Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘proktolog’

Ze wzgledu na te ujemne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze względu na te ujemne strony operacji Sauerbrucha, Monaldi opra- cował (w r. 1932) torakoplastykę przednio-boczną. która nie usztywnia klatki piersiowej, natomiast usuwa urazy odde- chowe chorego płuca. Operacja polega: 1. na wyrwaniu nerwu przeponowego, które usuwa najpotężniejszy uraz od- dechowy, wywierany przez oddychanie przeponowe, i 2. na całkowitym usunięciu pierwszego żebra i wycięciu kawałków żeber długości od 6 do 8 cm od II do VIII żebra z uniemożliwieniem odtworzenia się żeber, przez co zachowuje się zupełną trwałą sprężystość klatki piersiowej z usunięciem urazów oddechowych zapadnię- tego płuca. Kawałki żeber wycina się wzdłuż linii największej ruchomości ściany klatki piersiowej, zwanej “Linea dom.nanto”. Biegnie ona od dołka nadobojczyko- wego przez pierwsze międzyżebrze przy mostku ku dołowi i na zewnątrz aż do linii pachowej środkowej w VII międzyżebrzu. Operację Monaldiego wykonuje się w znieczuleniu miejscowym dwuczasowo. Zadanie pierwszego posiedzenia stanowi wyrwanie nerwu przeponowego i wycięcie podokostne kawałków żeber . od drugiego do ósmego. Po tygodniu wykonuje się wycięcie częściowe III i II żeber oraz. całkowite usunięcie podokostne I żebra. Dla zapobieżenia odtworzeniu się żeber niszczy się okostną za pomocą okładów, przepojonych 8-10% formaliną. Chorzy opuszczają łóżko już w tydzień po operacji. Gorączka po ope- racji trwa tylko przez kilka dni. Ilość plwociny szybko się zmniejsza, prątki gruźlicy często znikają już wkrótce, kaszel ustępuje lub znacz- nie łagodnieje. Operowana strona klatki piersiowej prawie nie bierze udziału w oddychaniu, a płuco pozostaje w zupełnym spoczynku, co sprzyja gojeniu się zmian gruźliczych. Torakoplastyka tylno – boczna ma dawać najlepsze wyniki w sucho- tach płuc wysiękowo-rozpadowych i w przypadkach jam, położonych w sprężystym jeszcze miąższu, pod warunkiem że ich ściany nie zeszty- wniały. Jeżeli jamy, usadowione w szczycie lub w okolicach przykrę- gowych, są otoczone stwardniałym miąższem płucnym lub mają ściany sztywne, to operacja Monaldiego nie daje dobrego wyniku. W tych przy- padkach naj właściwsza jest torakoplastyka prz.ykręgowa Sauerbrucha. [hasła pokrewne: , integracja sensoryczna, proktolog, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

Ze wzgledu na te ujemne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Materiał polski, zebrany przeze mnie do 1 maja 1927 r. z wyłączeniem przypadków wątpliwych co do rozpoznania gruźlicy płuc, stwierdza, źe na 285 przypadków lecze, nia złotem uzyskano poprawę w 61% (174 przypadki), natomiast pozostało bez zmiany lub uległo pogorszeniu 39 % (111 przypadków), w tym zmarło w czasie leczenia lub. wkrótce – 13% (37 przypadków). Paweł Ma.rtyszewski stosując przeważnie alochryzynę uzyskał na 219 przypadków, leczonych złotem w warunkach sanato- ryjnych, poprawę w 25,1 % (55 przypadków), na 33 przypadki, leczone metodą od- prężającą płuco i złotem, w 33,3% (11 przypadków), natomiast na 309, leczonych metodą odpręźającą, w 29% (90 przypadków) i na 815, leczonych samą tylko me- todą higieniczno-klimatyczną, w 9,1 % (66 przypadków). W materiale polskim, zebra- nym przez Romana Renckiego za okres czasu do roku 1932, odsetek stałej poprawy nie przekracza 37 %. L. Bel”na?d, gorący zwolennik leczenia złotem, uzyskał na 727 przypadków, spostrzeganych długo, poprawę w 606% (441 przypadków) i w po- zostałych polepszenia nie było. Z przetworów złota w Polsce stosuje się przeważnie sanochryzynę. Sanochryzynę stosuje się dożylnie, przy czym zwraca się uwagę, by lek nie dostał się poza żyłę, gdyż to wywołuje pieczenie, bolesne obrzmienie lub zbity naciek, czasami nawet zgorzel. Wstrzy- kiwanie tych przetworów domięśniowo jest bardzo bolesne. Alochryzynę wstrzykuje się domięśniowo. Miochryzynę także domię- śniowo w 570 zawiesinie oleistej. Rozpoczyna się od dawek małych, mia- nowicie od 0,025-0,05 gramów, ił u dzieci nawet, od 0,01 i wstrzykuje się w odstępach co najmniej tygodniowych. Dawkę zasadniczo stale się zwiększa, chyba że był duży odczyn, który nakazuje powtórzyć dawkę poprzednią. Podczas leczenia dozoruje się ustawicznie wagę ciała chorego, mocz, ogólną ciepłotę ciała, stan podmiotowy i stan narządów wewnę- trznych. Brak w okresie leczenia wzrostu wagi ciała, zwłaszcza zaś stały jej spadek, ustawiczny brak poprawy podmiotowego stanu chorego, poja- wienie się uporczywej biegunki powinny być wskazówką dla zaprze- stania dalszego leczenia złotem, mimo nawet pewnej poprawy w str.rue chorego. [hasła pokrewne: , proktolog, olejek arganowy, korekcja wzroku ]

Comments Off