Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Obraz kliniczny. Zaburzenia psychiczne moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny. Zaburzenia psychiczne mogą powstać nagle jako na- stępstwo przebytego udaru albo też stopniowo. W tym ostatnim przypadku zwracać trzeba uwagę na zwiastuny. Znamienna jest tu trójca objawów: ból głowy, zawroty głowy i zaburzenia pamięci. Znamienne jest szybkie prze- mijanie w ciągu dłuższego okresu czasu lub nawet w ciągu dnia objawów ogni- skowych. Wahania te mogą dotyczyć nie tylko sprawności fizycznej, ale i obja- wów psychicznych. Nie ma tu więc tak równomiernego rozwoju procesu jak w otępieniu starczym. Pierwsze skargi chorego przypominają neurastenię, dla- tego mówi się tutaj o stadium neurastenicznym: zmniejsza się wydajność cho- rego w pracy, nuży on się łatwo, popada często w czasie zajęć zawodowych w drzemkę. W tym okresie ma on pełne poczucie choroby i czyni na sobie samym spostrzeżenia, którymi dzieli się z lekarzem. Źali się na gorszą pamięć. Badaniem stwierdza się nawet we wczesnym okresie wyraźne obniżenie zdol- ności zapamiętywania. Jak w otępieniu starczym, tak i tutaj chory przypo- mina sobie wydarzenia dawne, lecz nie może zapamiętać wydarzeń świeżych, a jeśli je zapamięta, to niezwykle latwo je zapomina. Niepokoi się swoim sta- nem. Powoduje to z kolei zwiększoną przerzutność uwagi. Przeważa nastrój przygnębiony. Chorzy stają się przewrażliwieni i drażliwi. Dokucza im bezsen- ność. Czując, że się starzeją, i wyolbrzymiając hipochondrycznie związane ze starzeniem się dolegliwości, chorzy stają się .egotyczni i małostkowi, tracą łączność uczuciową z otoczeniem, zacieśniają swoje zainteresowania do własnej osoby, stają się nieufni, porywczy, wybuchowi. Chociaż czują zmianę w sobie, to jednak dużą część winy w powtarzających się zatargach z otoczeniem skła- dają na drugich. Nawet drobne podniety wyprowadzają ich łatwo z równo- wagi, okazują się przy tym nieopanowani (incontinentia affectiva). Gdy proces otępieniowy rozwija się stopniowo, okres zwiastunów niespostrzeżenie prze- chodzi w pełny obraz kliniczny. Po udarze zmiana ta następuje niemal nagle (dementia apoplectica). [hasła pokrewne: , gabinet kosmetyczny, masło shea, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Obraz kliniczny. Zaburzenia psychiczne moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla poprawy stanu odżywienia polecono również leczenie insuliną, która ma polepszać łaknienie i zmniejszać kaszel, poty nocne i inne objawy toksyczne oraz zwiększać wagę ciała. Wzrost wagi ciała spostrzega się głównie w pierwszym tygodniu leczenia, zależnie przede wszystkim od zatrzymania w ustroju wody, po części zaś od po- prawy przyswajania węglowodanów. Działanie to jednak znika, pomimo dalszego stosowania insuliriy, już w 2-4 tygodniu. Nieraz na początku leczenia insuliną spostrzega się wzrost ogólnej ciepłoty ciała o 0,3-0,5°, który po 8-15 dniach stopniowo ustępuje, tak iż ogólna ciepłota ciała powraca do poziomu okresu przedinsulinowego. Leczenie insuliną nie wstrzymuje dalszego rozwoju choroby w posuniętych okresach suchot płuc, natomiast może być pomocne w okresie początkowym, nigdy jednak nie może zastąpić leczenia higieniczno-dietetycznego ani odprężającego, a zatem nie powinno go opóźniać. Bóle w klatce piersiowej usuwa się okładami ogrzewającymi pod ceratką, pędzlowaniem jodyną, maściami drażniącymi, np. 1,5-3% we- ratrynową, 310 terpentynową, kodeiną w dawce 0,01- 0,015, cibalginą po 30 kropli na dawkę lub po jednym kołaczku a 0,25, antypiryną lub piramidonem po 0,3 i innymi lekami przeciwbólowymi. Kaszel nieraz można złagodzić prostymi środkami higienicznymi, np. należytym przewietrzaniem mieszkania, umieszczeniem chorego w równomiernie ogrzanym łóżku, usunięciem kurzu, zakazem palenia, prowadzenia długich rozmów itd. Kaszel silniejszy może wymagać sto- sowania leków farmaceutycznych według zasad, które szczegółowo omó- wiłem w rozdziale o leczeniu nieżytu oskrzeli Przetworów jodowych podawać nie należy, ponieważ jod zaostrza sprawę gruźliczą. Kreozot i jego przetwory, polecane przez długi czas jako leki swoiste w gruźlicy płuc, obecnie nie odgrywają już dawnej roli w lecze- niu tej choroby. [więcej w: , implanty zębów, Studnie głębinowe, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off