Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Leczenie surowicami swoistymi oraz szczepionkami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie surowicami swoistymi oraz szczepionkami Leczenie gruźlicy płuc surowicami przeciwgruźliczymi, sporządzonymi w różny sposób (Maragliano, Marmorek, Martiniec i in.), oraz leczenie szczepionkami (szczepionka Włodzimierza FiHńskiego, deemina Zdzi- sława Mi.chaLskiego i in.) nie utrzymały się w lecznictwie gruźlicy płuc.
Chemoterapia w gruźlicy płuc Wspaniałe wyniki, uzyskane chemoterapią przez EhrLicha w leczeniu chorób, wywoływanych przez pierwotniaki, nasunęły pomysł poszukiwa- nia środków, które wywierałyby działanie bakteriozwrotne na prątki gruźlicy nie uszkadzając jednocześnie zdrowych tkanek. Uzyskano wkrótce liczne leki i barwniki, które istotnie po wprowadzeniu do ustroju gromadzą się po części na obwodzie gruzełków w ich komórkach nabłon- kowych, po części w masach zserowaciałych. Okazało się jednak, że chodzi tu tylko o przenikanie (dyfuzję) tych środków do tkanki obu- marłej, przy czym zjawisko to jest zupełnie nieswoiste, gdyż spostrzega się je. także w zmianach zapalnych niegruźliczych. Same prątki gruźlicy są często oporne w ustroju na te leki. Wpływ dodatni tych środków za- leży po części od ich działania bakteriostatycznego, po części zaś od akty- wacji przez nie komórek ustroju i zwiększenię w ten sposób sił obronnych. Z leków chemoterapeutycznych omówię tylko leczenie złotem i miedzią. [przypisy: , prawo medyczne, Depilacja laserowa, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Leczenie surowicami swoistymi oraz szczepionkami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PREZBIOFRENIA (PRESBYOPHRENIA), CZYLI STARCZY ZESPÓŁ KORSAKOWA W mianownictwie panuje tutaj zamieszanie. Bleuler utożsamia prezbiofreriię z chorobą Alzheimera, nie widząc między tymi jednostkami innej różnicy, jak tylko wcześniejszy lub późniejszy wiek występowania. Przeważa jednak po- gląd, że prezbiofrenia jest odmianą otępienia starczego z górującym w obra- zie klinicznym zespołem Korsakowa. Stan cielesny chorego bywa tutaj sto- sunkowo dobry, chociaż nie zawsze. Ponieważ ubytki pamięciowe chory wy- pełnia konfabulacjami i czyni to z pewną swadą, odnosi się wrażenie pe nej świeżości życiowej. Wrażenie to pogłębia się dzięki zachowanej pobudliwości uczuciowej i nie naruszonej strukturze osobowości. Nastrój bywa czasem hi- pomaniakalny. W postaci tej, częściej niż w innych postaciach otępienia star- czego, zdarza się względne wzmożenie popędu płciowego ze skłonnością do czynów nie rządnych w stosunku do nieletnich. Konfabulacje mają tutaj zaz- wyczaj dość umiarkowaną treść, daleką od fantastyczności alkoholicznego zes- połu Korsakowa. Gurewicz słusznie uznaje pojęcie presbiofrenii za zbędne, a nazwę samą za nic nie mówiącą, nie znaczy ona bowiem nic więcej jak “psy- choza starcza”. Starczy zespół Korsakowa nie jest więc osobną jednostką, lecz raczej odmianą otępienia starczego. Zespół ten z biegiem czasu zaciera się w obrazie klinicznym postępującego otępienia. OTĘPIENIE MIAŻDŻYCOWE (DEMENTIA ARTERIOSCLEROTICA) Miażdżyca naczyń mózgowych nabiera znaczenia psychiatrycznego wówczas, gdy proces ten dotknie w szerokiej mierze małych naczyń mózgowych. Dzieje się to w okresie przed starczym, ale czasem zmiany te występują późno. Nad etiologią i patogenezą miażdżycy naczyń, a także nad zmianami anato- mopatologicznymi znamiennymi dla tego cierpienia, nie będziemy się tu za- trzymywali, gdyż są to rzeczy znane skądinąd. [podobne: , psycholog Kraków, prawo medyczne, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries