Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rozstanie’

Zapobieganie i leczenie zaburzen psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych na tle starzenia się i sta- rości nie jest zadaniem wdzięcznym. Starość jest początkiem śmierci, a contra vim mortis non est remedium in hortis. Prowadzona przez uczonych całego świata walka o przedłużenie człowiekowi życia, jest równocześnie psychiatryczną akcją zapobiegawczą. Podobnie leczenie miażdżycy tętnic mózgu polega na tym samym co leczenie miażdżycy ogólnej. Dodać tu można, że umiarkowana praca fizyczna jest zapobiegawczo i leczniczo korzystna, praca umysłowa zaś wprost konieczna. Chory powinien jak naj dłużej oddawać się swoim zwykłym zajęciom zawodowym. Bezczynność prowadzi do rychłego upadku władz umysłowych. Wskazany jest umiar- kowany i regularny tryb życia. Unikać trzeba wszystkiego, co obciąża krążenie lub wzmaga ukrwienie mózgu, a więc obowiązuje bezwzględny zakaz napojów wysko- kowych, gwałtownych wzruszeń, przesady w jedzeniu i piciu, wyczerpujących ku- racji kąpieliskowych itd. Do ogólnego uspokojenia nadaje się najlepiej psychotera- pia prowadzona przez doświadczonego lekarza, do którego chory ma zaufanie. Małe dawki jodu lub analogiczne sposoby leczenia mają między innymi znaczenie psy- cholecznicze. To samo dotyczy leczenia i zapobiegania otępieniu starczemu. Tutaj w jeszcze wyższym stopniu obowiązuje zasada pozostawienia starcowi jak naj dłużej jego pracy zawodowej. Nawet w daleko posuniętym otępieniu może starzec wykonywać bardzo dobrze czynnoser zawodowe, do których od wielu lat przywykł, Wytrącenie go z tych zajęć grozi katastrofą życia psychicznego. Czy w domu, czy w zakładzie wystrzegać się trzeba trzymania starców w łóżku. Pomijając przeciwwskazania inter- nistyczne i chirurgiczne (przykurcze), wskazać trzeba na niebezpieczeństwo przy- spieszonego otępienia. Zanieczyszczanie się bywa również następstwem zbyt dtu- giego pobytu w łóżku. Przy uspokajaniu podnieceń pamiętać trzeba, że starcy źle znoszą leki: wystarczy pół lub nawet ćwierć dawki. [przypisy: , domowe sposoby na trądzik, rozstanie, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Zapobieganie i leczenie zaburzen psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego po jednej stronie znosi zwykle od razu ruchy oddechowe odpowiedniej połowy przepony i wiodąc z czasem do jej zaniku pociąga za sobą jej uniesienie się po stronie operowanej ku górze. Następuje to zwykle po pewnym czasie, nierzadko dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach. Po wyrwaniu prawegol nerwu przeponowego przepona unosi się zazwyczaj wyżej niż po wyr- waniu lewego: w pierwszym wypadku przepona znajduje się po zabiegu podczas wdechu średnio o 8 cm wyżej nii po lewej stronie a podczas Wydechu o 4 cm, natomiast po wyrwaniu lewego nerwu odpowiednie odległości wynoszą 6 cm i 2 cm w stosunku do prawej połowy prze- pony. Przyczyną odmiennego zachowania się obu połów przepony jest to, że unoszeniu się lewej polowy przeciwdziała Poniekąd serce leżące na przyśrodkowej jej części. Nie zawsze jednak wyrwanie nerwu prze- ponowego pociąga za sobą zmianę ustawienia przepony. Nie ma jej wte- dy, gdy istnieje dodatkowy nerw przeponowy lub zespolenie nerwu przeponowego, z nerwem podobojczykowym. Dodatkowe unerwienie ruchowe przepony, bywa czasami tak silnie rozwinięte, że zastępuje zupełnie czynność głównego pnia nerwu przeponowego, Rozległe zrosty u podstawy płuca mogą znacznie zmniejszyć uniesienie się przepony. Niekiedy przepona unosi się stopniowo dopiero z czasem, po tygodniach lub miesiącach, a nawet po upływie 1-1/2 lat w miarę- zapadania się dolnego płata płucnego. Czasami po stronie operowanej spostrzega się ruchy paradoksalne przepony. Polegają one na unoszeniu się przepony podczas wdechu i opadaniu podczas wydechu, zależnie prawdopodobnie od ujem- nego działania ssącego klatki piersiowej w czasie wdechu. Czasami prze- pona jest nieruchoma po stronie operowanej, natomiast badaniem radio- logicznym stwierdza się wahadłowe ruchy oddechowe śródpiersia. Zależą one od tego, że drugie płuco przesuwa w okresie wdechu śródpiersie w stronę operowaną, by zapobiec powstawaniu próżni wskutek unieru- chomienia przepony. [patrz też: , rozstanie, okulista, olejek cbd ]

Comments Off

« Previous Entries