Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

PREZBIOFRENIA (PRESBYOPHRENIA), CZYLI STARCZY ZESPÓL

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PREZBIOFRENIA (PRESBYOPHRENIA), CZYLI STARCZY ZESPÓŁ KORSAKOWA W mianownictwie panuje tutaj zamieszanie. Bleuler utożsamia prezbiofreriię z chorobą Alzheimera, nie widząc między tymi jednostkami innej różnicy, jak tylko wcześniejszy lub późniejszy wiek występowania. Przeważa jednak po- gląd, że prezbiofrenia jest odmianą otępienia starczego z górującym w obra- zie klinicznym zespołem Korsakowa. Stan cielesny chorego bywa tutaj sto- sunkowo dobry, chociaż nie zawsze. Ponieważ ubytki pamięciowe chory wy- pełnia konfabulacjami i czyni to z pewną swadą, odnosi się wrażenie pe nej świeżości życiowej. Wrażenie to pogłębia się dzięki zachowanej pobudliwości uczuciowej i nie naruszonej strukturze osobowości. Nastrój bywa czasem hi- pomaniakalny. W postaci tej, częściej niż w innych postaciach otępienia star- czego, zdarza się względne wzmożenie popędu płciowego ze skłonnością do czynów nie rządnych w stosunku do nieletnich. Konfabulacje mają tutaj zaz- wyczaj dość umiarkowaną treść, daleką od fantastyczności alkoholicznego zes- połu Korsakowa. Gurewicz słusznie uznaje pojęcie presbiofrenii za zbędne, a nazwę samą za nic nie mówiącą, nie znaczy ona bowiem nic więcej jak “psy- choza starcza”. Starczy zespół Korsakowa nie jest więc osobną jednostką, lecz raczej odmianą otępienia starczego. Zespół ten z biegiem czasu zaciera się w obrazie klinicznym postępującego otępienia. OTĘPIENIE MIAŻDŻYCOWE (DEMENTIA ARTERIOSCLEROTICA) Miażdżyca naczyń mózgowych nabiera znaczenia psychiatrycznego wówczas, gdy proces ten dotknie w szerokiej mierze małych naczyń mózgowych. Dzieje się to w okresie przed starczym, ale czasem zmiany te występują późno. Nad etiologią i patogenezą miażdżycy naczyń, a także nad zmianami anato- mopatologicznymi znamiennymi dla tego cierpienia, nie będziemy się tu za- trzymywali, gdyż są to rzeczy znane skądinąd. [podobne: , psycholog Kraków, prawo medyczne, dentysta Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

PREZBIOFRENIA (PRESBYOPHRENIA), CZYLI STARCZY ZESPÓL

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

a. Objawy neurasteniczno-hipohondryczne bywają naj- wcześniejszym zwiastunem rozwijającego się cierpienia. Przeważnie, niestety, dochodzimy po niewczasie do wniosku, że długotrwałe skargi podmiotowe cho- rego, poprzedzające wystąpienie wyraźnych już objawów guza mózgu, były tym, co określa się mianem stadium neurasthenicum tumoris cerebri. W okre- sie skarg neurasteniczno-hipochondrycznych rzadko przychodzi lekarzowi na myśl, że może tu chodzić o zapowiedź tak poważnej sprawy mózgowej. Skargi te wyglądają banalnie. Chory skarży się na bóle głowy o typie opisanym po- wyżej, na uczucie zmęczenia, zanik energii życiowej i radości życia, zdenerwo- wanie i przygnębienie, niechęć do pracy, ospałość, czasem stany lękowe i bez- senność. Ma on silne poczucie choroby i wyolbrzymia najlżejsze dolegliwości. Wśród powodzi skarg hipochondrycznych łatwo przeoczyć objawy istotne. Je- żeli dokładnie zbieramy wywiad, to uderza nas brak uchwytnych przyczyn dolegliwości chorego, Skarży się on na uczucie znużenia, lecz o przepracowa- niu nie może być mowy. Skarży się na zdenerwowanie, lecz ani środowisko rodzinne, ani warunki pracy i życia nie dają mu. do tego powodu. Mimo troskli- wego leczenia objawy te wzmagają się stopniowo i właśnie ten postępujący charakter sprawy powinien nasuwać podejrzenie poważnej sprawy organicz- nej mózgu. b. Ilościowe zaburzenia świadomosci zdają się być jednym z naczelnych objawów guza mózgu, towarzyszących sprawie od początku do końca, Już w okresie zwiastunów neurastenicznych chory skarży się na ospałość. Z biegiem czasu otoczenie widzi coraz wyraźniej senność chorego (sorn- nolentia). Senność chorego podlega wahaniom, i to równolegle do innych obja- wów. Gdy bóle głowy są silniejsze i gdy występują nudności lub wymioty, senność chorego wyraźnie się potęguje. W pewne dni, gdy samopoczucie cho- rego poprawia się, staje się on mniej ospały. Ale nawet w te lepsze dni próg pobudliwości zdaje się. podwyższać. Przy badaniu musimy choremu pytania i zlecenia głośno powtarzać, aby je wreszcie zrozumiał i dobrze wykonał. Uwaga i pojmowanie są wyraźnie zakłócone. Zdolność zapamiętywania jest obniżona. Chorzy nużą się łatwo. W tym okresie krzywa Kraepelina może już niedwuz- nacznie przemawiać za procesem organicznym. Chory śpi dużo, także w dzień. Tak mówią jego najbliżsi, on sam skarżyć się może przy tym na bezsenność. Zarówno mowa, jak i ruchy ulegają spowolnieniu. Przy rozwiniętym guzie mózgu ospałość przechodzi w półśpiączkę (sopor), a wreszcie w śpiączkę (coma). [przypisy: , olejek arganowy do włosów, prawo medyczne, wkładki sfp ]

Comments Off

« Previous Entries