Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

W grupie radiograficznej największy guz lub masa obserwowana wśród 65 nowotworów płuc wykrytych podczas badania przesiewowego T1 miała średnicę od 4 do 10 mm u 9 uczestników (13,8%), od 11 do 20 mm u 22 uczestników (33,8%), od 21 do 30 mm u 16 uczestników (24,6%), a ponad 30 mm u 10 uczestników (15,4%). Dodatnia wartość predykcyjna dla wykrycia guzka o dowolnej wielkości na skriningu T1 w grupie radiograficznej wyniosła 4,4%, ale wzrosła do 67,4% dla pozytywnych wyników skriningowych z późniejszą biopsją. W obu grupach dodatnia wartość predykcyjna dla wykrywania guzka wzrastała wraz ze wzrostem rozmiaru guza z 4 do 30 mm. W grupie radiografii dodatnia wartość predykcyjna dla guzków mniejszych niż 4 mm była stosunkowo wysoka; nie jest jasne, czy te guzki odpowiadały rakowi płuc, czy też zachęciły do dalszych badań, które doprowadziły do ostatecznego rozpoznania raka płuca, chociaż to ostatnie wyjaśnienie jest bardziej prawdopodobne. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Pacjenci we wszystkich czterech grupach otrzymywali sofosbuwir (Gilead Sciences) i rybawirynę (Copegus, Roche) przez 12 tygodni. Pacjenci z grupy otrzymywali tylko sofosbuwir i rybawirynę, podczas gdy pacjenci w grupach 2, 3 i 4 otrzymywali odpowiednio 4, 8 i 12 tygodni współistniejącego peginterferonu alfa-2a (Pegasys, Roche). Sofosbuwir podawano doustnie w dawce 400 mg raz na dobę. Rybawiryna była podawana doustnie dwa razy na dobę, z dawkami określonymi w zależności od masy ciała (1000 mg na dobę u pacjentów o masie ciała <75 kg i 1200 mg na dobę u pacjentów o masie ciała . Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Brakowało tylko niewielkiej ilości danych dla pierwotnego wyniku (brakowało 9% miesięcznych obserwacji kontrolnych), a brakujące dane były równomiernie rozłożone pomiędzy grupami leczenia. Wyniki analizy wrażliwości opartej na wielokrotnym przypisywaniu brakujących danych były zgodne z wynikami analizy pierwotnej. Nie stwierdzono istotnych interakcji między grupą leczoną a wcześniejszym zastosowaniem antycholinergicznym (P = 0,16) lub wyjściową częstością nietrzymania moczu w trybie pilnym (P = 0,53). Jednakże wyższa wyjściowa częstość epizodów nietrzymania moczu w trybie pilnym na dobę wiązała się z większym zmniejszeniem epizodów nagłego nietrzymania moczu (P <0,001). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Drugorzędne wyniki skuteczności obejmowały odsetek uczestników z całkowitym rozpoznaniem pilnego nietrzymania moczu i odsetek z ponad 75% zmniejszeniem nietrzymania moczu w trybie pilnym; wyniki co miesiąc w Skróconej formie kwestionariusza nadreaktywnego pęcherza (OABq-SF) 8,9; wyniki na 2, 4 i 6 miesięcy w PGSC; oraz wyniki na 3 i 6 miesięcy na następujących instrumentach jakości życia podawanych podczas rozmów telefonicznych: Skrócona forma spisu uciśnięć miednicy (PFDI-SF), 10 Skrócona forma kwestionariusza oceny wypełnienia miednicy (PFIQ-SF), 10 i Pacjent Globalne Wrażenie Poprawy (PGI-I) .11 OABq-SF zawiera skalę objawów i skalę jakości życia, z których każda mieści się w zakresie od 0 do 100. Wyższe wyniki w skali objawowej-nasilenia gorsze objawy, natomiast wyższe wyniki w skali jakości życia wskazują na lepszą jakość życia. PFDI-SF mierzy poziom stresu związanego z zaburzeniami dna miednicy, a PFIQ-SF mierzy wpływ zaburzeń dna miednicy na codzienne życie; wyniki na obu skalach wynoszą od 0 do 300, przy czym wyższe wartości oznaczają większy dystres i większy negatywny wpływ na codzienne życie. PGI-I jest zgłaszanym przez pacjenta pomiarem postrzeganej poprawy w leczeniu, w skali od (znacznie lepiej) do 7 (znacznie gorszej). Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries