rozpoznawczą objawów psychoorganicznych. Często udaje się nam jednak jeszcze w czasie trwania psychozy czynnościowej wikłającej sprawę podstawową rozgraniczyć nozograficzne obydwa rzędy objawów i ustalić, które przynależą niewątpliwie lub prawdopodobnie do zespolu psychoorganicznego. Tak np. zaburzenia pamięci lub dezorientacja stwierdzane w stanie pomrocz- nym nie uprawniają nas do rozpoznania zespołu psychoorganicznego. Mamy do tego prawo dopiero wówczas, gdy objawy te utrzymują się trwale po nie- wątpliwym przeminięciu zamroczenia. Są jednakże objawy (np. moria, o któ- rej poniżej będzie mowa) pozwalające na przypuszczenie sprawy organicznej w rodzaju guza mózgu nawet jeszcze w czasie trwania psychozy czynnościowej. Do procesów ścieśniających przestrzeń śródczaszkową zaliczamy wszystkie sprawy, które powodują powiększenie się ,zawartości jamy czaszki. Ponieważ czaszka jest twardym pudłem, dochodzi wskutek tego do wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego. Wczesne rozpoznanie rozstrzyga w tych przypadkach o życiu i zdrowiu chorego. Przypadki te bardzo często dostają się w ręce psychiatrów, psychiatrzy muszą więc znać dobrze diagnostykę neurologiczno-psychiatryczną guzów mózgu. [patrz też: , olejek kokosowy, pierścionek zaręczynowy, protetyka ]

Comments Off