Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rehabilitacja we Wrocławiu’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Próg wielkości guzka, który wskazuje na pozytywny wynik przesiewowy, niezależnie od tego, czy opiera się na średnicy, czy analizie objętościowej wspomaganej komputerowo, wynosi 19,20 i będzie się różnić w zależności od poziomu ryzyka raka płuc i musi być oceniony w kontekście badanej kohorty . NLST miał wiele ograniczeń. Po pierwsze, na wyniki mógł wpłynąć efekt zdrowego ochotnika, chociaż efekt ten byłby podobny w obu grupach przesiewowych.1 Po drugie, w tej analizie dane dotyczące wykorzystania zasobów medycznych zostały ograniczone do uczestników z pozytywnymi wynikami badań przesiewowych. Nasze dane nie doceniają liczby dodatkowych procedur i związanych z nimi zagrożeń, które mogą wynikać z doniesień o wynikach innych niż związane z potencjalnym rakiem płuc. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja we Wrocławiu’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Rak oskrzelowo-pęcherzykowy obejmował czysty gruczolakorak in situ, minimalnie inwazyjny gruczolakorak i inwazyjny gruczolakorak, dominujący lepidic (tj. Wzrost komórek nowotworowych ograniczony do uprzednio istniejących struktur pęcherzyków płucnych); te podtypy histologiczne są teraz klasyfikowane oddzielnie.11 W grupie radiologicznej zdiagnozowano kilka raków raka oskrzelikowo-pęcherzykowego, prawdopodobnie dlatego, że trudno je rozróżnić w obrazowaniu planarnym. Częstość występowania drobnokomórkowego raka była podobna w grupach z małą dawką CT i radiografią podczas obydwu badań przesiewowych, ale w grupie z małą dawką CT rak drobnokomórkowy był częściej wykrywany u uczestników z wynikami dodatnimi niż u osób z ujemnymi wynikami. , podczas gdy w grupie radiografii częściej zdiagnozowano u uczestników badania negatywne przesiewowe niż u osób z pozytywnym wynikiem. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja we Wrocławiu’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

W grupie radiograficznej największy guz lub masa obserwowana wśród 65 nowotworów płuc wykrytych podczas badania przesiewowego T1 miała średnicę od 4 do 10 mm u 9 uczestników (13,8%), od 11 do 20 mm u 22 uczestników (33,8%), od 21 do 30 mm u 16 uczestników (24,6%), a ponad 30 mm u 10 uczestników (15,4%). Dodatnia wartość predykcyjna dla wykrycia guzka o dowolnej wielkości na skriningu T1 w grupie radiograficznej wyniosła 4,4%, ale wzrosła do 67,4% dla pozytywnych wyników skriningowych z późniejszą biopsją. W obu grupach dodatnia wartość predykcyjna dla wykrywania guzka wzrastała wraz ze wzrostem rozmiaru guza z 4 do 30 mm. W grupie radiografii dodatnia wartość predykcyjna dla guzków mniejszych niż 4 mm była stosunkowo wysoka; nie jest jasne, czy te guzki odpowiadały rakowi płuc, czy też zachęciły do dalszych badań, które doprowadziły do ostatecznego rozpoznania raka płuca, chociaż to ostatnie wyjaśnienie jest bardziej prawdopodobne. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja we Wrocławiu’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Obciążenie wirusowe tego pacjenta było zbyt niskie (poziom RNA HCV <200 IU na mililitr) do analizy sekwencjonowania. W 24 tygodnie po leczeniu, miano wirusa tego pacjenta było niewykrywalne. Spośród 10 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, (10%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 24 tygodniu po leczeniu. Sekwencjonowanie populacji i głębokie sekwencjonowanie nie wykazały żadnych mutacji zawierających S282T u żadnego z 9 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem i brakiem odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, u którego wystąpił nawrót po leczeniu badanym. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries