Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Obraz kliniczny. Choroba czesciej wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny. Choroba częściej występuje u kobiet mz u mężczyzn. Bardzo rzadko pojawia się nawet znacznie przed 45 r. ż., opisywano też bardzo późno rozpoczynające się przypadki. Czas trwania wynosi od dwóch do kilku- nastu lat. Przebieg jest przewlekły. Nawet gdy sprawa jest dość daleko posu- nięta, niższe czynności psychiczne mogą być stosunkowo dobrze utrzymane, a więc zdolność zapamiętywania może być nienajgorsza, chory może dobrze rachować, zwłaszcza jeśli ma zawodową wprawę, może posiadać dużo wia- domości szkolnych, toteż badanie testami czasem wypada zbyt korzystnie, także uwagę chory jest zdolny skupiać należycie. W postaci czołowej uderzająco często choroba zaczyna się od objawów obniżenia uczuciowości wyższej. Ucz- ciwy dotąd człowiek zaczyna kraść, opuszczać się w pracy, stawać się w sło- wach i czynach bezwstydny, zatraca poczucie taktu i dystansu, w stosunku do przełożonych okazuje bezczelność i nieposłuszeństwo, staje się leniwy i zatraca inicjatywę, rodzinę uderza jego grubiaństwo, żarłoczność, wyuzdanie płciowe. Jeżeli te pierwsze zmiany charakterologiczne nie zaprowadzą chorego do wię- zienia lub do szpitala psychiatrycznego, to niebawem zauważyć można postę- pujący .zanik napędu psychoruchowego. Chory staje się małomówny (oligo- phasia) aż do mutyzmu, trwa godzinami w tępym bezruchu, przestaje się czym- kolwiek zajmować lub wykonuje jakiekolwiek mechaniczne zajęcie, najczęściej bezproduktywne. Na pytanie odpowiada, lecz samorzutnie nie podejmuje żad- nej styczności z otoczeniem. Na energiczniejsze pytania odpowiada nierozsąd- nym śmiechem, byle jaką odpowiedzią “na odczepne”, czasem opryskliwie. Chory robi wrażenie znużonego, chód jego staje się ciężki, przygarbi a się, przestaje dbać o siebie, wymaga ciągłego pielęgnowania i karmienia, w prze- ciwnym razie zginąłby. Jeżeli uda się nawiązać z nim rozmowę, to stwierdza się zanik wszelkich zainteresowań i daleko posunięte zubożenie pojęć, zwłasz- cza abstrakcyjnych. Myślenie przyczynowo-logiczne, nawet przy niezłym za- sobie wiadomości szkolnych, staje się dla chorego niemożliwością. Przy postaci czołowej może brakować neurologicznych zmian. Plyn mózgowo-rdzeniowy po- zostaje prawidłowy. Wczesne rozpoznanie bywa bardzo trudne. Cierpienie za- czyna się często od zwiastunów neurastenicznych nietypowych : nerwowość, bóle głowy, trudność skupienia myśli, łatwe nużenie się, bezsenność, roztarg- nienie, zapominalstwo, przygnębienie, czasem pewna lękliwość. Czasem już w tym okresie na pneumoencefalogramie można stwierdzić r-ozszerzenie ko- mór, tudzież powietrze w przestrzeniach podpajęczynówkówych nad zanikłymi częściami kory. Postać skroniową znamionuje raczej odhamowanie mowy z ga- datliwością oraz ogniskowe objawy psychiczne. Z ważniejszych zaburzeń neu- rologicznych zwracają tu uwagę: agramatyzm, afazja sensoryczna i parafazja, werbigeracje, palilalia, echolalia, paligrafia i echografia, echoprakcja ideomo- toryczna. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, sklep kolagen, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Obraz kliniczny. Choroba czesciej wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poza zaburzeniami afatycznymi stwierdza się agnozję: chorzy nie rozpoz- nają przedmiotów codziennejło użytku ani dobrze im znanych osób z najbliż- szego otoczenia, nie rozpoznaną też trafnie strony prawej i lewej ani ułożenia własnych kończyn (autotopagnozja). Zależy to od zmian. w zakręcie kątowym (gyrus angularis) i w rowku międzyciemieniowym (sulcus interparietalis). Objawy te bywają zmienne i niewyraźne w porównaniu z zaburzeniami ognis- kowymi pochodzącymi z tychże okolic, dlatego nadano im nazwę “zamazanych objawów ogniskowych”. W miarę jak pogłębiają się objawy zespołu psychoor- ganicznego, chorzy stopniowo zatracają poczucie choroby, jednakże jeszcze długi czas mogą mieć zachowaną uczuciowość wyższą i zachowywać się bez zarzutu. Z czasem otępienie zwiększa się, pojawia się dezorientacja w miejscu i czasie, występuje skłonność do stereotypowych czynności, np. ruchów prania, tarcia. rąk, kręcenia pigułek, wycierania. przedmiotów, przewracania pościeli. Nawet wówczas jeszcze utrzymują chorzy zazwyczaj dobrą łączność uczuciową z oto- czeniem, takt i uprzejmość. Zwiększającej się bezradności chorych towarzy- szy wybitna euforia, czasem o cechach morii. Niekiedy przeważa jednak na- strój tępy. Czasem chorzy bywają drażliwi i skłonni do podnieceń, wówczas wymyślają w gniewie, przy czym objawy logokloniczne utrudniają im wypo- wiadanie się. Na rozgniewanego chorego można jednak łatwo wpłynąć uspoka- jająco i wywołać w nim wśród wyraźnej chwiejności uczuciowej rozrzewnie- nie lub rozweselenie. Gdy postępujące zniedołężnienie zmusi chorego do prze- bywania w łóżku, wystąpić mogą przykurcze. Balint (wg Opalskiego) opisał tzw. niezborność wzrokową (ataxia optica), polegającą na niemożności utrzy- mania pod kontrolą wzroku określonego kierunku ruchu kończyn, głównie górnych. W przebiegu choroby Alzheimera występują czasem napady udarowe z porażeniami i śpiączką, napady porażenia (paralityczne) szybko mijające oraz napady padaczkowe. Z innych objawów ruchowych zdarza się odruch ssania, ustawiczne żucie oraz grubofaliste drżenie rąk. Występuje też wzmożone na”: pięcie mięśniowe, którego pochodzenie piramidalne nie zostało dowiedzione. Choroba jest nieuleczalna i prowadzi nieuchronnie do charłactwa oraz do zu- pelnego zniedołężnienia psychicznego. Śmierć występuje najczęściej po upły- wie 4-5 lat. Wyjątkowo tylko choroba trwa dłużej. Najczęstszym powikłaniem epigenetycznym bywa majaczenie. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, implanty Warszawa, psycholog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries