Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Przy podnieceniu psychoruchowym nastrój bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy podnieceniu psychoruchowym nastrój bywa euforyczny, czasem z objawami wiłosnymi. Z biegiem czasu postać skroniowa prowadzi również do daleko posuniętego otępienia i zniedołężnienia, wywołanego narastającymi objawami ogniskowymi i zanikiem napędu psychoruchowego. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku prowadzimy od dawna badania nad zróżnicowaniem obrazów klinicznych zależnie od wypadnięcia czynności części na- doczodołowej lub sklepieniowej płatów czołowych. Jeżeli zanik dotyczy głównie sklepistości, powstaje zespół czołowy, w którym górują objawy w rodzaju obniże- nia napędu psychoruchowego, zaniku samorzutności i inicjatywy, stępienia afektyw- nego, apatii i abulii itd. Obraz kliniczny odpowiada wówczas pojęciu syndroma con- vexo-frontale. Jeżeli natomiast przeważają zaniki części podstawnej płatów czo- łowych, czyli części nadoczodołowej, obraz kliniczny odpowiada pojęciu syndroma baseo-frontale. Na pierwszym planie znajdują się wówczas wybitne objawy cha- rakteropatyczne wskutek organicznego zaniku uczuciowości wyższej, przy bezkry- tycyzmie, daleko posuniętej euforii posuniętej nawet do nastroju wiłosnego (moria) i przy zaniku hamulców rozumowo-uczuciowych. Nie widać natomiast większej różnicy co do niedowładu zdolności myślenia przyczynowo-logicznego i abstrakcyj- nego, które to objawy stwierdzić można w obu postaciach zespołu czolowego. Zresztą w praktyce bardzo rzadko można rozgraniczyć dwie te postacie, jeżeli zanik płatów czołowych powstaje “od wewnątrz”, jak właśnie w przypadkach choroby Picka. Toteż w podanym na wstępie opisie obrazu klinicznego łatwo zauważyć typ zespołu mie- szanego (syndroma baseo-convexo-frontale). Przy tej sposobności warto podnieść, że w miarę gromadzenia spostrzeżeń z zakresu pneumoencefalografii, która w Kli- nice Gdańskiej stosowana bywa jako codzienny i podstawowy sposób diagnostyczny, coraz bardziej zaciera się granica między chorobą Picka a bardzo licznymi przypad- kami zaniku płatów czołowych rozmaitej etiologii, przeważnie nie znanej. Pojęcie choroby Picka pochodzi z okresu, gdy pneumoencefalografia była jeszcze zupełnie nie znana i gdy rozpoznanie kliniczne można było potwierdzić tylko na stole sek- cyjnym. Nic też dziwnego, że przypadki te uchodziły zawsze za rzadkie. Jeżeli na- tomiast pneumoencefalografię stosuje się często, we wszystkich przypadkach podej- rżanych o tło organiczne, to wówczas zmiany w płatach czołowych wykrywa się bardzo często, chociaż bardzo rzadko ma się sposobność mózgi te badać pośmiertnie, Pojęcie choroby Picka należałoby wówczas rozszerzyć bardzo znacznie i włączyć tu wszystkie przypadki zaników płatów czołowych nieokreślonej etiologii. Oczywiście eponimowe określenie, dzięki któremu nazwisko Picka uległo uwiecznieniu, musia- loby stracić rację bytu. Zresztą łatwo zauważyć względność pojęcia “nieokreślona etiologia”. Im usilniej zbieramy wywiady i im skrupulatniej przeprowadzamy ba- dania dodatkowe, tym częściej potrafimy określić etiologię. Niektóre sprawy cho- robowe pozwalają na zupełnie wyraźne i zdecydowane rozgraniczenie dwóch postaci zespołu czołowego. Na przykład w przypadkach .zespołu Morgagniego (hyperostosis jrontalis) stwierdza się dość wyraźnie wyizolowane objawy ze sklepistości płatów czołowych. To samo dotyczy przypadków powoli rosnących guzów mózgu, które wrastać mogą albo od strony sklepistości, albo od strony podstawnej. Jeżeli w tych ostatnich przypadkach nie ma jeszcze objawów wzmożonego ciśnienia śródmozgo- wego, to obraz kliniczny będzie występował wyraźnie albo jako syndrom a convexo- jrontale, albo jako syndroma baseo-trontale. Czasem sprawy pourazowe pozwalają również na wyraźne rozgraniczenie dwóch tych zespołów, chociaż najczęściej wi- dujemy obrazy mieszane. Ale nawet wtedy, podobnie jak w przypadkach choroby Picka, sztuka diagnostyczna pozwala wytrawnemu klinicyście już z góry, przed dokonaniem pneumoencefalografii, przyporządkować część objawów klinicznych uszkodzeniu sklepistości, a część uszkodzeniu obszaru nadoczodołowego. [podobne: , olejek kokosowy, salon fryzjerski mokotów, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Przy podnieceniu psychoruchowym nastrój bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Późno pojawiające się napady padaczkowe powinny zawsze budzić podejrze- I nie guza mózgu. O ile napady korowe typu Jacksona mają znaczenie objawu lokalizacyjnego, o tyle napady uogólnione nie dają podstaw do takiej oceny, gdyż najczęściej bywają wyrazem wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego. Jak z tego widzimy, żaden pojedynczo wzięty objaw nie posiada bezwzględnej sil dowodowej, lecz razem wzięte, choćby nie były w komplecie, powinny budzić podejrzenie guza mózgu. Dopiero pojawienie się objawów ogniskowych łącznie z wynikami badań pneumo- i elektroencefalograficznych rozstrzyga o rozpoz- naniu . Zaburzenia psychiczne zwłaszcza gdy chodzi o wczesne rozpoznanie lub o rozpoznanie tam, gdzie wszystkie inne objawy zawiodą, posiadają ogromne przez neurologów na ogół nie zawsze doceniane znaczenie rozpoznawcze. I tutaj można zresztą powiedzieć, że wynik badania psychiatrycznego nigdy nie daje jeszcze pewności rozpoznawczej. Obowiązkiem psychiatry. jest jednak myśleć zawsze o możliwości guza mózgu. Nie jest błędem, jeśli podejrzenie psychiatry okaże się z biegiem czasu bezpodstawne, nie jest błędem nie do darowania, jeżeli zaburzenia psychiczne spowodowane guzem mózgu zostaną rozpoznane błędnie. Chory taki umieszczony w szpitalu psychiatrycznym lub oddany pods opiekę rodziny z byle jakim psychiatrycznym rozpoznaniem, bywa często stra- cony. Wyraźne objawy guza mózgu wyjdą na jaw w okresie, gdy może już być za późno na właściwe w tych przypadkach leczenie neurochirurgiczne. W pod- ręcznikach neurologii zaburzenia psychiczne często omawia się nie dość dokład- nie albo się je niemal pomija, poprzestając na ogólnikach. W ogóle w piśmien- nictwie nie dość ostro rozgranicza się objawy organiczne związane bezpośred- nio z guzem mózgu, od zespołów nawarstwionych epigenetycznie. Te ostatnie nie są bowiem objawem, lecz powikłaniem. Powikłanie to wystąpić może, jak to widzieliśmy, na podłożu organicznym wszelkiej etiologii. Znaczenie rozpoz- nawcze mają następujące zaburzenia psychiczne. [podobne: , salon fryzjerski mokotów, artykuły fryzjerskie, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries