Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

CHOROBA KRAEPELINA Pod nazwa ta

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBA KRAEPELINA Pod nazwą tą opisuje się w piśmiennictwie obrazy kliniczne składające się z jed- nej strony z objawów katato.no.idalnych (po.dniecenie z rozkojarzeniem, niepokój, urojenia, omamy), jednakże zazwyczaj bez negatywizmu, z drugiej strony z wy- raźnych o.bjawóch psycheorganicznych (bezsenso.wne urojenia, o.tępienie, organiczne- zaburzenia pisma, zamazana mowa), Występują też napady padaczko.wate lub szcze- gólne napady typu tężcowego. Przy ostrym przebiegu chorzy często giną wśród bie- gunek i charłactwa ze zmianami odżywczymi skóry. Przebieg bywa czasem podostry, mo.żliwe są remisje. Histopatologicznie stwierdza się w trzech górnych warstwach korowych zmiany zwyrodnieniowe komórek nerwowych. Dolne warstwy korowe zawierają komórki nerwowe blade, napęczniałe, rozkładające się. Takie same zmiany widuje się w ciele prążkowanym (corpus striatum), w jądrze migdałowatym kreso- mózgowia (nucleus amygdale .trunci telencephali) i w jądrze zębatym móżdżku (nu- cleus dentatus). Griinthal uważa chorobę tę za nie tak rzadką. Przyczyn jej nie znamy. Przypuszcza się, że chodzi o sprawę “autotoksyczną”. Nie jest Dna związana. koniecznie z wiekiem podeszłym, gdyż czasem zaczyna się już w trzecim dziesiątku lat . ZWYRODNIENIE W ĄTROBOWO-SOCZEWKOWATE (DEGENERATIO HEPATO-LENTICULARIS) Jest to stosunkowo rzadkie cierpienie, występujące rodzinnie, polegające na po- stępujących zaburzeniach metabolizmu: Pierwsze spostrzeżenie kliniczne pochodzi od Frerichsa (1854), późniejsze od Westphala (1883) i Strumpella (1898). Chociaż opisy Wilsona (1912) różniły się znacznie od poprzednich, wszystkie te różnice symptoma- tologiczne zjednoczono pod wspólną nazwą zwyrodnienia wątrobowo-soczewko- watego. Istotne są zaburzenia w gospodarce miedzią, która odkłada się w wątrobie i w mózgu, a także w rogówce. Miedź wydala się z moczem w ilości 10-20 razy większej niż normalnie. Cierpienie uważa się za enzymopatię z uwarunkowanym .genetycznie defektem syntezy białkowej. Do typowych objawów należą: zaburzenia pozapiramidowe i móżdżkowe, marskość wątroby, obwódka rogówkowa, hipokupremia i hiperkupruria, wybitne obniżenie aktywności parapolifenolooksydazy równolegle z zanikiem zawierającego miedź ciała białkowego ceruloplazminy. Klinicznie sprawa przejawia się ciężkimi objawami cha- rakteropatycznymi: zanik uczuć społecznych i hamulców moralnych, lekkomyślny stosunek do spraw miłosno-seksualnych, zanik poważniejszych zainteresowań i dą- żeń, brak wytrwałości w nauce i w pracy, męczliwość. Sprawność intelektualna bywa dość dobra, najwyżej osiąga ona poziom debilizmu. Niektórzy (np. Tschabit- scher i in., 1965) mówią nieściśle o psychopathisches Syndrom mit organischen Ziigen. [hasła pokrewne: , olej do włosów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

CHOROBA KRAEPELINA Pod nazwa ta

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do procesów ścieśniających przestrzeń śródczaszkową należą: 1) nowotwory mózgowia, jego naczyń i opon oraz samej czaszki; 2) procesy zapalne mózgu, które działają, podobnie jak guz, np. ropień lub ziar- niak zapalny (granuloma); 3) pasożyty mózgu; 4) zaburzenia krążenia, mogą również ścieśniać przestrzeń śródczaszkową, np. przekrwienie bierne lub czynne, wylewy krwawe, utrudnienie odpływu płynu móz- gowo-rdzeniowego (wodogłowie), obrzęk i obrzmienie mózgu (Schaltenbrand). Wymienione grupy czynników wikłają się często wzajemnie, np. nowotwór może przez ucisk wywołać utrudnienie odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego i doprowa- dzić do wodogłowia, nawet jeszcze w tym okresie, gdy nie ma innych objawów wzmożonego ciśnienia wywołanego przez pierwotny guz. Podobnie nowotwory i ropnie zwykle wywołują w sąsiedztwie obrzęk tkanki mózgowej lub obrzmienie. Obrzęk polega na nagromadzeniu płynu w szczelinach międzytkankowych, pod- czas gdy obrzmienie (Hirnschwellung – Reichardt) polega na napęcznieniu miąższu tkankowego wskutek nadmiernego wchłonięcia wody, a także przybytku istoty su- chej komórek. Stany te mogą z Kolei utrudniać krążenie płynu. Powstaje w ten spo- sób circulus vitiosus, który powoduje tym większe wzmożenie ciśnienia śródczaszko- wego. Ciśnienie to prawidlowo, u leżącego człowieka wynosi 80-140 mm slupa wody. W ułożeniu ciała pionowym spada ono poniżej zera. W warunkach fizjologicznych zawartość jamy czaszki waha się zależnie od oddychania, tętna, pracy umysłowej itd. Wahania te zależą od wypełnienia krwią naczyń mózgowych i wyrównane są przez odpowiedni odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego .10 kanału kręgowego. Dłużej trwa- jące wahania wyrównuje wchłanianie płynu przez układ żylny. Do tych wyrównaw- czych celów jama czaszki rozporządza pewną przestrzenią rezerwową. Dopóki prze- strzeń ta wystarcza do wyrównania przybytku zawartości czaszki spowodowanego przez proces ekspansywny, dopóty nie ma klinicznych objawów wzmożonego ciśnie- nia śródczaszkowego. Objawy te pojawiają się, gdy granica ta ulegnie przekroczeniu. [hasła pokrewne: , Prywatne przedszkole Kraków, bielizna damska sklep internetowy, medycyna estetyczna ]

Comments Off

« Previous Entries