Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Obraz kliniczny. Choroba czesciej wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny. Choroba częściej występuje u kobiet mz u mężczyzn. Bardzo rzadko pojawia się nawet znacznie przed 45 r. ż., opisywano też bardzo późno rozpoczynające się przypadki. Czas trwania wynosi od dwóch do kilku- nastu lat. Przebieg jest przewlekły. Nawet gdy sprawa jest dość daleko posu- nięta, niższe czynności psychiczne mogą być stosunkowo dobrze utrzymane, a więc zdolność zapamiętywania może być nienajgorsza, chory może dobrze rachować, zwłaszcza jeśli ma zawodową wprawę, może posiadać dużo wia- domości szkolnych, toteż badanie testami czasem wypada zbyt korzystnie, także uwagę chory jest zdolny skupiać należycie. W postaci czołowej uderzająco często choroba zaczyna się od objawów obniżenia uczuciowości wyższej. Ucz- ciwy dotąd człowiek zaczyna kraść, opuszczać się w pracy, stawać się w sło- wach i czynach bezwstydny, zatraca poczucie taktu i dystansu, w stosunku do przełożonych okazuje bezczelność i nieposłuszeństwo, staje się leniwy i zatraca inicjatywę, rodzinę uderza jego grubiaństwo, żarłoczność, wyuzdanie płciowe. Jeżeli te pierwsze zmiany charakterologiczne nie zaprowadzą chorego do wię- zienia lub do szpitala psychiatrycznego, to niebawem zauważyć można postę- pujący .zanik napędu psychoruchowego. Chory staje się małomówny (oligo- phasia) aż do mutyzmu, trwa godzinami w tępym bezruchu, przestaje się czym- kolwiek zajmować lub wykonuje jakiekolwiek mechaniczne zajęcie, najczęściej bezproduktywne. Na pytanie odpowiada, lecz samorzutnie nie podejmuje żad- nej styczności z otoczeniem. Na energiczniejsze pytania odpowiada nierozsąd- nym śmiechem, byle jaką odpowiedzią “na odczepne”, czasem opryskliwie. Chory robi wrażenie znużonego, chód jego staje się ciężki, przygarbi a się, przestaje dbać o siebie, wymaga ciągłego pielęgnowania i karmienia, w prze- ciwnym razie zginąłby. Jeżeli uda się nawiązać z nim rozmowę, to stwierdza się zanik wszelkich zainteresowań i daleko posunięte zubożenie pojęć, zwłasz- cza abstrakcyjnych. Myślenie przyczynowo-logiczne, nawet przy niezłym za- sobie wiadomości szkolnych, staje się dla chorego niemożliwością. Przy postaci czołowej może brakować neurologicznych zmian. Plyn mózgowo-rdzeniowy po- zostaje prawidłowy. Wczesne rozpoznanie bywa bardzo trudne. Cierpienie za- czyna się często od zwiastunów neurastenicznych nietypowych : nerwowość, bóle głowy, trudność skupienia myśli, łatwe nużenie się, bezsenność, roztarg- nienie, zapominalstwo, przygnębienie, czasem pewna lękliwość. Czasem już w tym okresie na pneumoencefalogramie można stwierdzić r-ozszerzenie ko- mór, tudzież powietrze w przestrzeniach podpajęczynówkówych nad zanikłymi częściami kory. Postać skroniową znamionuje raczej odhamowanie mowy z ga- datliwością oraz ogniskowe objawy psychiczne. Z ważniejszych zaburzeń neu- rologicznych zwracają tu uwagę: agramatyzm, afazja sensoryczna i parafazja, werbigeracje, palilalia, echolalia, paligrafia i echografia, echoprakcja ideomo- toryczna. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, sklep kolagen, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Obraz kliniczny. Choroba czesciej wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metoda Ponndorfa polegająca na wcieraniu 3-6 kropli tuberkuliny w powierzchowne nacięcia skóry na ramieniu (30-40 nacięć długości 3-5 cm) raz na 3-4 tygodnie nie znalazła uznania, ponieważ dawkowanie jest bardzo niedokładne. Co do przetworów tuberkuliny, to polecono ich dużo, mianowicie tu- berkulinę dawną Kocha – ATK, tuberkulinę nową Kocha – TR (jest to wyjałowiona hodowla prątków gruźlicy w bulionie glicerynowym, prze- sączona przez sączek porcelanowy), zawiesinę bakteryjną Kocha – BE (zawiera wszystkie rozpuszczalne i nierozpuszczalne składniki żywych prątków gruźlicy), tuberkulinę Beraneka i in . Najczęściej stosuje się ATK. Do celów leczniczych rozcieńcza się odpowiednio tuberkulinę dawną 1/2% roztworem kwasu karbolowego. Sporządzony “leg e artis” 1 % roztwór przy przechowywaniu w ciemni w zimnym miejscu nie raci swej mocy przez 3 miesiące, a 1 % – w ciągu 7 dni. Z tych roztworów sporządza się roztwory słabsze – zawsze “ex tempore”. Jako pierwszą dawkę stosuje się najczęściej 0,0001 mg dawnej tuber- kuliny. Niektórzy rozpoczynają już od dawki 0,001 mg. Najlepiej okre- ślić dawkę indywidualnie dla chorego. W tym celu bada się stopień wrażliwości skóry sródskórną próbą WIantoux wprowadzając do powierz- chniowych warstw skóry 0,05 mg dawnej tuberkuliny w rozcieńczeniu 1 : 1000 do 1: 1.000.000. Leczenie tuberkuliną rozpoczyna się od roz- tworu tuberkuliny 100-krotnie słabszego niż naj słabszy, roztwór, w któ- rym próba lVIantoux wypadła dodatnio. Dalsze dawki zwiększa się stopniowo, dochodząc do 0,01 mg. Niektó- rzy dochodzą do 1 mg i wyżej. Dawkowanie innych przworów pomijam, wyniki bowiem uzyskiwane po nich nie są lepsze niż po leczeniu tuber- kuliną dawną. [podobne: , sklep kolagen, kurs sep, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off