Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Ze wzgledu na te ujemne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze względu na te ujemne strony operacji Sauerbrucha, Monaldi opra- cował (w r. 1932) torakoplastykę przednio-boczną. która nie usztywnia klatki piersiowej, natomiast usuwa urazy odde- chowe chorego płuca. Operacja polega: 1. na wyrwaniu nerwu przeponowego, które usuwa najpotężniejszy uraz od- dechowy, wywierany przez oddychanie przeponowe, i 2. na całkowitym usunięciu pierwszego żebra i wycięciu kawałków żeber długości od 6 do 8 cm od II do VIII żebra z uniemożliwieniem odtworzenia się żeber, przez co zachowuje się zupełną trwałą sprężystość klatki piersiowej z usunięciem urazów oddechowych zapadnię- tego płuca. Kawałki żeber wycina się wzdłuż linii największej ruchomości ściany klatki piersiowej, zwanej “Linea dom.nanto”. Biegnie ona od dołka nadobojczyko- wego przez pierwsze międzyżebrze przy mostku ku dołowi i na zewnątrz aż do linii pachowej środkowej w VII międzyżebrzu. Operację Monaldiego wykonuje się w znieczuleniu miejscowym dwuczasowo. Zadanie pierwszego posiedzenia stanowi wyrwanie nerwu przeponowego i wycięcie podokostne kawałków żeber . od drugiego do ósmego. Po tygodniu wykonuje się wycięcie częściowe III i II żeber oraz. całkowite usunięcie podokostne I żebra. Dla zapobieżenia odtworzeniu się żeber niszczy się okostną za pomocą okładów, przepojonych 8-10% formaliną. Chorzy opuszczają łóżko już w tydzień po operacji. Gorączka po ope- racji trwa tylko przez kilka dni. Ilość plwociny szybko się zmniejsza, prątki gruźlicy często znikają już wkrótce, kaszel ustępuje lub znacz- nie łagodnieje. Operowana strona klatki piersiowej prawie nie bierze udziału w oddychaniu, a płuco pozostaje w zupełnym spoczynku, co sprzyja gojeniu się zmian gruźliczych. Torakoplastyka tylno – boczna ma dawać najlepsze wyniki w sucho- tach płuc wysiękowo-rozpadowych i w przypadkach jam, położonych w sprężystym jeszcze miąższu, pod warunkiem że ich ściany nie zeszty- wniały. Jeżeli jamy, usadowione w szczycie lub w okolicach przykrę- gowych, są otoczone stwardniałym miąższem płucnym lub mają ściany sztywne, to operacja Monaldiego nie daje dobrego wyniku. W tych przy- padkach naj właściwsza jest torakoplastyka prz.ykręgowa Sauerbrucha. [hasła pokrewne: , integracja sensoryczna, proktolog, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Ze wzgledu na te ujemne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie promieniami rentgenowskimi (Roentgenotherapia) Promienie rentgenowskie nie działają na prątki gruźlicy, natomiast małe ich dawki pobudzają tkankę ziarninową gruźliczą do szybszego bli- znowacenia. Zatem leczenie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi jest łagodnym nieswoistym leczeniem bodźcowym. Obumierająca tkanka ziarninowa i ogniska wysiękowe gruźlicze pod dzia- łaniem promieni rentgenowskich szybciej serowacieją i rozpadają się Na tych faktach, stwierdzonych doświadczalnie na zwierzętach, polega lecze- nie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi. Dotychczasowe doświad- czenie kliniczne potwierdza, że rentgenoterapia może być pomocna: 1. w postaciach gruźlicy płuc, zatrzymanej w swym rozwoju; 2. w gruźlicy płuc przechodzącej w stan utajony; 3. w gruźlicy włóknistej postępującej powoli, przy czym jamy znajdu- jące się wewnątrz ognisk gruźliczych nie stanowią przeciwwskazania. Słowem leczenie promieniami rentgenowskimi może być z korzyścią dla chorego zastosowane tylko w przewlekłej gruźlicy płuc z wyraźną skłonnością do gojenia się. Natomiast postaci gruźlicy płuc wysiękowe, postępujące a także wytwórcze, ostro postę- pujące nie nadają się do leczenia tą metodą. W gruźlicy płuc postępującej wysiękowej z zajęciem jednego płuca leczenie promieniami rentgenow- skimi może znaleźć zastosowanie dopiero wtedy, gdy odpowiednim lecze- niem postęp sprawy gruźliczej zostanie zatrzymany i nastąpi jej przejście w zwłóknienie. [podobne: , odzież bhp, gabinet kosmetyczny, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off