Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rehabilitacja neurologiczna’

CHOROBA ALZHEIMERA.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBA ALZHEIMERA. Jest to choroba rzadka. Występuje zwykle w okresie przedstarczym, w wieku między 50 a 65 r. ż., wyjątkowo znacznie wcześniej. W ciągu kilku lat doprowadza do głębokiego otępienia. Etiologia nie jest wyświetlona. Oprócz starości odgrywają tu rolę jakieś inne czynniki, gdyż wyjątkowo sprawa może wystąpić nawet w wieku młodzieńczym. W wielu przypadkach zdaje się odgrywać pewną rolę dziedziczność. Pod względem anatomopatologicznym chodzi o zanik mózgu, głównie kory mózgowej. Zanik ten postępuje szybciej i bywa większy niż w otępieniu starczym, jednakże nie osiąga tych rozmiarów co w chorobie Pieka. W obrazie histopatologicznym stwierdza się to samo co w otępieniu starczym i w chorobie Picka, mianowicie płytki starcze oraz zmiany we włókienkach śródkomórkowych, ponadto stłuszczenie komórek nerwowych. Największe zmiany dotyczą kory czołowej i rogu Amona, jednakże zanik ma charakter rozlany. Simma znalazł zmiany wsteczne w komórkach zwojowych wzgórka wzrokowego, mianowicie w następujących jego częściach: nuczeus mediodorsalis, pulvinar i jądra boczne. Zmian tych nie spotyka się w otępieniu starczym. Obraz kliniczny. Z początku chory ma pełne poczucie choroby i skarży się na osłabienie pamięci, zmniejszenie wydajności pracy i apatię. Spostrzeżenia te niepokoją go, lecz czuje się bezradny i prosi o pomoc. Otoczenie stwierdza zanik napędu psychoruchowego i zainteresowań. W pracy występują coraz liczniejsze niedociągnięcia, których chory nie umie wyjaśnić. Przestaje on dbać o czystość, o swój wygląd zewnętrzny, o opinię pracodawcy. Najchętniej spędza czas bezczynnie. W czytaniu i liczeniu chorzy robią grube omyłki, w piśmie ich występuje paligrafia i echografia. Zatraca się sprawność w dobrze wyuczonych czynnościach mechanicznych. W zaburzeniach mowy, podobnie jak w innych chorobach wieku starczego, góruje czynnik amnestyczny. Pojawiają się trudności w doborze słów. Zaburzenia afatyczne, apraktyczne i agnostyczne prowadzą do trudności porozumienia się z otoczeniem i do zjawisk apraktyczno- ideatoryjnych. Chorzy mają trudności już przy ubieraniu się, przy zwyczajnych czynnościach życia codziennego i niedołężnieją w szybkim tempie. Poza niewyraźną, parafatyczną mową stwierdza się często logoklonię, tj. rytmiczne powtarzanie końcowych zgłosek. Objawy te zależą od faktu, że największym uszkodzeniom ulega kora w okolicach ośrodków mowy. [patrz też: rehabilitacja kręgosłupa, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja niemowląt ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja neurologiczna’

CHOROBA ALZHEIMERA.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poza zaburzeniami afatycznymi stwierdza się agnozję: chorzy nie rozpoznają przedmiotów codziennego użytku ani dobrze im znanych osób z najbliższego otoczenia, nie rozpoznaną też trafnie strony prawej i lewej ani ułożenia własnych kończyn (autotopagnozja). Zależy to od zmian w zakręcie kątowym (gyrus angularis) i w rowku międzyciemieniowym (sulcus interparietalis). Objawy te bywają zmienne i niewyraźne w porównaniu z zaburzeniami ogniskowymi pochodzącymi z tychże okolic, dlatego nadano im nazwę “zamazanych objawów ogniskowych”. W miarę jak pogłębiają się objawy zespołu psychoorganicznego, chorzy stopniowo zatracają poczucie choroby, jednakże jeszcze długi czas mogą mieć zachowaną uczuciowość wyższą i zachowywać się bez zarzutu. Z czasem otępienie zwiększa się, pojawia się dezorientacja w miejscu i czasie, występuje skłonność do stereotypowych czynności, np. ruchów prania, tarcia. rąk, kręcenia pigułek, wycierania. przedmiotów, przewracania pościeli. Nawet wówczas jeszcze utrzymują chorzy zazwyczaj dobrą łączność uczuciową z otoczeniem, takt i uprzejmość. Zwiększającej się bezradności chorych towarzyszy wybitna euforia, czasem o cechach morii. Niekiedy przeważa jednak nastrój tępy. Czasem chorzy bywają drażliwi i skłonni do podnieceń, wówczas wymyślają w gniewie, przy czym objawy logokloniczne utrudniają im wypowiadanie się. Na rozgniewanego chorego można jednak łatwo wpłynąć uspokajająco i wywołać w nim wśród wyraźnej chwiejności uczuciowej rozrzewnienie lub rozweselenie. Gdy postępujące zniedołężnienie zmusi chorego do przebywania w łóżku, wystąpić mogą przykurcze. Balint (wg Opalskiego) opisał tzw. niezborność wzrokową (ataxia optica), polegającą na niemożności utrzymania pod kontrolą wzroku określonego kierunku ruchu kończyn, głównie górnych. W przebiegu choroby Alzheimera występują czasem napady udarowe z porażeniami i śpiączką, napady porażenia (paralityczne) szybko mijające oraz napady padaczkowe. Z innych objawów ruchowych zdarza się odruch ssania, ustawiczne żucie oraz grubofaliste drżenie rąk. Występuje też wzmożone napięcie mięśniowe, którego pochodzenie piramidalne nie zostało dowiedzione. Choroba jest nieuleczalna i prowadzi nieuchronnie do charłactwa oraz do zupełnego zniedołężnienia psychicznego. Śmierć występuje najczęściej po upływie 4-5 lat. Wyjątkowo tylko choroba trwa dłużej. Najczęstszym powikłaniem epigenetycznym bywa majaczenie. [przypisy: rehabilitacja kręgosłupa, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja niemowląt ]

Comments Off

« Previous Entries