Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rehabilitacja dzieci’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Rak oskrzelowo-pęcherzykowy obejmował czysty gruczolakorak in situ, minimalnie inwazyjny gruczolakorak i inwazyjny gruczolakorak, dominujący lepidic (tj. Wzrost komórek nowotworowych ograniczony do uprzednio istniejących struktur pęcherzyków płucnych); te podtypy histologiczne są teraz klasyfikowane oddzielnie.11 W grupie radiologicznej zdiagnozowano kilka raków raka oskrzelikowo-pęcherzykowego, prawdopodobnie dlatego, że trudno je rozróżnić w obrazowaniu planarnym. Częstość występowania drobnokomórkowego raka była podobna w grupach z małą dawką CT i radiografią podczas obydwu badań przesiewowych, ale w grupie z małą dawką CT rak drobnokomórkowy był częściej wykrywany u uczestników z wynikami dodatnimi niż u osób z ujemnymi wynikami. , podczas gdy w grupie radiografii częściej zdiagnozowano u uczestników badania negatywne przesiewowe niż u osób z pozytywnym wynikiem. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja dzieci’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Wśród uczestników z rakiem płuca w znanym stadium 87 miało stadium IA raka (47,5%); 39 miało raka IB, IIA lub IIB stopnia zaawansowania (21,3%); a 57 miało raka III lub IV stopnia (31,1%). Wśród uczestników badania radiograficznego, którzy otrzymali diagnozę raka płuc w T1, etap ten był znany w 132 z 133 uczestników; 31 miało raka stadium IA (23,5%); 23 miało raka IB, IIA lub IIB stopnia zaawansowania (17,4%); a 78 miało raka III lub IV stopnia (59,1%). Rozkłady fazowe w T2 były podobne do rozkładów w T1 w każdej grupie. W grupie z małą dawką CT wzrost wczesnych stadiów raka płuca był związany ze spadkiem późnych stadiów raka płuca. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja dzieci’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Dane o stanie raka płuca w zależności od wieku, płci, rasy i grupy etnicznej uczestników podano w tabelach S2a i S2b w dodatkowym dodatku. Zarówno w przypadku małych dawek tomografii komputerowej, jak i radiografii, 43% uczestników, którzy przeszli badania przesiewowe pod względem częstości występowania, było w wieku 55-59 lat w momencie rozpoczęcia badań, ale wskaźniki raka płuca u uczestników tej grupy wiekowej były najniższe (w grupa dawka CT, 0,4% na skriningu T1 i 0,7% na skriningu T2, a w grupie radiologicznej 0,3% na skriningach T1 i T2). Kontynuacja wyników pozytywnych
Informacje o wynikach diagnostyki pozytywnych wyników badań przesiewowych były dostępne dla większości uczestników obu grup w obu rundach przesiewowych (tabele S3a i S3b w dodatku uzupełniającym). Poza wizytami u lekarza i badaniami fizycznymi, badania obrazowe, w tym diagnostyczna tomografia komputerowa klatki piersiowej i tomografia emisji pozytronowej 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG-PET), były najczęściej przeprowadzanymi procedurami kontroli dodatnich testów w obu grupach iw obu rundach przesiewowych . Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja dzieci’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Obciążenie wirusowe tego pacjenta było zbyt niskie (poziom RNA HCV <200 IU na mililitr) do analizy sekwencjonowania. W 24 tygodnie po leczeniu, miano wirusa tego pacjenta było niewykrywalne. Spośród 10 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, (10%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 24 tygodniu po leczeniu. Sekwencjonowanie populacji i głębokie sekwencjonowanie nie wykazały żadnych mutacji zawierających S282T u żadnego z 9 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem i brakiem odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, u którego wystąpił nawrót po leczeniu badanym. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries