Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Sposób dzialania wyrwania nerwu przeponowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sposób działania wyrwania nerwu przeponowego na sprawę gruźliczą w płucach nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniony. Badaniami spirorne- trycznymi i rentgenoskopowymi stwierdzono zmniejszenie po zabiegu po- jernnosci płuc oraz ucisk dolnego płata płucnego sprzyjający zmniejsze- niu się i znikaniu jam usadowionych w tym płacie oraz rozrostowi w nim. tkanki łącznej. Zatem co do tego działanie wyrwania nerwu przepono- wego jest zasadniczo takie samo jak odmy opłucnej, z tą różnicą, że jest znacznie słabsze i dotyczy dolnego płata płucnego. Mechaniczny ucisk płuca nie jest jednak głównym czynnikiem leczniczym po wyrwaniu nerwu przeponowego, jak przypuszczano początkowo. Istotnie, spostrze- żenia kliniczne dowodzą, że zabieg ten działa czasami korzystnie także na zmiany gruźlicze, usadowione w środkowej części płuca i nawet w szczycie. Skuteczność wyrwania nerwu przeponowego w takich przy- padkach zależy prawdopodobnie od zarośnięcia wcięcia międzypłatowego, wskutek czego zniesienie ruchów przepony i wyższe jej ustawienie ogra- nicza ruchomość także górnego plata, nie zaś tylko dolnego. Dobre wyniki leczenia gruźlicy płuc wyrwaniem nerwu przeponowego jednak nie stoją w bezpośrednim związku ze stopniem uniesienia przepony po zabiegu, a samo zmniejszenie pojemności płuc zaczyna po. pewnym czasie ustępować (Tadeusz Wąsowski), zwiększona bowiem praca mięśni klatki piersiowej wyrównywa poniekąd osłabienie lub zniesienie czynności prze- pony. Toteż obecnie przypisuje się większe znaczenie uszkodzeniu włókien współczulnych, przebiegających w nerwie przeponowym. Pociąga to za sobą wyraźne zwolnienie tętna i zwolnienie krążenia w płucach. Wsku- tek tego zmniejsza się zatrucie ustroju jadami gruźliczymi, a w płucach w miejscu zmian gruźhczych następuje bujniejszy rozrost tkanki łącznej. Zdzisław Michalski i Mariusz Piasecki przypisują dużą rolę zastojowi limfy na przewodzie piersiowym, a Tadeusz W ąsowski – łagodzeniu przez zabieg suchego napadowego kaszlu. [więcej w: , olej kokosowy, odzież dla dzieci, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Sposób dzialania wyrwania nerwu przeponowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Michalski zwraca uwagę, że wyrwanie nerwu przeponowego wywołując .porażenie najpotężniejszego mięśnia oddechowego, jakim jest przepona, wybitnie osłabia “uraz oddechowy” chorego płuca statyczny i dynamiczny podczas oddychania, a zwłaszcza kaszlu. Działanie jest szczególnie korzystne w tych przypadkach, w których przepona po za- biegu unosi się podczas wdechu ku górze i przez to chroni przed urazem oddechowym poniekąd także płat górny. W tym działaniu Morelli ao- patruje się przyczyn skuteczności wyrwania nerwu przeponowego w przy- padkach zmian gruźliczych w górnym płacie. Gdy więc odma opłucna osłaniając .ehore płuco powietrzem jakby poduszeczką gumową działa skutecznie przez całkowite zniesienie urazu oddechowego sta- tycznego i dynamicznego, to znaczenie wyrwania nerwu przeponowego polega na ograniczeniu urazu oddechowego, zależnym od pora- źenia przepony i jej unoszenia się podczas wdechu. Korzystny i szybki skutek leczenia gruźlicy płuc wyrwaniem nerwu przeponowego, uzyskany w początkowym okresie stosowania tego za- biegu, spowodował szerokie jego rozpowszechnienie. Zaczęto polecać go nawet jako zabieg poprzedzający odmę opłucną leczniczą, twierdząc, że przy takim postępowaniu wybitnie zmniejsza się częstość powikłania odmy zapaleniem opłucnej, skraca się czas leczenia i osiąga się szybsze i lepsze rozszerzenie się uciśniętego płuca po ukończeniu leczenia. W miarę je- dnak nagromadzania się materiału klinicznego i spostrzegania dalszego losu chorych na gruźlicę płuc, leczonych wyrwaniem nerwu przepono- wego, początkowy zapał do tego zabiegu znacznie się zmniejszył. Gdy Bronisław Łepkowski uzyskał wyniki pomyślne w warunkach leczenia sana- toryjnego w 56,25% przypadków, to Zdzisław Szczepański analizując 110 przy- padków, leczonych wyrwaniem nerwu przeponowego w Uzdrowisku Miejskim dla chorych na płuca w Otwocku w okresie od r. 1927 do 1936 i spostrzeganych przez niego od przeszło pół roku od lat 10, dochodzi do wniosku, że poprawę uzyskano mniej więcej w 30%, zdolność do pracy w 15%, wyleczenie kliniczne w 7%. FeLiks OszkieL ria 103 chorych, poddanych wyrwaniu nerwu przeponowego w Domu Zdro- wia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Michalinie, których obserwacja wynosiła od jednego roku do 5 lat, spostrzegał zgon 59% (61 przypadków), postępujące pogorszenie w 21,4% (22 przypadki), poprawę z utrzymsewaniesm się prątków gruźlicy, w plwocinie, w 8% (8 przypadków) i poprawę bez prątków w plwocinie w 11,6% (12 przypadków). Ch. Bergenbaum na 81 przypadków, spostrzeganych od 2 miesięcy do 5 lat w Sanatorium “Marpe” w Otwocku, uzyskał w 14% wyleczenie kliniczne (trwałe zniknięcie jam i prątków oraz powrót zdolności do. pracy), w 10% – poprawę stanu ogólnego z częściową zdolnością do pracy i zniiR:nięciern prątków przy utrzy– mującej się jamie, w 13% – nieznaczną poprawą ogólnego stanu przy utrzymującej. się jamie i prątkach w plwocinie, w 39,5% poprawy nie było; 12.% chorych zmarło;. los 12,5% chorych operowanych jest nieznany. Rist oblicza odsetek wyników po- myślnych przy leczeniu gruźlicy płuc wyrwaniem nerwu przeponowego na 13%, a Sauerbruch na 800 przypadków, spostrzeganych w. ciągu 10 Jat, stwierdza tylko- 2 niewątpliwe wyleczenia. [podobne: , kurs sep, korekcja wzroku, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries